Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia Tlačiť E-mail
Pondelok, 12. marec 2012 11:40

Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 

POŠTOVÁ ADRESA:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Centrálny register dávok pracovníkov

so zdrojmi žiarenia

Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45

826 45  Bratislava


Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia eviduje osobné dávky pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, externých pracovníkov a pracovníkov, ktorí sú počas vykonávania pracovnej činnosti vystavení vo zvýšenej miere ožiareniu prírodným ionizujúcim žiarením.


Oznamovacia povinnosť do „Centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia“ sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov zdrojov žiarenia, ktorí zamestnávajú pracovníkov so zdrojmi žiarenia kategórie A alebo pracovníkov so zdrojmi žiarenia kategórie B, ktorí sú monitorovaní pomocou osobných dozimetrov, zamestnávateľov externých pracovníkov, na dozimetrické služby, ktoré vyhodnocujú osobné dozimetre a na zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sú počas bežnej pracovnej činnosti ožiarení vo zvýšenej miere prírodným ionizujúcim žiarením (napr. pracovníci v podzemí, letecké posádky atď.). Oznamovaciu povinnosť do Centrálneho registra dávok pracovníkov upravujú nové právne predpisy, účinné od 1. apríla 2018:

-    Zákon č. 87/2018 Z:z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-    Vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany.centrálnY registEr DÁVOK

(zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane, § 68)


Centrálny register dávok vedie záznamy o výsledkoch osobného monitorovania pracovníkov kategórie A. Záznamy o výsledkoch osobného monitorovania pracovníkov kategórie B vedie len vtedy, ak títo pracovníci sú monitorovaní pomocou osobných dozimetrov pridelených dozimetrickou službou. Súčasťou záznamov o výsledkoch osobného monitorovania pracovníka kategórie A alebo pracovníka kategórie B sú:

a)    osobné údaje o pracovníkovi a o jeho pracovnom zaradení,

b)    údaje o zamestnávateľovi pracovníka,

c)    údaje o prevádzkovateľovi kontrolovaného pásma, v ktorom pracovník vykonával pracovnú činnosť,

d)    výsledky osobného monitorovania pracovníka.Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra DÁVOK

(zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane, § 69)
 

1)   Zamestnávatelia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú povinní písomnou formou alebo v elektronickej podobe oznámiť do Centrálneho registra dávok:

a)   osobné údaje monitorovaných pracovníkov a ich pracovné zaradenie najneskôr do jedného mesiaca od zaradenia pracovníkov na prácu, pri ktorej budú vystavení ožiareniu,

b)   zoznam a osobné údaje monitorovaných pracovníkov kategórie A alebo monitorovaných pracovníkov kategórie B, ich pracovné zaradenie a sumárne výsledky meraní osobných dávok pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka,

c)   zoznam monitorovaných pracovníkov kategórie A, ich pracovné zaradenie a výsledky meraní osobných dávok pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu v zahraničí najneskôr do troch mesiacov po ich ukončení práce v zahraničí;

K   oznámeniu je povinný zamestnávateľ doložiť kópiu potvrdenia o veľkosti ožiarenia za celé obdobie vykonávania prác v zahraničí od oprávnenej zahraničnej organizácie,

d)   efektívne dávky z vonkajšie ožiarenia väčšie ako 20 mSv alebo ekvivalentné dávky v očnej šošovke väčšie ako 15 mSv, alebo ekvivalentné dávky v koži a končatinách väčšie ako 150 mSv bezodkladne po ich zistení; súčasťou oznámenia musí byť aj záznam o vyhodnotení príčin vzniku ožiarenia a prijatých nápravných opatreniach,

e)   úväzky efektívne dávky z vnútorného ožiarenia väčšie ako 6 mSv bezodkladne po ich zistení; súčasťou oznámenia musí byť aj záznam o vyhodnotení príčin vzniku ožiarenia a prijatých nápravných opatreniach.
 

2)   Zamestnávatelia externých pracovníkov sú povinní písomnou formou alebo v elektronickej podobe oznámiť do Centrálneho registra dávok:

a)   osobné údaje monitorovaných externých pracovníkov a druh vykonávania pracovnej činnosti so zdrojmi žiarenia do jedného mesiaca od začatia vykonávania prác v kontrolovanom pásme iného prevádzkovateľa,

b)   zoznam a osobné údaje monitorovaných externých pracovníkov kategórie A, ich pracovné zaradenie a sumárne výsledky meraní osobných dávok pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka,

c)   zoznam monitorovaných externých pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu v zahraničí, ich pracovné zaradenie a výsledky meraní osobných dávok pracovníkov najneskôr do troch mesiacov po ich ukončení práce v zahraničí.
 

