Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186764
Odbor komunikácie Tlačiť E-mail

a) v mediálnej komunikácii:

 1. koordinácia, rozvoj a realizácia komunikačných aktivít,

 2. organizácia tlačových konferencií a odborných seminárov pre masmédiá,

 3. príprava tlačových správ na aktuálne témy,

 4. príprava mediálnych výstupov (stanovísk) v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR a s RÚVZ v SR,

 5. spolupráca s MZ SR pri poskytovaní mediálnych výstupov,

 6. zabezpečovanie komunikácie a poskytovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom masmédií v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,

 7. koordinácia mediálnej komunikácie s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými organizáciami v zdravotníctve,

 8. zabezpečovanie monitoringu masmédií a realizácia spätnej väzby,


b) v marketingovej komunikácii:

 1. realizácia práce s verejnosťou prostredníctvom marketingových nástrojov (komunikačného mixu),

 2. koordinácia marketingovej komunikácie s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými združeniami v zdravotníctve,

 3. poskytovanie informácií pre verejnosť v rôznych formách (vrátane tlačovín, audiovizuálnych formátov či prostredníctvom sociálnych sietí),

 4. pri príprave propagačných materiálov pre laickú i odbornú verejnosť spolupracuje s odbornými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,

 5. sledovanie postojov verejnosti a záujmových skupín,

 6. zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky ÚVZ SR, zverejňovanie materiálov na Intranete v spolupráci so sekciou informačných technológií,


c) vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,


d) vedie automatizovanú evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cez registratúru a hmotnú evidenciu žiadostí,


e) zabezpečuje administratívnu prácu odboru.