Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22187037
Prieskum telesného vývoja detí a mládeže na Slovensku PDF Tlačiť E-mail
Streda, 18. Júl 2012 14:05

Prieskum telesného vývoja detí a mládeže  je  celosvetový unikát  kontinuálne dlhodobého sledovania   vybraných antropometrických  ukazovateľov detí a mládeže. Na  ich základe  sa získavajú národné rastové štandardy, ktoré slúžia okrem iného na zmapovanie trendov výskytu nadhmotnosti a obezity detskej a dorastovej populácie. Gestorom prieskumu a štatistického  spracovania je  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  a Ústav Hygieny Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

V septembri až novembri v r. 2011 boli vykonané merania u 7 - 18   ročných detí a mládeže na vybraných základných a stredných školách v SR. Výber chlapcov a dievčat v jednotlivých školách bol náhodný a uskutočnil sa pomocou systematického výberu. Tieto merania zrealizovali pracovníci odborov hygieny detí a mládeže všetkých Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Na celom území Slovenskej republiky sa použila jednotná metodika ako v r. 2001.  Zmerali sa základné antropometrické    ukazovatele: výška,  hmotnosť, obvod hlavy,  hrudníka, bokov a ramena.  Dotazníkovou metódou sa  zisťovalo  sociálne pozadie. Z predmetného prieskumu odborníci dospeli k záverečnému výsledku, v ktorom obezita bola preukázaná u 1173 žiakov z toho 596 chlapcov a  577 dievčat,  z celkového počtu 18 125.

Antropometrické prieskumy majú mimoriadny význam a získané údaje umožňujú monitorovať rast a vývinové trendy populácie detí a mládeže. Sú podkladom pre individuálnu rastovú diagnostiku v pediatrickej praxi pri posudzovaní zdravotného stavu dieťaťa. Okrem toho sú potrebné pre získanie národných rastových štandardov, dôležitých pri skupinovej diagnostike ako metódy hygienickej teórie a praxe,  sú nevyhnutné pri štúdiu vplyvov životných podmienok na detskú a dospievajúcu populáciu a sú základom normotvorných ukazovateľov priemyselných výrobkov pre deti a mládež (odev, obuv, nábytok, hračky a pod.).V realizácii celoštátnych antropometrických prieskumov je nutné pokračovať aj v budúcnosti, pretože iba ich prostredníctvom je možné získať referenčné štandardy potrebné na sledovanie tak závažného problému, akým je nadhmotnosť a obezita detskej a dorastovej populácie. prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky – zastupujúci

 

 

 

Typ žiaka podľa pohlavia

tab1

 

Stravovanie
tab2 Telesná výchova
tab3