3)   Držiteľ povolenia na poskytovanie služieb osobnej dozimetrie („dozimetrická služba“) je povinný oznámiť do Centrálneho registra dávok v elektronickej podobe:

a)   osobné údaje monitorovaných pracovníkoch, počet pridelených dozimetrov a ich evidenčné čísla,

b)   výsledky meraní za každé sledované obdobie najneskôr do dvoch mesiacov po skončení monitorovacieho obdobia, okrem efektívnych dávok z vonkajšieho ožiarenia väčších ako 20 mSv a ekvivalentných dávok v očnej šošovke väčších ako 15 mSv a ekvivalentných dávok v koži a končatinách väčších ako 150 mSv alebo úväzkov efektívnych dávok z vnútorného ožiarenia väčších ako 6 mSv, ktoré je povinný oznámiť bezodkladne po ich zistení,

c)   zoznam prevádzkovateľov, ktorým v predchádzajúcom kalendárnom roku zabezpečoval osobnú dozimetriu a ich identifikačné údaje,

d)   sumárne výsledky meraní osobných dávok monitorovaných pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do konca marca nasledujúceho kalendárneho roku,

e)   výsledky meraní veľkosti ožiarenia pracovníkov pri radiačnej nehode, radiačnej havárii alebo pri výnimočnom ožiarení ihneď po vyhodnotení osobných dozimetrov pracovníkov.
 

4)   Zamestnávatelia pracovníkov, ktorí pracujú na pracoviskách so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením sú povinní písomnou formou alebo v elektronickej podobe oznámiť do Centrálneho registra dávok údaje v rozsahu ako zamestnávatelia pracovníkov so zdrojmi žiarenia.

 

Rozsah oznamovaných údajov do centrálneho registra dávok

(vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany, § 24 až 27)


Záznamy o veľkosti osobných dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia majú obsahovať:

a)   meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého bydliska,

b)   štátnu príslušnosť a pohlavie pracovníka,

c)   pracovné zaradenie pracovníka,

d)   zaradenie pracovníka do kategórie A alebo do kategórie B,

e)   identifikačné údaje zamestnávateľa pracovníka – obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo,

f)    dĺžku sledovaného monitorovacieho obdobia,

g)   dátum začatia a ukončenia monitorovania,

h)   druh pridelených osobných dozimetrov a ich evidenčné čísla,

i)    výsledky meraní osobných dávok za každé sledované monitorovacie obdobie:

1.   efektívnu dávku z vonkajšieho ožiarenia,

2.   úväzok efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia,

3.   celkovú efektívnu dávku,

4.   ekvivalentnú dávku v koži a končatinách,

5.   ekvivalentnú dávku v očnej šošovke,

j)    sumárne ročné údaje o efektívnej dávke z vonkajšieho ožiarenia, úväzku efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia, celkovej efektívnej dávke, ekvivalentnej dávke v očnej šošovke, v koži a v končatinách,

k)   údaje o výnimočnom ožiarení,

l)    údaje o veľkosti ožiarenia pri radiačnej nehode a radiačnej havárii.V rovnakom rozsahu je nutné evidovať aj záznamy o veľkosti osobných dávok externých pracovníkov so zdrojmi žiarenia.HláseniA o veľkosti ožiarenia pracovníkov si môžete stiahnuť tu:

1.  Hlásenie osobných údajov monitorovaných pracovníkov (.RTF)

Hlásenie osobných údajov monitorovaných pracovníkov (.PDF)
 

2.  Hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov za jedno monitorovacie obdobie (.RTF)

Hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov za jedno monitorovacie obdobie (.PDF)
 

3.  Ročné hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov (.RTF)

Ročné hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov (.PDF)Vyplnené hlásenia o veľkosti ožiarenia pracovníkov pošlite prosím písomnou formou na adresu ÚVZ SR
(uvedenú vyššie), alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.! UPOZORNENIE !

Zamestnávateľ je povinný archivovať a uchovávať výsledky osobného monitorovania zamestnancov do času, v ktorom pracovník dosiahne, alebo by dosiahol 75 rokov veku, najmenej však 30 rokov od skončenia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Posledná úprava Štvrtok, 13. október 2022 12:54