Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135452
Stravovanie školopovinných detí PDF Tlačiť E-mail
Streda, 05. december 2012 15:13

Školské  stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej  výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.

Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam pre obyvateľstvo SR  podľa vekových skupín, ako aj materiálno - spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.  Podávaná strava zohľadňuje všetky fyziologické zvláštnosti detského veku a receptúry sú vypracované nielen pre zdravé deti, ale aj pre deti s osobitnými nárokmi na stravovanie, kde strava predstavuje dôležitú liečebnú zložku (deti s diabetes mellitus, celiakiou, príp. fenylketonúriou a pod.)

Systém školského stravovania umožňuje optimálne zastúpenie jednotlivých makro a mikronutrientov.  Jedálne lístky sú zostavované tak, aby v rámci vyhovujúcej pestrosti stravy bola deťom podávaná aj zelenina a ovocie v surovom stave. Problém spočíva v tom, že deti odmietajú podávané ovocie a zeleninu a preferujú viac múčnych sladkých jedál. Deficit konzumácie ovocia a zeleniny u školských detí bol jedným z dôvodov pre vypracovanie projektu tzv. "Školské ovocie", kde sa atraktívnou formou ponúka deťom sezónne ovocie počas desiatovej prestávky. Pitný režim je v zariadeniach školského stravovania optimálny. Z odborného hľadiska sa odporúča piť čistú vodu, nesladené ovocné a bylinné čaje a vyhýbať sa sladeným nápojom. Legislatívne je upravený okrem sortimentu v školských bufetoch aj pitný režim v zmysle zákazu predaja nápojov s obsahom kofeínu a chinínu.

Z posledných štatistických údajov, získaných realizáciou VI. celoštátneho antropometrického prieskumu v r. 2001  vyplýva, že na Slovensku sa pohybuje percento  obéznych detí  ( vo vekových skupinách  7 až 18 ročných) chlapcov od 5,6 do 9,8 %  a dievčat od 5,3 - 8,9 %. 

Vzájomná spolupráca
 

ÚVZ SR dlhé roky úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti školského stravovania.  Hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre odbor  hygieny detí a mládeže je členkou pracovnej skupiny pre tvorbu receptúr školského stravovania.  Receptúry sa pravidelne inovujú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Cenným prínosom bolo v posledných rokoch vypracovanie receptúr pre deti s osobitnými nárokmi na stravovanie v dôsledku zdravotného postihnutia, ako aj vypracovanie výživových odporúčaných dávok pre žiakov športových tried, ktorí majú osobitné energetické nároky na podávanú stravu. Súčasťou spolupráce s MŠVVaŠ SR je taktiež účasť na spoločných projektoch a výmena skúseností na rôznych odborných podujatiach. 

Hlavná odborníčka hlavného hygienika SR zároveň pôsobí ako konzultant metodičiek školského stravovania, ktoré získané poznatky využívajú pri spolupráci s vedúcimi zariadení školského stravovania.

 

Požiadavky a normy, ktoré musia spĺňať školské stravovacie zariadenia
 

Hygienické požiadavky , kladené všeobecne na zariadenia školského stravovania, sú upravené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa konkrétne v § 26  ods. 1 uvádza, že zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby, spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov,  okrem iného v školských zariadeniach a školách (bez ohľadu na to, či ide o zariadenie štátne alebo súkromné).

Tieto zariadenia musia spĺňať taktiež požiadavky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Pokiaľ ide o stravu, podávanú v zariadeniach školského stravovania, spôsob stravovania v týchto zariadeniach upravuje vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, kde sa v § 3 uvádza, že v školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa:

a) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť,

b) odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,

c) zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1,

d) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe,

e) finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma podľa § 140 a 141 zákona,

f) hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov s účasťou detí alebo žiakov škôl alebo školských zariadení na príprave ovocia a zeleniny na ich konzumáciu  pri zabezpečení pedagogického dozoru.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky