Minister zdravotníctva SR schválil Ukazovatele merania výkonnosti zdravotníckych preventívnych intervenčných programov a merania dopadov intervenčných zdravotníckych a iných vplyvov na zdravie obyvateľstva na gremiálnej porade dňa 5. marca 2012 Tlačiť E-mail
Utorok, 20. marec 2012 10:38

Vypracovanie tohto materiálu bolo začlenené do  programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti verejné zdravotníctvo na roky 2010 - 2014.

Pre hodnotenia účinnosti preventívnych programov je dôležité vymedziť najdôležitejšie oblasti, ktoré súvisia s realizáciou procesu plánovania a vyhodnocovania preventívnych intervenčných programov. Tento proces je potrebné preto orientovať na to, aby sa hodnotili základné oblasti: plánovanie programu, hodnotenie realizácie preventívnych intervencií a hodnotenie výsledkov preventívnych intervencií. Programy, ktoré nedisponujú jasne definovanými východiskami pre preventívnu intervenciu, bývajú málo účinné. Tieto údaje vymedzujú rámec prostredia, v ktorom proces preventívnej intervencie prebieha. Na základe identifikácie cieľovej  skupiny, na ktorú má byť zameraná preventívna intervencia, jasnej formulácie hodnotiteľného cieľa preventívneho pôsobenia sa dajú zodpovedne voliť odpovedajúce prístupy, metódy a techniky, ako aj posúdiť dostupné zdroje súvisiace s realizáciou preventívnych aktivít a plánovať hodnotenie procesu a výsledkov preventívnej intervencie v rámci daného preventívneho programu.

Pre výber otázok pre hodnotenie sa použil dokument „European Quality Instrument for Health Promotion (EQUIHP). Pre otázky sú zvolené možnosti odpovede áno, čiastočne a nie, a podľa toho je možné ich začleniť do silných, slabých stránok a rizík programu. Slabé stránky a riziká programu je potrebné pre lepšie fungovanie programu v ďalšom období odstraňovať. Výsledkom hodnotenia nebudú kvantitatívne údaje, ale komplexné poznatky a ich premietnutie do procesu programu.

Pre hodnotenie je preto potrebné zahrnúť všetky tieto okolnosti do úvahy a preto je rozčlenené na štyri základné oblasti:

I.  Rámec princípov podpory zdravia

II.  Tvorba programu a implementácia

a)   Analýza

b)   Ciele a zámery

c)   Cieľová skupina

d)   Intervencia

e)   Implementačná stratégia

f)    Vyhodnotenie

III.  Projektový manažment

a)   Vedenie

b)   Plánovanie a dokumentácia

c)   Kapacity a zdroje

d)   Participácia a záväzky    

e)   Komunikácia

IV.  Udržateľnosť


Vlastný materiál na stiahnutie (pdf)