Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3286
Počet zobrazení obsahu : 18757345
Informácia o konaní Slávnostnej akadémie pri príležitosti 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 05. jún 2012 14:22

 V tomto roku si  verejné zdravotníctvo pripomína okrúhle jubileum - 60. výročie prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. Presne 28. marca 1952 Národné zhromaždenie bývalej Československej republiky prijalo tento zákon, ktorým sa ustanovili okresné a krajské hygienické stanice a orgány hygienickej služby. Tie v priebehu svojej 60–ročnej histórie prešli niekoľkokrát transformáciou až po dnešné úrady verejného zdravotníctva.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia sa činnosť úradov verejného zdravotníctva zameriava na plnenie úloh, vyplývajúcich z platných  koncepcií jednotlivých odborov,  ako aj zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov. Tento zákon vytvoril pevný základ pre koncepčný rozvoj verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a komplexne zmenil smerovanie súčasného systému verejného zdravotníctva, tým že  významnú časť výkonu verejného zdravotníctva sústredil do oblasti podpory a rozvoja verejného zdravia a nezameriava sa len na výkon represívnych funkcií v ochrane verejného zdravia. Pri uskutočňovaní cieľov verejného zdravotníctva sa kladie dôraz na zlepšenie zdravia, predlžovanie života a zlepšovanie kvality života celej populácie pomocou podpory zdravia, prevencie chorôb a iných foriem zdravotných intervencií. V porovnaní s predchádzajúcimi koncepciami verejného zdravotníctva sú významné rozdielne prístupy k opisu a analýze determinantov zdravia a metódy riešenia problémov verejného zdravotníctva – zdôrazňuje sa nutnosť celospoločenskej prevencie.

Verejné zdravotníctvo predstavuje modernú, perspektívne sa rozvíjajúcu oblasť zdravotníctva. Tento odbor vznikol postupnou transformáciou klasických hygienických odborov prostredníctvom reforiem štruktúry, riadenia a financovania na úseku hygieny a epidemiológie. Je potrebné ešte raz zdôrazniť, že v popredí záujmu sa nachádza preferovanie preventívneho zamerania ochrany a tvorby zdravých životných a pracovných podmienok, jasné definovanie práv a povinností orgánov štátnej správy, obcí, právnických a fyzických osôb na úseku ochrany zdravia ľudí, určovanie  konkrétnych opatrení na predchádzanie chorobám a systematické sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Orgány verejného zdravotníctva majú nezastupiteľné miesto pri identifikácii hlavných problémov v súvislosti s problematikou verejného zdravia, určujú stratégie efektívneho riešenia týchto problémov, navrhujú a realizujú účinné intervenčné opatrenia a hodnotia a interpretujú dosiahnuté  výsledky.

Zdravie je prioritou v živote jednotlivca a základným pilierom silnej ekonomiky. Práca zamestnancov úradov verejného zdravotníctva vždy bola a stále je  založená na hlbokom rešpekte voči každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti, s dôslednou ochranou života až po prirodzenú smrť človeka. V súvislosti so 60. výročím prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti sa 7. júna 2012 uskutoční Slávnostná akadémia, na ktorej si  prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD, MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky a ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská uctia prácu a obetavý prístup všetkých pracovníkov hygienickej služby, v súčasnosti verejného zdravotníctva, ktorí za 60 rokov existencie tejto dôležitej inštitúcie nechali v nej časť svojho ja a prispeli svojím obetavým prístupom k celkovým hodnotným výsledkom, ktoré sa v nemalej miere odzrkadľujú vo verejnosti ako ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. O priebehu tohto výnimočného podujatia budeme po jeho ukončení podrobne informovať.Zdroj: ÚVZ SR

Bratislava, 5.6.2012