Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3286
Počet zobrazení obsahu : 18757470
Správa z úradnej kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb v prevádzkach supermarketov, hypermarketov a obchodných domov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 27. jún 2012 09:05

V nadväznosti na § 23 ods. 2 písm. b), podľa ktorého orgány verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu potravín vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaní na trh (§ 18 ods. 1 písm. a)), regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonali cielenú kontrolu v prevádzkach supermarketov, hypermarketov a v obchodných domoch na úsekoch činností s nebalenými epidemiologicky  rizikovými potravinami (napr. lahôdkárske výrobky, cukrárske výrobky) v termíne od 6.6.2012 – 13.6.2012.

Počas cielenej kontroly bolo spolu prekontrolovaných 338 prevádzok supermarketov, hypermarketov a obchodných domov  v Slovenskej republike (z toho 63 obchodných reťazcov COOP Jednota, 59 obchodných reťazcov Billa, 44 obchodných reťazcov Tesco, 26 obchodných reťazcov Kaufland a iné) (Graf č.1). 

Predmetom kontroly boli zdravotná a odborná spôsobilosť, osobná a prevádzková hygiena a dodržiavanie hygienických požiadaviek počas manipulácie s potravinami pri skladovaní, vystavovaní a predaji.

Kontrolami boli zistené:

 • chýbajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti (poranenia kože a kožné infekcie neboli vizuálnou kontrolou zistené u žiadneho zamestnanca, zamestnanci boli upozornení na povinnosť nahlásiť výskyt ochorení alebo jeho príznakov prevádzkovateľovi),

 • chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov,

 • nedodržiavanie osobnej hygieny (uvedené bolo overované aj stermi  z rúk a pracovného odevu, pričom v niektorých prípadoch boli zistené väčšie počty koliformných baktérií a E.coli, čo poukazovalo na nedostatočnú osobnú hygienu -  Graf č. 4),

 • porušenie povinností manipulácie s potravinami:

 • nedodržiavanie oddeleného používania pracovných plôch,

 • poškodené pracovné plochy

 • nedodržiavanie chladiaceho reťazca,

 • nedostatočná hygiena predaja (kontrolované tiež stermi z pracovného prostredia, náradia – Graf č. 4)

 • predávanie porciovaných šalátov po zabalení v predajni dlhšie ako 48 hodín,

 • neoznačenie dátumu spotreby a času otvorenia originálneho obalu veľkých balení napr. šalátov,

 • zistenie prelepenia etikiet za účelom predĺženia dátumu spotreby a predaj potravín po uplynutí dátumu spotreby,

 • vzájomné zmiešavanie lahôdkárskych výrobkov - šalátov s rôznymi  dátumami spotreby (grafické zobrazenie viď Graf č. 3).

 

V nadväznosti na zistené nedostatky bolo celkovo vydaných 117 blokových pokút v celkovej sume 3 850,-eur. V 8 prípadoch bude začaté správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodov opakujúcich sa nedostatkov v prevádzke (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zák. č. 152/1995 Z. z.), nesprávneho zaobchádzania s potravinami. V prípade dvoch prevádzok budú prevádzkovatelia predvolaní na prerokovanie zistených skutočností a následného uplatnenia možných sankčných opatrení. V jednom prípade na základe výsledkov vykonaných sterov v prevádzke budú nariadené opatrenia na zlepšenie celkovej hygieny, zvlášť zameranej na pracovné oblečenia zamestnancov a dodržiavanie osobnej hygieny (počet vydaných blokových pokút viď v  Grafe č. 5).prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky-zastupujúci


Príloha

Graf č. 1

graf1

 

Graf č. 2

graf2


Graf č. 3

graf3 


Graf č. 4

graf4 


Graf č. 5
graf5