Organizácie oprávnené vykonávať skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia a monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracoviskách Tlačiť E-mail
Streda, 25. január 2012 10:45

Preberacie skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia a skúšky dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia môžu vykonávať len subjekty, ktoré majú platné povolenie ÚVZ SR na vykonávanie jednotlivých typov skúšok. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené oprávnené organizácie na vykonávanie skúšok zdrojov žiarenia a stručný prehľad o tom, aké typy skúšok jednotlivé subjekty vykonávajú.


 

Organizácia

Rozsah vykonávaných skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia na základe povolenia UVZ SR

Ústav radiačnej ochrany s.r.o.

Staničná 1062/24

911 05 Trenčín

 

www.uro.sk

 

a)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability zdravotníckych diagnostických rtg prístrojov, pridružených zariadení a príslušenstva,

b)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability zdravotníckych rádioterapeutických zariadení ich pridružených zariadení a príslušenstva,

c)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability veterinárnych rtg prístrojov,

d)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability technických lineárnych urýchľovačov,

e)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia pre nedeštruktívnu defektoskopiu,

f)    poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku na účely hodnotenia ožiarenia osôb na rádiodiagnostických pracoviskách, na rádioterapeutických pracoviskách s fotónovými a elektrónovými zväzkami,

g)   na pracoviskách mimo zdravotníctva, kde sa používajú uzavreté žiariče a generátory ionizujúceho žiarenia produkujúce fotónové a elektrónové polia žiarenia, vrátane prevádzok, kde sa vykonávajú oznamované činnosti s uvedenými zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Inžinierske služby s.r.o.

Komenského 19

038 61 Martin

 

www.insl.sk

 

a)   vykonávanie preberacích skúšok a skúšok dlhodobej stability pre zdravotnícke rtg zariadenia,

b)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability veterinárnych rtg prístrojov,

c)   vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti uzavretých žiaričov

d)   poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku na účely hodnotenia ožiarenia osôb

VF s.r.o.
M. R. Štefánika 9

010 02 Žilina

 

www.vf.sk

 

a)   vykonávanie preberacích skúšok a skúšok dlhodobej stability stomatologický rtg zariadení, rtg zariadení pre skiaskopiu a skiagrafiu

b)   vykonávanie preberacích skúšok a skúšok dlhodobej stability pre digitálnu substrakčnú angiografiu,

c)   rtg zariadení pre počítačovú tomografiu,

d)   rtg zariadení pre mamografiu,

e)   preberacie skúšky a skúšky dlhodobej stability veterinárnych rtg prístrojov,

Huma Lab – Apeko s.r.o.

Letná 45

040 01 Košice

 

www.humalab-apeko.sk

 

a)   preberacie skúšky otvorených rádioaktívnych žiaričov

b)   preberacie skúšok uzavretých rádioaktívnych žiaričov

c)   skúšky dlhodobej stability uzavretých rádioaktívnych žiaričov

d)   skúšky tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov

e)   skúšky prevádzkovej stálosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

a)   vykonávanie skúšok dlhodobej stability a skúšok prevádzkovej stálosti uzavretých rádioaktívnych,

b)   žiaričov vykonávanie skúšok tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov.

Eva Filsáková - Vinamet, Dělnická 12, 736 01 Havířov, Česká republika

a)   vykonávanie preberacích skúšok a skúšok dlhodobej stability zdravotníckych diagnostických rtg prístrojov, pridružených zariadení a príslušenstva.

Slovenský metrologický ústav Bratislava, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

a)   vykonávanie preberacích skúšok uzavretých a otvorených gama žiaričov, uzavretých neutrónových žiaričov, 

b)   vykonávanie skúšok dlhodobej stability uzavretých gama žiaričov, uzavretých neutrónových žiaričov,

c)   vykonávanie skúšok tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov, uzavretých neutrónových žiaričov,

d)   skúšok tesnosti uzavretých alfa, beta a gama rádioaktívnych žiaričov.


Ak chcete získať konkrétne a podrobné informácie o vykonávaných preberacích skúškach, skúškach dlhodobej stability, skúškach prevádzkovej stálosti a o monitorovaní na pracoviskách so zdrojmi žiarenia a o tom, aké konkrétne typy skúšok jednotlivé subjekty vykonávajú a pre aké typy zdrojov ionizujúceho žiarenia ich vykonávajú, kontaktujte odborných pracovníkov uvedených organizácií. Bližšie informácie môžete získať aj na webovských stránkach týchto organizácií.

Posledná úprava Piatok, 15. jún 2018 11:08