Požiadavky na odbornú spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia Tlačiť E-mail
Pondelok, 12. marec 2012 11:28

Dňa 1. apríla 2018 nadobudli v Slovenskej republike účinnosť nové právne predpisy v oblasti radiačnej ochrany, ktoré vychádzajú zo smernice Európskej komisie č. 2013/59/EURATOM, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia:

-     Zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-     Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany,

-     Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 101/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia.

 

V súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie je každá fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu a používa zdroje ionizujúceho žiarenia na základe registrácie alebo povolenia („prevádzkovateľ“), povinná zabezpečiť radiačnú ochranu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľov, ktorá je primeraná druhu a charakteru používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Súčasťou systému opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov pri vykonávaní pracovných činností so zdrojmi žiarenia je zabezpečenie sústavného dozoru nad dodržiavaním požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany odborným zástupcom pre radiačné ochranu a osobou s priamou zodpovednosťou za zabezpečenie radiačnej ochrany (§ 36, § 42, § 43, § 55, § 56 zákona č. 87/2018 Z.z.).       


Povinnosti a rozsah pôsobnosti odborného zástupcu pre radiačnú ochranu a osoby s priamou zodpovednosťou za zabezpečenie radiačnej ochrany
ustanovuje zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (§ 42 a § 43 zákona č. 87/2018 Z.z.).


Osobitnou požiadavkou na vykonávanie činností odborného zástupcu pre radiačnú ochranu a osoby s priamou zodpovednosťou za radiačnú ochranu je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť odborného zástupcu a osôb s priamou zodpovednosťou za radiačnú ochranu sú definované v zákone č. 87/2018 Z.z.
 

1.    Odborná spôsobilosť odborného zástupcu pre radiačnú ochranu

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, na vykonávanie ktorej je potrebné povolenie alebo registrácia je povinný mať určeného odborného zástupcu.
 

Na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sa u odborného zástupcu pre radiačnú ochranu vyžaduje:

a)   požadované vzdelanie a odborná prax:

1)   vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe;

2)   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe pre odborného zástupcu v jadrovom zariadení;

3)   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore alebo odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik a najmenej jeden rok odbornej praxe pre odborného zástupcu na vykonávanie lekárskeho ožiarenia;

b)   absolvovanie odbornej príprava na činnosti vedúce k ožiareniu podľa druhu vykonávanej činnosti a v rozsahu stanovenom zákonom,

c)   úspešne vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, alebo uznanie odbornej spôsobilosti,

d)   osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.


Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 6 až 24 hodín podľa charakteru vykonávanej činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
(§54 zákona č. 87/2018 Z.z.)

Odbornú prípravu môžu poskytovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie na túto činnosť od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Skúšobnú komisiu pre skúšky odbornej spôsobilosti pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia menuje a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(§ 46 zákona č. 87/2018 Z.z.)

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti je na dobu neurčitú. (§ 49 zákona č. 87/2018 Z.z.)

Odborne spôsobilé osoby sú zapísané v registre odborne spôsobilých osôb.


Bližšie informácie o vykonávaní skúšok odbornej spôsobilosti
nájdete na stránkach UVZ SR v časti „Odborná spôsobilosť“.
 

Uznávanie odbornej spôsobilosti a upustenie od skúšky odbornej spôsobilosti


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže od vykonania skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť:

a)   ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pre registrovanú činnosť podľa § 25 zákona č. 87/2018 Z.z. predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy, ktorú absolvoval po 31. marci 2018 (v rozsahu podľa § 54 zákona);

b)   ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy v inom členskom štáte Európskej únie alebo doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu a úrad po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných teoretických a praktických vedomostí zistí, že zodpovedajú požiadavkám na odbornú spôsobilosť podľa ustanovení zákona č. 87/2018 Z.z.; rozhodnutie ÚVZ SR o uznaní odbornej spôsobilosti získanej v inom členskom štáte Európskej únie nahrádza úspešné zloženie skúšky.  


Žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti
na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pre registrovanú činnosť, ktorý absolvoval štúdium zubného lekárstva alebo veterinárneho lekárstva po 31. decembri 2018 nemusí vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, ak predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorého súčasťou je osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v radiačnej ochrane počas štúdia a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy (podľa §54 zákona).


Možnosť uznania odbornej spôsobilosti a upustenie od skúšky odbornej spôsobilosti sa podľa vyššie uvedených ustanovení zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane vzťahuje napríklad na odbornú spôsobilosť na používanie zubného röntgenového prístroja, veterinárneho röntgenového prístroja alebo celotelového röntgenového kostného denzitometra.


UPOZORNENIE !!!

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný absolvovať každých päť rokov od dátumu vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu určenom v § 54 zákona č. 87/2018 Z.z. a doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je držiteľ osvedčenia povinný predložiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní.
 

2.    Odborná spôsobilosť osoby priamo zodpovednej za zabezpečenie radiačnej ochrany


Osoba s priamou zodpovednosťou za zabezpečenie radiačnej ochrany
vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek na radiačnú ochranu pri vykonávaní konkrétnych pracovných činností so zdrojom ionizujúceho žiarenia a sústavne dozerá, aby zamestnanci prevádzkovateľa pri práci plnili bezpečnostné, technické a administratívne požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany.


Na vykonávanie funkcie osoby s priamou zodpovednosťou za zabezpečenie radiačnej ochrany
sa vyžaduje:

-     absolvovanie odbornej prípravy na činnosti vedúce k ožiareniu podľa druhu vykonávanej činnosti v rozsahu stanovenom zákonom. (§ 54 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z.).


Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 6 až 24 hodín podľa charakteru vykonávanej činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
(§54 zákona č. 87/2018 Z.z.)

Odbornú prípravu môžu poskytovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie na túto činnosť od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


UPOZORNENIE !!!

Osoba s priamou zodpovednosťou je povinná absolvovať každých päť rokov od dátumu absolvovania odbornej prípravy aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu určenom v § 54 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z.z. a doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je povinná predložiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní.

Posledná úprava Pondelok, 07. marec 2022 15:02