Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011 Tlačiť E-mail
Utorok, 18. september 2012 09:13

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 596 z 2. septembra 2009 spracoval Správu o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2009 – 2011, ktorá bola vládou Slovenskej republiky zobratá na vedomie uznesením č. 438, 5 septembra 2012.
Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín chronických neinfekčných i infekčných ochorení za uvedené obdobie. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie. Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti aj v európskom kontexte.
Poukazuje tiež na hlavné, základné rizikové faktory, ich výskyt a monitoring, ktoré súvisia s najčastejšími chronickými ochoreniami, urýchľujú ich vznik a výskyt. Uvádza ich výskyt a prevalenciu v populácii, získanú na základe projektov EHIS (European Health Interview Survey - Európske zisťovanie o zdraví/2009), EHES (European Health Examination Survey - Zisťovanie zdravia Európanov) a vyšetrení v poradenských centrách zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

V sledovanom období bol demografický vývoj, vývoj úmrtnosti a chorobnosti v Slovenskej republike nasledovný:
- úmrtnosť obyvateľstva sa od roku 1993 naďalej udržuje pod hranicou 10 zomretých osôb na 1 000 obyvateľov. V roku 2010 zomrelo v Slovenskej republike 53 445 osôb, v tom 27 645 mužov a 25 800 žien. Bolo to o 532 osôb viac ako v roku 2009. Z celkového počtu zomretých zomrelo v poproduktívnom veku 71,7 %, v produktívnom veku 27,3 % a v predproduktívnom veku necelé 1 %. V roku 2011 zomrelo v SR 51 903 osôb, z toho 25 106 žien a 26 797 mužov, pričom priemerný vek zomrelého muža bol 67,92 roku ženy 76,64 roku.
Podiel úmrtí na najčastejšie príčiny smrti vykazuje rozdiely nielen medzi pohlaviami, ale aj podľa vekových skupín. V roku 2011 boli podľa pohlavia v celej populácii zaznamenané nasledovné údaje:

1. Choroby obehovej sústavy : muži – 45,9 % ženy – 59,8 %,
2. Nádory: muži – 26,2 %, ženy – 20,1 %,
3. Vonkajšie príčiny: muži – 8,0 %, ženy – 2,7 % ,
4. Choroby dýchacej sústavy: muži – 7,0 %, ženy - 5,6 %,
5. Choroby tráviacej sústavy: muži – 6,4 %, ženy – 4,6 %,
6. Ostatné choroby: muži – 6,5 %, ženy - 7,2 %.

Vo vekovej skupine do 64 rokov (ide o tzv. predčasné úmrtia) boli zaznamenané tieto údaje:

1. Choroby obehovej sústavy : muži – 30,4 %, ženy – 24,8 %,
2. Nádory: muži – 28,5 %, ženy – 40,0 %,
3. Vonkajšie príčiny: muži – 15,8 % , ženy – 7,7 %,
4. Choroby dýchacej sústavy: muži – 5,5 %, ženy - 4,7 %,
5. Choroby tráviacej sústavy. muži – 10,3 %, ženy – 10,0 %,
6. Ostatné choroby: muži – 9,4 % , ženy - 12,8 %.

Z ostatných ukazovateľov môžeme uviesť nasledovné:
- od roku 2004 pozorujeme trend rastu reprodukčných mier – mierne sa zvyšuje pôrodnosť, naďalej klesá potratovosť, prirodzený prírastok na 1 000 obyvateľov je v kladných číslach, dokonca dosiahol v roku 2011 hodnotu 1,65, čo je najvyššia od roku 2 000,
- v rokoch 2009 – 2011 oproti rokom 2006 – 2008 priemerný počet všetkých úmrtí na srdcovocievne ochorenia i predčasné úmrtia (0 – 64 rokov) klesli o 3,4 %, no napriek pozitívnemu klesaniu štandardizovanej miery úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, Slovenská republika zostáva naďalej na chvoste Európy,
- výskyt zhubných nádorov v celej populácii v hrubých aj štandardizovaných vyjadreniach stúpa (počet zachytených prípadov zhubných nádorov a trend štandardizovanej incidencie),
- naďalej pokračuje nárast prevalencie diabetu, od roku 2000 sa počet diabetikov zvýšil o 20 %, čo do konca roku 2010 predstavovalo takmer 7 % z celej populácie,
- odkedy sa realizuje štatistické zisťovanie v psychiatrických ambulanciách (rok 2000), sledujeme plynulý nárast počtu psychiatrických vyšetrení, no incidencia ani prevalencia psychiatrických ochorení sa od roku 2008 nezvyšuje,
- počet dispenzarizovaných osôb na asthmu bronchiale naďalej stúpa, rovnako ako aj na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (okrem roku 2010),
- naďalej pretrváva vysoká prevalencia rizikových faktorov u obyvateľstva (hypertenzia, obezita, fajčenie a pod.),
- v skupine infekčných ochorení možno epidemiologickú situáciu v rokoch 2009 – 2011 celkovo hodnotiť ako priaznivú,
- v skupine črevných nákaz došlo oproti roku 2008 k výraznému poklesu alimentárnych intoxikácií a k miernemu poklesu hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou,
- u ochorení na čierny kašeľ došlo v roku 2008 k výraznému vzostupu chorobnosti, ktorý v ďalších rokoch pokračoval a udržal sa až do roku 2011. Nebolo evidované žiadne ochorenie na detskú obrnu, záškrt a rubeolu,
- z nákaz prenosných zo zvierat na človeka bol zaznamenaný výrazný pokles ochorení na tularémiu a leptospirózu. Pokles ochorení bol aj u ochorení na lymskú boreliózu a toxoplazmózu. Došlo k vzostupu ochorení na kliešťovú encefalitídu a výrazný vzostup bol u ochorení na listeriózu.

Z pohľadu vývoja a prognostických ukazovateľov sa dá predpokladať, že počet ochorení a úmrtí na ochorenia neinfekčnej etiológie bude stúpať. Ochorenia neinfekčnej etiológie tvorili viac ako 90 % úmrtí na Slovensku. Preto je nutné intenzívnejšie rozvíjať preventívno–edukačné projekty, naďalej sa zapájať a rozvíjať spoluprácu v projektoch koordinovaných Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vo zvýšenej miere venovať úsilie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu.

Kompletný materiál.(kliknúť na celý materiál)