Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175152
Informácia z mimoriadnej cielenej kontroly Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 14. september 2012 12:24

V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu, Úrad verejného zdravotníctva SR ihneď požiadal regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Žiline, Považskej Bystrici, Trenčíne a v Senici o vykonanie kontrol v zariadeniach spoločného stravovania, ako sú najmä krčmy, pohostinstvá a stánky s rýchlym občerstvením a pod., ktoré sa nachádzajú v pohraničnej oblasti inkriminovaného regiónu Českej republiky.
Kontroly boli zamerané na vysledovateľnosť a označovanie ponúkaných alkoholických nápojov (liehoviny, najmä vodka a rum), kontrolu samotného balenia (či sa jedná o malospotrebiteľské, príp. veľkospotrebiteľské balenia, balenie v sklených, príp. plastových fľašiach), kontrolu označenia – etikety (najmä na pôvod alkoholu (dodacie listy)), ako aj o námatkový odber vzoriek liehovín (najmä vodky a rumu) na stanovenie obsahu metanolu.

Z mimoriadnej kontroly vyplynuli nasledovné výsledky:

Celkovo bol vykonaných 120 kontrol.
Kontrolami neboli zistené žiadne podozrenia na výskyt „nelegálneho alkoholu".
Prevádzkovatelia kontrolovaných zariadení predložili dodacie listy o pôvode kontrolovaného alkoholu. Boli zistené originálne balené liehoviny v sklade i vo výčapnom pulte, ktoré boli označené v súlade s platnou legislatívou. Na spotrebiteľských baleniach sa nachádzali kontrolné známky. V niekoľkých prípadoch neboli priamo na mieste výkonu kontroly predložené doklady k vysledovateľnosti – dodacie listy, faktúry, nakoľko v poobedňajších a večerných hodinách sa už na prevádzke nenachádzali, keďže boli u pracovníkov vykonávajúcich účtovníctvo. Všetky chýbajúce doklady boli následne predložené zodpovedným pracovníkom miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
V jednom prípade bolo uložené opatrenie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - zákaz umiestnenia na trh v Slovenskej republike jedného druhu liehoviny, pôvodom zo SR, z dôvodu výskytu okom viditeľných kolónií plesní.
V jednom prípade v prevádzke koktailového baru boli na troch vystavených originálnych fľašiach alkoholických nápojov (nie rum, ani vodka), dodaných podľa predložených dodacích listov v roku 2008, ťažko čitateľné etikety. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa došlo k poškodeniu etikiet z dôvodu opakovaného utierania fliaš od prachu, nakoľko sa jednalo o vystavené kusy značkového alkoholu. Uvedené alkoholické nápoje (3 ks) prevádzkovateľ ihneď vyradil z prevádzky.
Zároveň bolo odobratých 27 vzoriek na kontrolu obsahu metylalkoholu.
Laboratórnym vyšetrením 8 odobraných vzoriek liehovín nebol potvrdený obsah metanolu. V prípade 19 odobraných vzoriek zatiaľ nie sú výsledky analýz budú k dispozícii 17.9.2012.
Na záver uvádzame, že Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 13. 9. 2012 opatrenie pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v SR, aby s okamžitou platnosťou na celom území Slovenskej republiky až do odvolania venovali mimoriadnu pozornosť kontrole alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania, ako sú najmä krčmy, hostince, puby, pohostinstvá a stánky s rýchlym občerstvením (aj počas konania hromadných podujatí).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča obyvateľom Slovenskej republiky nekonzumovať alkoholické nápoje (najmä liehoviny typu vodka, rum, „tuzemák"), u ktorých nie je jasný a zaručený ich pôvod. Jedná sa najmä o alkoholické nápoje, ktoré sú balené v plastových fľašiach, demižónoch a pod., pričom chýba aj ich náležité označenie.


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky- zastupujúci