Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22173860
Opatrenie v rámci aplikovania princípu predbežnej opatrnosti vo vzťahu k zisteniu metanolu v liehovinách Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 14. september 2012 08:22

Dňa 11. 9. 2012 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zaslaná Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) informácia NEWS č. 12-684 „Metanol v čapovaných liehovinách (vodka a rum) neznámeho pôvodu“, z ktorej vyplýva, že v Českej republike boli v tejto súvislosti zaznamenané 3 úmrtia a 5 prípadov vážneho poškodenia zdravia konzumentov, pričom sa jedná o konzumáciu neoznačených čapovaných likérov (vodka a rum), ktoré sú dodávané do obchodov vo veľkom, v neoznačených plastových bareloch. Predmetný alkohol sa predáva v malých obchodoch v regióne okolo Ostravy (najmä Havířov), pôvod alkoholu sa zatiaľ nepodarilo zistiť, šetrenia stále prebiehajú.

V nadväznosti na obdržanú informáciu RASFF, ÚVZ SR požiadal regionálne úrady so sídlom v Čadci, Žiline, Považskej Bystrici, Trenčíne a v Senici o vykonanie kontrol v zariadeniach spoločného stravovania, ako sú najmä krčmy, pohostinstvá a stánky s rýchlym občerstvením, ktoré sa nachádzajú v pohraničnej oblasti inkriminovaného regiónu Českej republiky.

Vzhľadom na to, že podľa súčasných potvrdených informácií sa zvýšil počet úmrtí a  prípadov vážneho poškodenia zdravia konzumentov v Českej republike,  ÚVZ SR ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,  vydáva nasledovné mimoriadne opatrenie v rámci aplikovania princípu predbežnej opatrnosti:

Je potrebné s okamžitou platnosťou na celom území Slovenskej republiky až do odvolania venovať mimoriadnu pozornosť kontrole v zariadeniach spoločného stravovania, ako sú najmä krčmy, hostince, puby, pohostinstvá a stánky s rýchlym občerstvením (aj počas konania hromadných podujatí).

Kontroly je potrebné zamerať na vysledovateľnosť a označovanie ponúkaných alkoholických nápojov (liehoviny, najmä vodka a rum), potrebné je skontrolovať samotné balenie (či sa jedná o malospotrebiteľské, príp. veľkospotrebiteľské balenia, balenie v sklených, príp. plastových fľašiach), skontrolovať označenie - etikety, zamerať sa najmä na pôvod alkoholu (dodacie listy).  

Platná legislatíva pre označovanie liehovín: vyhláška č. 127/2012 MP a RV SR z 29. marca 2012 o označovaní potravín, výnos MP SR a MZ SR z 15. apríla 2004 č. 1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca lieh a liehoviny (výnos stratil účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (1. mája 2004 ), okrem § 8 ods. 16 až 21, nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 a Nariadenie Rady (EHS) č. 1014/90 o kvalitatívnych štandardoch liehu a ochrane jeho pôvodu a zemepisného označovania v znení posledných úprav č. 3280/1992, 3378/1994, 90/C1/07.

V označení balených liehovín musia byť uvedené tieto údaje:

a) názov, pod ktorým sa potravina uvádza na trh,

b) meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne alebo predávajúceho, ktorý má sídlo v členskom štáte Európskej únie,

c) množstvo potraviny bez obalu,

d) dátum minimálnej trvanlivosti,

e) identifikácia dávky,

f) údaj o pôvode alebo mieste pôvodu, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, ak ide o skutočný pôvod alebo miesto pôvodu potraviny,

g) o osobitnom spôsobe skladovania alebo o požiadavkách na použitie,

h) o množstve určitých zložiek alebo skupiny zložiek podľa § 9 ods. 8 a § 10 ods. 6 vyhlášky č. 127/2012 MP a RV SR o označovaní potravín,

i) o skutočnom množstve alkoholu vyjadrenom v objemových percentách, ak ide o nápoje s množstvom alkoholu viac ako 1,2 % obj..

V označení liehoviny sa nemusí uvádzať jej zloženie. V označení zložiek liehoviny sa nemusí uvádzať voda ako jej zložka. V označení liehoviny sa musí uvádzať skutočná objemová koncentrácia etanolu.

Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou upravuje § 10 zákona o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľským balením liehu (ďalej len „spotrebiteľské balenie“) sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebiteľského balenia bola kontrolná známka pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia. Ak sa miesto na otvorenie spotrebiteľského balenia prekrýva priehľadnou ochrannou fóliou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou. Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný.

V prípade podozrenia na predaj „nelegálneho alkoholu“ je potrebné postupovať  podľa  § 19 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) - zákaz umiestnenia na trh v Slovenskej republike, ako aj zabezpečenie stiahnutia uvedeného výrobku z predaja v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. na základe zistených skutočností. Zároveň je potrebné tieto informácie ihneď postúpiť miestne príslušnej colnej správe a ihneď informovať aj ÚVZ SR.

V prípade konania hromadných podujatí odporúčame koordinovať výkon úradnej kontroly s miestne príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy.

Kontroly musia byť dôsledne vykonané a v prípade zistenia nedostatkov uplatnené represívne opatrenia v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z..S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci