Medzinárodné projekty Tlačiť E-mail
Štvrtok, 29. november 2012 12:05

Úrad verejného zdravotníctva SR je v rámci svojej činnosti zapojený do riešenia významných medzinárodných projektov


Aktuálne prebiehajúce projekty:

Por. č.

Názov projektu

1.

Plnenie akčného plánu pre prostredie a zdravie SR  (NEHAP IV)

2.

Koordinácia výskumných programov v oblasti životného prostredia a zdravia -ERA-NET v oblasti životné prostredie a zdravie

(ERA-ENVHEALTH)

3.

Národný Informačný systém životného prostredia a zdravia

(ENHIS)

4.

COPHES - Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale

(DG SANCO a  DG ENVIRO)

5.

DEMOCOPHES - Demonstration Study of the COPHES

(DG SANCO a  DG ENVIRO)

6.

SINPHONIE - Znečistenie vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyv na zdravie detí v Európe   (DG SANCO a  DG ENVIRO)

7.

Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku

(z rozpočtu PHARE a protidrogového fondu)

8.

Health behaviour school-aged children (WHO)

9.

Školy podporujúce zdravie (WHO)

10.

Strengthening of Human Resources and implementation of the EU methodology for Surveillance of Human Enteroviruses in the Slovak Republic, Twnning light

(PHARE EU)

11.

ESOREX (EK)

12.

Fighting Obesity through Offer and Demand (FOOD) (EÚ)

13.

Cooperation between national authorities for assessment, market surveillance and enforcement of the safety of non-consumer products and services - časť Nanotechnológie a kozmetika (PROSAFE)

14.

PROMISE- Protectionof consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise

(Colaborative EC project)

 

 

 

Ukončené riešenia projektov:

Por. č.

Názov projektu

1.

ENHIS 2 - Informačný systém životného prostredia a zdravia (EK - DG SANCO)

2.

Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách: prevencia a redukcia respiračných ochorení (Regionálne environmentálne centrum)

3.

Vyhodnotenie zdravotných rizík podľa environmentálnej regionalizácie zaťažených území SR ako podklad pri biomonitoring (NEHAP III)

4.

Zdravotný stav populácie v EÚ (EUROREHAB 2007 preparation of global report on the health statuls of the European Union N 2005115)

5.

Shape Up (Towards a european school network to impact the determinants of child obesity at the community level Inf. Ref. Number 39770) - komunitárny projekt

6.

Komunitárny projekt zameraný na zdravý životný štýl starých ľudí (Comparative analysis of existing data on nutrition and lifestyle of the ageing population in Europe, especially in the new Baltic, Central and Eastern regions of the community, acronym Ageing nutrition)

7.

Monitorovanie zdravotného uvedomenia (ENHIS)

8.

Capacity Building for Health Promotion (EK)

9.

ELSPAC - Európska longitudinálna štúdia tehotenstva a detstva (WHO)

10.

Health Ageing

11.

Posilnenie surveillance a kontroly prenosných ochorení v SR (PHARE)

12.

Posilnenie rýchleho varovania pre bezpečnosť potravín v SR (PHARE)

13.

Improving analyses and risk assessment regarding residues pesticides (2006/018-17.05.03) (PHARE)

14.

Health-education intervention on injury prevention