Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu Tlačiť E-mail
Piatok, 27. január 2012 10:29

Na vykonávanie činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré nie sú podľa § 24 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane oslobodené od oznamovacej povinnosti je potrebné podľa závažnosti z hľadiska radiačnej ochrany (podľa § 22 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z.)

a)   oznámenie (§23),

b)   registrácia (§25),

c)   povolenie (§28).


Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná oznámiť
príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo inému orgánu radiačnej ochrany (podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 87/2018 Z.z.) v rozsahu jeho pôsobnosti najneskôr desať pracovných dní pred začatím plánovanej činnosti používanie:

a)   prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu,

b)   generátora žiarenia skonštruovaného tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 0,010 mSv.h-1, ak jeho používanie nepodlieha povoľovaniu alebo registrácii,

c)   uzavretého žiariča, ktorého aktivita neprekračuje desaťnásobok aktivity umožňujúcej vyňatie spod administratívnej kontroly podľa prílohy č. 5 zákona č. 87/2018 Z.z., tabuľky č.1, stĺpca č. 2,

d)   otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly podľa prílohy č. 5 zákona č. 87/2018 Z.z., tabuľky č. 1 stĺpca č. 2, neprekračuje 10,

e)   periférneho kostného denzitometra.


Oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 23 ods. 1 zákona  87/2018 Z.z. musí obsahovať:

a)    obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ právnická osoba,

b)    meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ fyzická osoba – podnikateľ,

c)    opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,

d)    doklad o zaškolení pracovníkov dodávateľom alebo výrobcom, používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,

e)    miesto a dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,

f)     špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a adresu pracoviska, kde sa nachádzajú,

g)    predpokladaný spôsob skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,

h)    predpokladaný dátum skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu, ak je známy,

i)     prevádzkový poriadok.Ak oznámenie spĺňa požiadavky, príslušný orgán radiačnej ochrany vydá oznamovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdenie o zaevidovaní oznámenej činnosti.

Posledná úprava Pondelok, 23. apríl 2018 13:22