Medzinárodná spolupráca a EÚ Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva vyplývajúce z členstva SR v Európskej únii (ďalej "EÚ"), Svetovej zdravotníckej organizácii (ďalej "SZO") a iných medzinárodných organizáciách (najmä Rady Európy, ECDC, OSN a iných). Súčasne úrad zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajúce z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti verejného zdravotníctva.


Predstavitelia ÚVZ SR sú delegovanými zástupcami pre odborné oblasti v orgánoch medzinárodných inštitúcií, v ktorých reprezentujú SR a svojou odbornosťou prispievajú k zvyšovaniu kvality zdravia, posilňovaniu prevencie ochorení, boji proti zdravotným rizikám a ochrane zdravia občanov EÚ.


Spolupráca taktiež zahŕňa pravidelné poskytovanie vyžiadaných údajov za oblasť verejného zdravia orgánom a pracovným skupinám pri Európskej komisii, Rade EÚ, Svetovej zdravotníckej organizácii, Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb a ďalším medzinárodným inštitúciám.

 


Rada Európy

 

Predsedníctvo v Rade EÚ


WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

Národný ohniskový bod pre Medzinárodné zdravotné predpisy WHO (NFP IHR WHO)


Program Zdravie 2020


ECDC


OSN a organizácie OSN


Medzinárodné projekty


Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných podujatiach