Označovanie stolových sladidiel s obsahom glykozidov steviolu Tlačiť E-mail
Streda, 02. máj 2012 10:37

V prípade potravín - stolových sladidiel s obsahom sladidla pochádzajúceho z rastlín Stevia Rebaudiana Bertoni, t.j. sladidla E 960 glykozidy steviolu, je potrebné v zložení výrobku uviesť predmetnú prídavnú látku a to podľa požiadaviek legislatívy o označovaní potravín (t.j. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1187/2004 – 100 upravujúci označovanie potravín v platnom znení) a to slovne označením kategórie a názvom alebo označením kategórie a medzinárodným kódom označenia (kód E). Rovnako je potrebné uviesť aj ostatné použité prídavné látky do potravín. Zároveň použité sladidlo E 960 musí vyhovovať požiadavkám špecifikácie uvedeným v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012.

Požiadavky na používanie glykozidov steviolu sú upravené nariadením Komisie (EÚ) č. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o glykozidy steviolu. 

Podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách musí byť v prípade stolového sladidla uvedené: „stolové sladidlo na báze...“ v spojení s názvom sladidla alebo sladidiel, ktoré obsahuje, v danom prípade „stolové sladidlo na báze glykozidov steviolu“ prípadne aj v spojení s názvom iného použitého povoleného sladidla.

Definícia stolového sladidla je uvedená v čl. 3 ods. 2 g) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách.

V prípade stolových sladidiel nie je prípustné v názve používať pojem „cukor“, nakoľko podľa legislatívnych požiadaviek na označovanie potravín (t.j. výnos upravujúci označovanie potravín), potravina musí byť označená tak, aby sa jej nepripisovali účinky alebo vlastnosti, ktoré nemá, a tým neuviedla spotrebiteľa do omylu, a zároveň musí obsahovať názov vyjadrujúci jej podstatu. Pojem „cukor“, podľa definície uvedenej vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1482/2009 – 100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu, zahŕňa všetky monosacharidy a disacharidy v potravine, čo v prípade stolových sladidiel vzhľadom na ich zloženie nie je splnené.

 

 

 

V Bratislave 2.mája 2012

Vypracoval: MUDr. Katarína Kromerová,

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR