TACTICS Tlačiť E-mail

tactics

Názov

TACTICS

Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Child Safety

 

Vedúci predstavitelia štúdie

v Slovenskej republike

Ing. Katarína Halzlová MPH,  

Ing. Lenka Dančová

Ing. Jana Potúčková – externý odborný konzultant

Koordinátor projektu

TACTICS

European Child Safety Alliance

ÚVZ SR - za Slovenskú republiku

Financovanie projektu

Európska Komisia (DG SANCO)

 

Contract No. 20101212

 

 

Ciele projektu

 • poskytnúť informácie, praktické nástroje a zdroje na podporu prijatia, implementácie a monitorovania príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie úrazov detí a mládeže v Európe.

 • tvorba nástrojov zameraných na znižovanie úrazovosti a násilia detí a mladistvých

Výstupy

 • Národná správa o bezpečnosti detí

 • Akčné plány pre bezpečnosť detí a mladistvých (cielené koncepčné opatrenia zamerané na znižovanie úrazovosti a jej prevenciu)

Význam projektu

Národné správy o bezpečnosti detí sú súčasťou projektu TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children´s Safety) financovaného z EÚ, pod vedením Európskej Aliancie pre bezpečnosť detí   detí (European Child Safety Alliance),v spolupráci s Európskou komisiou, RoSPA, Nordic School of Public Health, Dublin City University, Swansea University, European Public Health Alliance and Association, Schools for Health in Europe, European Transport Safety Council, UNICEF, World Health Organization (WHO) a národnými  partnerskými organizáciami v každej z participujúcich krajín.

 

Národné správy zahŕňajú 12 tém.

9 oblastí bezpečnosti, ktoré sa týkajú detí a adolescentov:

 

 • Bezpečnosť pasažierov,

 • Bezpečnosť jazdy na motorových skútroch a mopedoch,

 • Bezpečnosť chodcov,

 • Bezpečnosť cyklistov,

 • Bezpečnosť pri vode / prevencia pred utopením,

 • Prevencia pádov,

 • Prevencia popálenín,

 • Prevencia otráv,

 • Prevencia udusenia

 

3 oblasti stratégie na podporu úsilia pre bezpečnosť detí:

-      Vodcovstvo,

-      Infraštruktúra,

-      Kompetencie.

 

Národné správy bezpečnosti detí boli navrhnuté, aby umožnili:

 • komparatívne hodnotenie záťaže neúmyselných úrazov detí

 • komparatívne hodnotenie prijímania, implementácie a presadzovanie politických opatrení na národnej úrovni, o ktorých je známe, že fungujú

 • v rámci krajiny preskúmanie silných a slabých stránkach a medzier, a takto poskytnúť radu, kde nasmerovať činnosť

 • porovnávacie cvičenia v rámci jednotlivých krajín v čase aj medzi krajinami, ktoré môžu slúžiť pre inšpiráciu a motiváciu k ďalšiemu pokroku

 • dôležitý mechanizmus pre identifikáciu, zdieľanie, využitie a prijatie skúsenosti získaných z celej Európy

 • prvé preniknutie do väzieb medzi efektívnymi politikami a zdravotnými výstupmi.

 

Národné správy posudzujú rozsah bezpečnostných opatrení stanovených pre deti a dorast preskúšaním a klasifikáciou prijatia, implementácie a presadzovania národných politík na založených na dôkazoch zameraných na neúmyselné úrazy. Súhrnná správa z 31 krajín poskytuje prehľad zo všetkých krajín na uľahčenie plánovania na európskej úrovni a podporu úsilia na lokálnej úrovni, vrátane novej oblasti týkajúcej sa nerovností a detských úrazov.

Trvanie projektu

júl 2011 – júl 2014

Informácie

www.childsafetyeurope.org/tactics

www.uvzsr.sk