WHO – Svetová zdravotnícka organizácia Tlačiť E-mail

logo-who

WHO je špecializovaná medzivládna organizácia systému Organizácie spojených národov (OSN) zaoberajúca sa problematikou zdravia, ktorá bola založená 7. apríla 1948.

7. apríl oslavujeme ako Svetový deň zdravia.

WHO sídli v Ženeve, Regionálny úrad pre Európu sídli v Kodani a Kancelária WHO v SR má sídlo v Bratislave.

Generálnym riaditeľom WHO je Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus od 1. júla 2017. (www.who.int)

Regionálny úrad pre Európu (EURO) zastupuje regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab od 1. februára 2010. (www.euro.who.int). V septembri 2014 bola p. Zsuzsanna Jakab opätovne zvolená na druhé funkčné obdobie regionálnej riaditeľky pre WHO - Európa.

Kanceláriu WHO na Slovensku zastupuje Dr. Tatul Hakobyan (www.euro.who.int/en/countries/slovakia)


Pri založení WHO boli v roku 1948 hlavnými prioritami, ktorými sa WHO začalo zaoberať riešenie malárie, zdravie detí a žien, tbc, pohlavné ochorenia, výživa a hygiena prostredia. Mnohé z týchto tém sú aktuálne aj v dnešnej dobe.

Dnes Svetová zdravotnícka organizácia v európskom regióne pomáha podporovať a rozvíjať národné zdravotné politiky, zdravotné systémy a programy verejného zdravia, s cieľom podporovať, chrániť a zlepšovať zdravie populácie a spoločne predchádzať a prekonávať možné zdravotné hrozby.


V rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je Úrad verejného zdravotníctva kontaktným miestom zodpovedným za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia (ďalej len "kontaktné miesto"), ktoré:

1.   je nepretržite dostupné pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie,

2.   vyhodnocuje udalosti, ktoré vznikli na území SR a môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia,

3.   oznamuje Svetovej zdravotníckej organizácii udalosti podľa druhého bodu do 24 hodín po ich vyhodnotení a uskutočnené opatrenia na zamedzenie šíreniu choroby alebo kontaminácie.


Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2018 - 2019

Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorilo s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2018 - 2019 Dvojročnú dohodu o spolupráci (BCA).


V rámci predmetnej BCA na roky 2018-2019 Úrad verejného zdravotníctva SR zabezpečuje vybrané priority a úlohy týkajúce sa:

-     pokračovania aktivít na podporu implementácie akčných plánov v oblasti pohybovej aktivity a obezity,

-     pokračovania v aktivitách na znižovanie príjmu kuchynskej soli v potravinách a vo výžive vrátane opatrení zameraných na marketing voči deťom a opatrení na školách,

-     aktivít na podporu implementácie Ostravskej deklarácie 2017 v oblasti zdravia a životného prostredia,

-     aktivít v rámci prípravy informačných, vzdelávacích a odborných dokumentov k potenciálnym rizikám spojených s radiáciou v použití v medicíne a návrh metodiky pre definovanie národných diagnostických referenčných úrovní pre rádiologické vyšetrenie.


Predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pôsobia ako národní koordinátori SR v štruktúrach WHO v nasledovných oblastiach:

-   prenosné ochorenia

-   salmonela, polio

-   Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR)

-   imunizačný program

-   potravinová bezpečnosť – výživa

-   podporu pohybovej aktivity

-   tabaková politika

-   centrálny informačný systém pre infekčné ochorenia

-   životné prostredie a zdravie

-   pracovné lekárstvo

-   hrozby radiácie

-   ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením