Program Zdravie 2020 Tlačiť E-mail

program_zdravie
V dňoch 10. – 12. septembra 2012 sa uskutočnilo 62. zasadnutia Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Malte, kde Slovenskú republiku zastupoval prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR.

Zasadnutie bolo priestorom pre diskusiu najvyšších predstaviteľov rezortov zdravotníctva, za účasti 53 členských krajín európskeho regiónu WHO, o aktuálnych otázkach zdravotníctva na globálnej, regionálnej a národnej úrovni.

 

Diskusia na zasadnutí vyústila do prijatia viacerých rezolúcií a dokumentov v odborných oblastiach (nový rámec európskej zdravotnej politiky – Zdravie 2020; Európsky akčný plán posilňovania kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva, Stratégia a akčný plán v oblasti zdravého starnutia na roky 2012-2020), ktoré odporučili štátom ako aj Svetovej zdravotníckej organizácii konkrétne kroky na posilnenie politík s cieľom podpory zdravia občanov európskeho regiónu.

 

Prerokovanými témami boli aj prevencia a kontrola neprenosných ochorení, reforma WHO a financovanie zdravotníckeho výskumu.

Odborníci ďalej poukázali na významnú úlohu investovania do prevencie, ktorá prináša zefektívnenie a šetrenie nákladov zdravotných systémov, čo dokumentujú prípadové štúdie v oblasti prevencie (tabak, alkohol a neprenosné ochorenia). Ďalej medzi prioritné oblasti zahrnuli podporu fyzickej aktivity v priebehu celého životného cyklu, vakcináciu starších osôb a prevenciu infekčných ochorení a pod.

Ako povedala regionálna riaditeľka WHO pre Európu, prijatie nového rámca európskej zdravotnej politiky Zdravie 2020 je historické prijatie dokumentu, poďakovala členským štátom za ich zapojenie a aktívnu účasť. Bol prijatý udržateľný politický rámec pre ochranu a podporu zdravia miliónov občanov. Je to cesta, ktorou sa chystáme znížiť úmrtnosť a utrpenie. Mohlo by to byť začiatkom nového spoločného boja za záchranu, nie iba života občanov súčasnej Európy, ale tiež tých generácií, ktoré prídu.


Čo je zdravie 2020?

Zdravie 2020 je nový európsky zdravotný politický rámec. Jeho cieľom je výrazne zlepšiť zdravie obyvateľov, znížiť nerovnosti v oblasti zdravia, posilniť verejné zdravie a podporiť dialóg o zdraví naprieč ostatnými rezortmi.


Zdravie 2020 a súvisiace dokumenty boli vypracované participáciou členských štátov a mnohých zainteresovaných odborníkov. Vychádza z hodnoty „Zdravie pre všetkých“ a je definovaný dvoma strategickými cieľmi a štyrmi prioritnými oblasťami:


Strategické ciele 2020:

1.   zlepšenie zdravia pre všetkých a zníženie nerovnosti v zdraví

2.   zlepšenie vedúcej úlohy v oblasti zdravia a participatívneho riadenia zdravia.


Prioritné oblasti Zdravia 2020:

1.   investovania do zdravia počas celého životného cyklu, posilnenie zodpovednosti občanov za zdravie,

2.   riešenie najväčších zdravotných výziev – prenosné a neprenosné ochorenia,

3.   posilňovanie zdravotných systémov, kapacít verejného zdravotníctva a pripravenosti, surveillance a schopnosti reagovať na núdzové situácie,

4.   vytváranie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí.