Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3284
Počet zobrazení obsahu : 18727736
Úrad verejného zdravotníctva SR plní úlohy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 19. Júl 2012 14:34

Vláda Slovenskej republiky dovŕšila svojich prvých 100 dní vládnutia. Počas tohto obdobia novej vlády, Úrad verejného zdravotníctva SR prijal viacero opatrení, efektívnych riešení, doplnil niekoľko noviel v zákone o ochrane nefajčiarov a tiež  v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva. Zároveň bolo prijaté nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Uvedeným nariadením sa dopĺňajú požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov v oblasti niektorých chemických látok, ktoré sú súčasťou farieb na vlasy a zubných pást, čím sa vytvárajú podrobnejšie požiadavky na ochranu zdravia spotrebiteľa.

          Úrad verejného zdravotníctva pripravil správu o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky  za roky 2009 – 2011, ktorá vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky a jej obsahom je epidemiologická situácia vo vývoji vybraných skupín chronických neinfekčných a infekčných ochorení za uvedené obdobie.

Zmenou prešiel aj zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu novely zákona č. 377/2004 Z. z. na účel dosiahnutia zvýšenej ochrany nefajčiarov sa zakazuje fajčenie v obchodnom dome s výnimkou zariadení v obchodnom dome, v ktorých sa podávajú pokrmy alebo nápoje a ktoré sú stavebne oddelené od verejne prístupného priestoru v obchodnom dome tak, aby do verejne prístupného priestoru v obchodnom dome neprenikali škodlivé látky. Bola upresnená aj formulácia zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania. Súčasne sa navrhuje zvýšenie dolnej hranice a hornej hranice pokuty ukladanej orgánmi verejného zdravotníctva fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe za nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia.

 

Novela zákona č. 355/2010 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola predložená z dôvodu zosúladenia zákona č. 355/2007 Z. z. so smernicou 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Obsahom novely je:

 

  • dôsledná transpozícia jednotlivých článkov a príloh smernice, ktoré boli doteraz transponované čiastočne alebo  neúplne,

  • spresnenie kompetencii ÚVZ SR a RÚVZ v SR v oblasti vody určenej na kúpanie,

  • úprava terminológie a vymedzenie pojmov voda určená na kúpanie, prírodné kúpalisko a umelé kúpalisko,

  • vymedzenie požiadaviek na kvalitu vody určenej na kúpanie a požiadaviek na kvalitu vody určenej na kúpanie v prípade cezhraničných vplyvov,

  • vymedzenie a úprava povinností prevádzkovateľov prírodných kúpalísk a umelých kúpalísk, zavedenie povinnosti umiestniť informácie na tabuliach v blízkosti vody na kúpanie,

  • vymedzenie povinnosti pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, telovýchovno-športových zariadení a zariadení spoločného stravovania v oblasti informovania o aktuálnej kvalite vody na kúpanie, ak v ponuke svojich služieb spotrebiteľovi alebo reklame ponúkajú možnosť kúpania,

  • predloženým návrhom zákona sa novelizuje aj zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý súvisí s problematikou vôd určených na kúpanie,  napr. do roku 2015 dosiahnuť kvalitu vody na prírodných kúpaliskách aspoň ako „ dostatočnú“.

 

V rámci integrovaného overenia dozornej činnosti (IRRS MAAE) Úradu verejného zdravotníctva SR v dňoch 28.5. – 8.6.2012 bolo vykonané hodnotenie dozorných orgánov  radiačnej ochrany  v jadrovo energetických zariadeniach v členských krajinách Európskej únie podľa smernice Rady 2009/71/Euratom. Na základe dohody medzi Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a Európskou komisiou (EK) toto hodnotenie zabezpečuje MAAE. Vzhľadom k tomu, že časťou aktivít  odboru ochrany zdravia pred žiarením Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) je aj zabezpečenie výkonu štátneho zdravotného dozoru v jadrových elektrárňach (JE) a na úložisku rádioaktívnych odpadov (ochrana zdravia pracovníkov v JE, obyvateľov žijúcich v ich okolí a vplyv týchto zariadení na životné prostredie), boli predmetom hodnotenia misie IRRS tieto činnosti ÚVZ SR.

Tak ako má vláda Slovenskej republiky pred sebou ešte dlhú cestu, rovnaký časový horizont na plnenie úloh, uskutočňovanie hodnotných procesov v rozvíjaní verejného zdravia, čaká i Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý v tom bude i naďalej pokračovať.

 

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci