Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21701930
Dioxíny a ich účinky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 21. jún 2012 12:54

Dioxíny sú považované za toxické zlúčeniny, ktoré zahrňujú tri akútne toxické chemické skupiny, a to skutočné dioxíny,  furány a polychlorované bifenily.  98% dioxínov v životnom prostredí vzniká ľudskou činnosťou , čiže sa jedná o antropogény environmentálny kontaminant. Vznikajú ako vedľajšie produkty spaľovacích procesov a chemického priemyslu za prítomnosti chlóru, pri kúrení tuhým palivom, cestnej doprave, v papiernickom a ocieliarskom priemysle.  Zvyšok sa považuje za tzv. „prírodné dioxíny“, ktoré sa môžu uvoľňovať pri lesných požiaroch a sopečnou činnosťou.

Dioxíny sú bezfarebné zlúčeniny, zlé rozpustné vo vode a dobre rozpustné v tukoch a v organických zlúčeninách podobným tukom. Preto sa najčastejšie nachádzajú v tukových tkanivách živočíchov, v ktorých sa následne ukladajú. Sú kontaminantmi globálneho ekosystému vrátane ovzdušia, vody, rýb, voľne žijúcej zveri, humánnej krvi, tukových tkanív a mlieka.

            V jazerách, vodných tokoch sa viažu na usadeniny a organické látky. Podobne sa môžu viazať aj v pôde. V ovzduší sa viažu na sadzu a popolčeky.

Nakoľko v prírode sa prakticky dioxíny neodbúravajú a môžu pretrvávať stovky rokov, ukladajú sa v tkanivách zvierat a tak sa dostávajú do potravinového reťazca človeka. Najvýznamnejšia cesta vstupu dioxínov do organizmu človeka je príjem potravou, hlavne mäso, ryby, vajcia, mlieko a tuky. 

Najzávažnejšie negatívne zdravotné účinky sú karcinogénne – rakovinotvorné účinky.  Poškodzujú imunitný systém, preukázali sa ich teratogénne účinky (schopnosť poškodzovať vyvíjajúci sa nenarodený plod v tele matky), negatívne ovplyvňujú pohlavné hormóny a hormóny štítnej žľazy.

             Regulácia a kontrola dioxínov v potravinách je riešená legislatívou platnou na celom území európskej únie, v rámci ktorej sú stanovené najvyššie prípustné množstvá pre rizikové druhy potravín. Zároveň orgány úradnej kontroly potravín sledujú dodržiavanie požiadaviek legislatívy. V prípade zistenia prekročenia stanovených najvyšších prípustných množstiev v potravinách umiestnených v rámci trhu Európskej únie, sa táto skutočnosť hlási prostredníctvom systému rýchlej výstrahy do ostatných členských krajín a vykonajú sa príslušné opatrenia (stiahnutie rizikových potravín z trhu a pod.).prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci