ECDC - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Tlačiť E-mail

ecdc

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bolo založené v roku 2005. Patrí do štruktúr EÚ s cieľom posilniť európsku obranyschopnosť proti infekčných chorobám. Sídli v Štokholme, Švédsko.

 

Poslaním ECDC je identifikovať, vyhodnocovať a oznamovať existujúce alebo vznikajúce ohrozenia ľudského zdravia, ktoré vychádzajú z infekčných chorôb. ECDC aktívne spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu zdravia v celej Európe s cieľom posilniť a rozvinúť dohľad nad chorobami a systémami včasného varovania.

 

V roku 2010 Správna rada ECDC rozhodla vymenovať jeden príslušný orgán v každom členskom štáte, aby koordinoval všetky oficiálne vzťahy medzi ECDC a členskými štátmi a svojimi vedeckými a technickými partnermi v členských štátoch.

Zoznam príslušných koordinačných orgánov bol schválený v novembri 2011. Úrad verejného zdravotníctva SR sa stal koordinačným orgánom pre ECDC za Slovenskú republiku.

ECDC is responsible for the surveillance of infectious diseases in the European Union and shall maintain the databases for epidemiological surveillance.ECDC je zodpovedné za surveillance infekčných chorôb v Európskej únii a udržiavanie databázy.Data are collected by the ECDC for case-based reporting from the Member States for the routine surveillance of the 46 diseases plus SARS, West Nile Fever and Avian Influenza. Scientific adviceOne of the key ECDC targets included in the multiannual work programme is that 'by 2013, ECDC's reputation for scientific excellence and leadership will be firmly established among its partners in public health, and ECDC will be a major resource for scientific information and advice on infectious diseases for the Commission, the Parliament, the Member States and their citizens'.Jedným z kľúčových ECDC cieľov obsiahnutých vo viacročnom pracovnom programe je, že do roku 2013 bude mať ECDC povesť vedeckej excelentnosti a líderstva medzi partnermi v oblasti verejného zdravia a bude hlavným zdrojom vedeckých informácií a poradenstva v oblasti infekčných ochorení pre Európsku komisiu, Parlament, členské štáty a ich občanov.

 

Poslaním ECDC je:

  1. vyhľadávať, zhromažďovať, triediť, hodnotiť a šíriť vedecké a technické údaje,

  2. poskytovať vedecké poradenstvo a vedecko-technickú pomoc vrátane vzdelávania,

  3. poskytovať včasné informácie Európskej komisii, členským štátom, agentúram Spoločenstva a medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti verejného zdravia,

  4. koordinovať vytváranie európskych sietí subjektov pôsobiacich v rámci poslania ECDC, vrátane sietí vznikajúcich z aktivít verejného zdravia podporované Európskou komisiou a špecializované siete surveillance,

  5. výmena informácií, skúseností a osvedčených postupov.

 

Predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú zastúpení ako národní koordinátori v rôznych oblastiach pôsobeniach ECDC: 

-    epidemiológia,

-    podpora zdravia,

-    epidemiologický informačný systém, európsky epidemiologický systém Tessy,

-    mikrobiológia,

-    chrípka,

-    salmonela,

-    rubeola,

-    imunizácia, zaočkovanosť a nežiaduce reakcie po očkovaní,

-    legionella v životnom prostredí,

-    systém rýchleho varovania a reakcie.