Účasť zástupcu SR Dr. Ochabu na konferencii Zdravé starnutie počas celého života Tlačiť E-mail

V rámci Cyperského predsedníctva Rady Európskej únie sa v dňoch 5. – 6. septembra 2012 uskutočnila konferencia s názvom Zdravé starnutie počas celého života. Slovenskú republiku zastupoval PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, vedúci Odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR. Konferencia bola pripravená v súvislosti s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Účastníci konferencie, predstavitelia Ministerstva zdravotníctva Cyperskej republiky, zástupcovia Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie ako aj odborníci z univerzitných pracovísk diskutovali o nových prístupoch v podpore zdravia seniorov, podpore sebestačnosti a predlžovania veku stráveného v pracovnom pomere, zlepšovania ukazovateľov sociálnych determinantov zdravia už v predseniorskom veku. Účastníci diskutoval aj o otázkach podpory zdravia detskej populácie najmä z pohľadu sociálno-psychologických determinantov fajčenia, zdravého stravovania ako aj hodnotenia rizík kardiovaskulárnych chorôb u populácie v produktívnom veku.

 

EÚ mapujúc súčasný stav v oblasti starnutia a postupného zvyšovania podielu seniorov v populácii upriamuje pozornosť na potrebu uskutočňovať kroky pre zachovanie zdravia a sebestačnosti seniorov a na úrovni EÚ konfrontovať tieto prístupy pre zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov do budúcnosti.