OSN – Organizácia spojených národov a organizácie OSN Tlačiť E-mail

OSN

Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia združujúca 192 štátov sveta. V roku 1993 sa členom OSN stala Slovenská republika.

Hlavným cieľom OSN je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenia mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru.IAEA - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
(MAAE)
IAEA


Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v rámci OSN, ktorá bola založená v roku 1957, sídli vo Viedni a v súčasnosti združuje 158 štátov.
Je celosvetovým kontaktným bodom pre spoluprácu v oblasti mierového využívania atómovej energie.

Činnosť agentúry je zameraná hlavne na podporu a kontrolu využitia jadrovej energie, na využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve, poľnohospodárstve, hydrológii a priemysle, na šírenie vedeckých informácií a technických znalostí, organizovanie odborných kurzov a konferencií, vydávanie publikácií a poskytovanie technickej pomoci a riešenie právnych aspektov využitia jadrovej energie.

Predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva SR sa pravidelne zúčastňuje zasadania Výboru pre štandardy v ochrane zdravia pred žiarením (RASSC).


Vedecký výbor OSN pre sledovanie účinkov atómového žiarenia

Vedecký výbor OSN pre sledovanie účinkov atómového žiarenia vykonáva svoju činnosť od roku 1955. Úlohou vedeckého výboru OSN pre sledovanie účinkov atómového žiarenia  je hodnotiť a zaznamenávať úrovne a účinky vystavenia ionizujúcemu žiareniu.

Predstaviteľ Úradu verejného zdravotníctva je členom Výboru a pravidelne sa zúčastňuje jeho zasadnutí.