Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov žiarenia Tlačiť E-mail
Pondelok, 12. marec 2012 11:07

Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:


POŠTOVÁ ADRESA:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Centrálny register zdrojov žiarenia

Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45

826 45  Bratislava


Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vedie evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktorých používanie bolo oznámené, registrované alebo povolené v súlade s platnými právnymi predpismi. Oznamovaciu povinnosť do Centrálneho registra zdrojov žiarenia upravujú nové právne predpisy, účinné od 1. apríla 2018:

-  Zákon č. 87/2018 Z:z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-  Vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany.Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra zdrojov žiarenia

(zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane, § 107)


Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra zdrojov žiarenia sa vzťahuje na fyzické osoby -podnikateľov a právnické osoby, ktoré dovážajú, distribuujú, predávajú alebo prenajímajú zdroje ionizujúceho žiarenia a na prevádzkovateľov, ktorí používajú zdroje ionizujúceho žiarenia na základe registrácie alebo povolenia.

1)  Držiteľ povolenia na dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia je povinný oznámiť do centrálneho registra zdrojov žiarenia:

a)  dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca od jeho uskutočnenia,

b)  odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe do jedného mesiaca od jeho odovzdania,

c)  stratu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich krádež alebo zničenie bezodkladne.
 

2)  Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe registrácie alebo povolenia príslušného orgánu radiačnej ochrany je povinný oznámiť do centrálneho registra zdrojov žiarenia:

a)  každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca od jeho nadobudnutia,

b)  odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe najneskôr do jedného mesiaca od jeho odovzdania,

c)  stratu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich krádež alebo zničenie je povinný oznámiť bezodkladne,

d)  ukončenie činnosti so zdrojom ionizujúceho žiarenia do jedného mesiaca po skončení činnosti.
 

Prevádzkovateľ, ktorý nadobudol alebo odovzdal uzavretý rádioaktívny žiarič alebo otvorený rádioaktívny žiarič, na používanie ktorého je potrebné povolenie, je povinný k oznámeniu o nadobudnutí alebo odovzdaní zdroja ionizujúceho žiarenia do centrálneho registra priložiť kópiu osvedčenia  uzavretého  žiariča  alebo kópiu sprievodného listu otvoreného žiariča.


Prevádzkovateľ, ktorý vykonával činnosť s uzavretým rádioaktívnym žiaričov, je povinný k oznámeniu o odovzdaní uzavretého rádioaktívneho žiariča organizácii, ktorá má povolenie na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov na účely ich likvidácie do centrálneho registra zdrojov žiarenia  priložiť kópiu potvrdenia o prevzatí uzavretého žiariča.


Registrácia zdrojov ionizujúceho žiarenia v Centrálnom registre zdrojov žiarenia na Úrade verejného zdravotníctva SR sa vykonáva vyplnením príslušných registračných kariet.REGISTračné karty zdrojov ionizujúceho žiarenia


Pri oznámení do centrálneho registra zdrojov žiarenia je potrebné vyplniť príslušné registračné karty podľa jednotlivých druhov používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 


Každý prevádzkovateľ, ktorý nadobudol zdroj ionizujúceho žiarenia, alebo ktorý používa zdroje ionizujúceho žiarenia, vyplní registračnú kartu prevádzkovateľa zdrojov žiarenia a osobitne registračné karty za každý používaný zdroj žiarenia (napríklad ak prevádzkovateľ používa 3 röntgenové prístroje, je povinný vyplniť 1 registračnú kartu ako prevádzkovateľ zdrojov žiarenia a 3 registračné karty za RTG prístroje).Registračné karty zdrojov žiarenia si môžete stiahnuť tu:

1.  Registračná karta prevádzkovateľa zdrojov ionizujúceho žiarenia (.RTF)

Registračná karta prevádzkovateľa zdrojov ionizujúceho žiarenia (.PDF)

pre každého prevádzkovateľa zdrojov žiarenia

2.  Registračná karta röntgenového prístroja (.RTF)

Registračná karta röntgenového prístroja (.PDF)

Pre Röntgenové prístroje:

-  Zubný rtg prístroj intraorálny

-  Zubný rtg prístroj panoramatický

-  Zubný CBCT prístroj

-  Stabilný rtg prístroj pre skiagrafiu

-  Stabilný rtg prístroj pre skiaskopiu

-  Stabilný rtg pre skiagrafiu a skiaskopiu

-  Rtg prístroj pre intervenčnú rádiológiu a DSA

-  Počítačový tomograf - CT

-  Mamografický rtg prístroj

-  Pojazdný rtg prístroj

-  Rtg prístroj pre hĺbkovú terapiu

-  Rtg prístroj pre povrchovú terapiu

-  Veterinárny rtg prístroj

-  Technický rtg prístroj prenosný

-  Technický rtg prístroj stacionárny

-  Rtg prístroj pre kontrolu batožín

-  Mikroštrukturálny rtg prístroj

-  Rtg prístroj pre spektrometriu

-  Iný nešpecifikovaný rtg prístroj
 

3.  Registračná karta uzavretého rádioaktívneho žiariča (.RTF)

Registračná karta uzavretého rádioaktívneho žiariča (.PDF)

pre pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi
 

4.  Registračná karta generátora ionizujúceho žiarenia (.RTF)

Registračná karta generátora ionizujúceho žiarenia (.PDF)

PRE GENERÁTORY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA:

-  Urýchľovač elektrónov pre rádioterapiu

-  Priemyselný urýchľovač elektrónov

-  Urýchľovač nabitých častíc

-  Iónový implantátor

-  Iný nešpecifikovaný generátor žiarenia
 

5.  Registračná karta zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom (.RTF)

Registračná karta zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom (.PDF)

PRE Zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom:

-  Röntgenfluorescenčný analyzátor

-  Neutrónový generátor

-  Priemyselné meracie zariadenie

-  Laboratórny analytický prístroj

-  Iné nešpecifikované zariadenie
 

6.  Bilancia spotreby rádioaktívnych látok (.RTF)

Bilancia spotreby rádioaktívnych látok (.PDF)

pre pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi


Vyplnené registračné karty pošlite prosím písomne na poštovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR uvedenú vyššie, alebo v elektronickej forme na emailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Utorok, 18. august 2020 08:02