Globálna správa o stave bezpečnosti cestnej premávky 2013 Tlačiť E-mail

cestna_premavka1ideaSvetová zdravotnícka organizácia so sídlom v Ženeve publikovala Globálnu správu o stave  bezpečnosti cestnej premávky 2013, v ktorej predkladá informácie o bezpečnosti cestnej premávky v 182 krajinách, čo predstavuje takmer 99% svetovej populácie. V správe sa uvádza, že celkový počet úmrtí v dôsledku nehôd na cestných komunikáciách je neprimerane vysoká. Každoročne umiera na cestách  1.240.000 ľudí. Z hľadiska piatich kľúčových rizikových faktorov iba 28% krajín (7% svetovej populácie) má komplexné zákony pre bezpečnosť cestnej premávky. Kľúčovými faktormi bezpečnosti cestnej premávky sú: riadenie pod vplyvom alkoholu, prekročenie povolenej rýchlosti, používanie ochrannej prilby, používanie bezpečnostných pásov a detské sedačky.

Táto správa slúži ako základ pre Dekádu akcií pre bezpečnosť cestnej premávky 2011 – 2020, vyhlásenej na Valnom zhromaždení OSN. Správa je druhá zo série Globálnych správ o stave bezpečnosti cestnej premávky.Úmrtia v dôsledku dopravných nehôd v Európskom regióne klesli o 25% ale ešte stále 92 000 ľudí umiera každoročne na európskych cestách


Svetová zdravotnícka organizácia pre Európsky región dňa 14.3.2013 zverejnila správu „Európske fakty a správa o globálnom stave bezpečnosti cestnej premávky  2013“. Konštatuje sa v nej, že došlo k významnému zlepšeniu situácie v celkovom úmrtí ale zároveň poukazuje na to, že iba polovica európskych krajín má adekvátne zákony pre zaistenie bezpečnosti cestnej premávky.

50% európskej populácie žije v krajinách, ktoré neposkytujú komplexnú ochranu bezpečnosti cestnej premávky  prostredníctvom primeraných zákonov v nasledovných  kľúčových rizikových oblastiach: riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu (alkohol v krvi), rýchlosť, používanie prilby, bezpečnostné pásy a detské sedačky.

 

Správa uvádza, že sa v posledných rokoch dosiahlo zníženie počtu úmrtí  v 40 zo 51 hodnotených krajín. „Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v európskom regióne je pozoruhodné“ povedala pani Zsuzsanna Jakab, riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európsky región. „akokoľvek, 92 000 úmrtí za rok je príliš veľa. Vďaka tejto správe  máme jasnú predstavu čo treba urobiť  a tiež jasnú predstavu o ľudských i ekonomických prínosoch zo zlepšenia bezpečnosti na cestách. Chceme apelovať na vlády aby pod ťarchou týchto dôkazov konali s vedomím, že takýto postup bude zúročený v krátkodobom i dlhodobom horizonte“.

cestna_premavka2

Počet úmrtí pri nehodách na cestách klesli o 25% počas troch rokov na 92 492 v roku 2010. Údaje o úmrtiach však ukazujú len časť z celkového obrazu: na každé úmrtie pripadá 23 ďalších zranených, ktorí museli byť hospitalizovaní a 112 ošetrených na pohotovostiach. Tiet údaje poskytujú obraz o obrovskej záťaži pre zdravotníctvo. Až 25% zranených pri dopravných nehodách z cestnej premávky skončilo s trvalým postihnutím. Dopravné nehody majú vysoké ekonomické dopady, čo viedlo k strate až 3,9% hrubého domáceho produktu.


Ďalšie významné zistenia publikované v správe zahŕňajú nasledovné:

 

  • Chodci a cyklisti sú najviac ohrození; títo účastníci cestnej premávky  tvoria 31% všetkých úmrtí na cestách. V niektorých krajinách je toto číslo vyššie než 50%, čo naznačuje, že potreby týchto účastníkov cestnej premávky ne sú dostatočne zohľadnené v politikách napomáhajúcich motorizovanej doprave.

  • Mladí muži sú viac ohrození; 54% z tých, ktorí sú usmrtení pri autonehodách v cestnej premávke, sú vo veku medzi 15 a 44 rokmi, a z tohto je 75% mužov.

  • Krajiny s nižším príjmom; čím nižší je príjem na obyvateľa,  tým väčšie je riziko úmrtia v dôsledku poranení z cestnej premávky. Úmrtnosť v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (15,1 úmrtí na 100 000 obyvateľov) je viac ako dvakrát väčšia ako v krajinách s vysokými príjmami (6,3 úmrtí na 100 000 obyvateľov).

  • Polovica krajín v Európskom regióne má komplexnú legislatívu na kontrolu vyššie uvedených piatich  hlavných rizikových faktorov, ale v 11 krajinách je povolená rýchlosť v mestách ešte stále vyššia ako 50km/hod. a tretina krajín nemá požiadavku na používanie prilby.

  • Polovica krajín uvádza, že zatiaľ čo zákony existujú, ich praktická aplikácia je nedostatočná.

  • Iba 15 krajín zhromažďuje celkové informácie o zdraví a postihnutí pomocou štandardizovaných definícií.

  • Posilnenie alebo zlepšenie zdravotníckej záchrannej služby je potrebné v 40% krajín.
     

Európske fakty a správa o globálnom stave bezpečnosti cestnej premávky  2013“je druhou správou v poradí, ktorá analyzuje, do akej miery krajiny účinne implementujú opatrenia pre

bezpečnosť cestnej premávky. Okrem rizikových faktorov, vyzdvihuje dôležitosť otázok, ako sú normy pre bezpečnosť motorových vozidiel, kontroly cestnej infraštruktúry a politík pre pešiu turistiku a cykloturistiku. Správa obsahuje informácie z 51 krajín, čo predstavuje 99,4% európskej populácie (891miliónov ľudí). Používa štandardizovanú metódu, ktorá umožňuje porovnanie v jednotlivých krajinách, tak ako to uvádza  WHO Globálna správa o stave o bezpečnosti cestnej premávky 2013, ktorá ponúka prehľad o situácii vo svete (182 krajín, čo predstavuje takmer 99% svetovej populácie, alebo 6,8 miliardy ľudí). Správa poskytuje základné hodnotenie umožňujúce meranie pokroku v dosahovaní cieľov Dekády akcií pre bezpečnosť cestnej premávky 2011-2020, podľa zadania Valného zhromaždenia OSN.