Rada Európy Tlačiť E-mail

council

Rada Európy je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy, ktorá bola založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou.


Pokrýva široké spektrum oblastí od humanitných, ekonomických, sociálnych, zdravotníckych, mediálnych, vzdelávacích, ekologických, kultúrnych, eticko-filozofických ako aj oblasť demokratického politického systému. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, posilňovanie pluralitnej demokracie a právneho štátu a v úsilí rozvíjať cezhraničné dohody na štandardizáciu sociálnych a právnych záležitostí a zvyšovať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách.


Rozhodnutia Rady sa vypracúvajú v rámci viac ako 150 pracovných skupín a výborov pozostávajúcich z delegátov z členských štátov.


Predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú zastúpení  vo výboroch a pracovných skupinách RE, v rámci ktorých sa zúčastňujú na práci týchto komisií:
 

Výbor pre ochranu zdravia spotrebiteľov (CD-P-SC)
Výbor expertov pre kozmetické výrobky (P-SC-COS)
Výbor expertov pre baliace materiály pre potraviny a farmaceutické výrobky (P-SC-EMB)
Codex Alimentarius – pracovná skupina pre pesticídy

Codex Alimentarius – pracovná skupina pre kontaminanty v potravinách

Codex Alimentarius – kódexový výbor pre aditívne látky v potravinách

Codex Alimentarius – kódexový výbor pre výživu a potraviny na osobitné výživové účely

Pracovná skupina pre životné prostredie

Pracovná skupina pre hluk v životnom prostredí

Pracovná skupina pre verejné zdravie - rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia

Pracovná skupina pre potraviny a hygienu potravín

Pracovná skupina pre potraviny (prídavné látky, dietetické potraviny)