Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135781
Kontroly v zariadeniach školského stravovania v Slovenskej republike PDF Tlačiť E-mail
Streda, 30. január 2013 11:21

V súvislosti s plnením úloh Programového vyhlásenia vlády SR v zmysle zefektívnenia cieleného štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie životných podmienok detí a mládeže, vykonali pracovníci odborov HDM všetkých RÚVZ v SR cielený štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach školského stravovania pri MŠ, ZŠ a SŠ na Slovensku, v dňoch  od 10.12. – 21.12. 2012.
 

Cielené kontroly boli zamerané na:

  1. dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku s potravinami/pokrmami (pracovný odev, šperky)

  2. doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov

  3. doklad o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov

  4. manipulácia so surovinami/polotovarmi/potravinami/pokrmami (pracovné plochy, pracovné náčinie, nepovolené zmrazovanie surovín, ochrana potravín pred kontamináciou, dodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca)

  5. skladovanie surovín/polotovarov/potravín/pokrmov (spôsob, podmienky skladovania a kontrola skladovaných potravín prevádzkovateľom, oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov surovín a/alebo potravín použitých pri výrobe hotových pokrmov, monitoring a evidencia teplôt skladovania)

  6. používanie surovín/polotovarov/potravín/pokrmov po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti

  7. hygienická úroveň podávania pokrmov v zariadeniach (manipulácia s pokrmami, používanie kuchynského náradia, jednorazových rukavíc, manipulácia so stolovým riadom a jeho čistota)

  8. dodržiavanie času podávania a teploty hotových pokrmov.


     

Ako vyplýva z Tabuľky č. 1, celkový počet vykonaných kontrol v zariadeniach školského stravovania bol 742, celkový počet skontrolovaných zariadení bol 710 a celkový počet zariadení so zistenými nedostatkami bol 203. Celkový počet uložených opatrení bol 367. Spolu bolo uložených 60 blokových pokút vo výške 1002 Eur. Najvyšší počet skontrolovaných zariadení školského stravovania bol v Nitrianskom kraji (129) a najnižší počet bol v Trenčianskom kraji (49). Najvyšší počet nedostatkov bol zistený v Banskobystrickom kraji (38) a najnižší počet bol zistený v Trenčianskom kraji (10). Najvyšší počet uložených opatrení bol v Žilinskom kraji (76) a najnižší počet uložených oparení bol v Trenčianskom kraji (15).
 

Tabuľka č. 1 Porovnanie výsledkov zvýšeného štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského stravovania

Kraj

Počet vykonaných kontrol

Počet skontrolovaných zariadení

Počet zariadení so zistenými nedostatkami

Počet uložených opatrení

Bratislavský

63

62

26

49

Nitriansky

129

129

28

34

Trnavský

81

66

27

37

Trenčiansky

50

49

10

15

Banskobystrický

111

111

38

63

Žilinský

99

99

26

76

Prešovský

121

107

26

58

Košický

88

87

22

35

SPOLU

742

710

203

367

 

K najčastejšie vyskytujúcim sa nedostatkom patrili nasledovné: zmrazovanie zvyškov mäsa v prevádzke, nedostatočná osobná hygiena zamestnancov, nedokladovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, zlá manipulácia so surovinami, zlé skladovanie surovín, nedostatky pri podávaní pokrmov v zariadeniach, opotrebované kuchynské náradie, prítomnosť plesní v škrabke zemiakov, chýbajúce doklady zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, nerešpektovanie stanovených teplotných limitov, nedostatok teplomerov, nedostatočne a nepravidelne vykonávaný monitoring vrátane príslušnej evidencie mikroklimatických ukazovateľov skladovania potravín, skladovanie surovín voľne na podlahe, používanie surovín po uplynutí dátumu spotreby, nepoužívanie jednorazových rukavíc, neodloženie vzoriek pokrmov z predchádzajúcich dní, nepravidelne vedený monitoring kritických kontrolných bodov, nekompletný pracovný odev zamestnancov, nesprávne označovanie pracovných plôch, nedostatky týkajúce sa zabezpečenia oddeleného skladovania nezlučiteľných potravín, nevyhovujúce skladové pivničné priestory pre zeleninu a zemiaky, ktoré boli plesnivé a zvlhnuté, nedodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe – kríženie prevádzky v dôsledku nedostatku pracovných plôch a drezov, nezabezpečenie podmienok na osobnú hygienu zamestnancov školskej jedálne – netiekla teplá voda do WC pre pracovníkov ŠJ.
 

Napriek pretrvávajúcej, pre školy nepriaznivej finančnej situácii, si školské stravovanie zachováva dlhodobo svoj relatívne dobrý štandard. Čistota a hygienická úroveň zariadení školského stravovania je adekvátna, avšak pretrvávajú nedostatky spojené s nedostatočnou údržbou budov a s tým súvisiacimi stavebno-technickými problémami, s opotrebovaním kuchynského a jedálenského riadu, so zastaraným technickým vybavením a pod.

Možno konštatovať, že školské stravovanie, napriek viacerým nedostatkom hlavne v materiálno-technickom zabezpečení, plní poslanie garanta racionálnej výživy detí a mládeže. Postupnou rekonštrukciou a obnovou technologických zariadení postupne dochádza k zvyšovaniu ich úrovne.

Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej  výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.Príloha 1 Zoznam zariadení so zistenými nedostatkami vyplývajúcimi z výkonu zvýšeného ŠZD v zariadeniach školského stravovania (pdf)

Školské zariadenia v krajoch SR (pdf)Mgr. Lenka Skalická

hovorkyňa ÚVZ SR

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

0917 802 500, 02/49 284 384