Vydávanie dokladov o osobných dávkach pracovníkov Tlačiť E-mail
Streda, 25. január 2012 09:56

Doklad o osobných dávkach externého pracovníka


Externí pracovníci, ktorí sú vystavení riziku ožiarenia počas pracovnej činnosti v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom zdrojov ionizujúceho žiarenia, pričom nie sú zamestnancami tohto prevádzkovateľa, musia byť vybavení Výpisom osobných dávok externého pracovníka. Výpis o osobných dávkach externí pracovníci predložia prevádzkovateľovi kontrolovaného pásma pred začatím vykonávania pracovnej činnosti v kontrolovanom pásme.

Výpis osobných dávok externého pracovníka sa vydáva v súlade so smernicou EU č. 2013/59/Euratom a aktuálne platnou slovenskou legislatívou: zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol platnosť 1.4.2018.

Nadobudnutím platnosti nového zákona o radiačnej ochrane končí vydávanieOsobných radiačných preukazov“ Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle starších právnych predpisov: zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme.


1. Výpis osobných dávok externého pracovníka


Externý pracovník, ktorý vykonáva pracovnú činnosť v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom zdrojov ionizujúceho žiarenia, pričom nie je zamestnancom tohto prevádzkovateľa, musí byť vybavený v súlade s požiadavkami zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane „Výpisom osobných dávok externého pracovníka“.  


Výpis osobných dávok externým pracovníkom vydáva ich zamestnávateľ
(zákon č. 87/2018 Z.z., §70, ods. 5, písm. g). Výpis osobných dávok externého pracovníka musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 87/2018 Z.z.:

a)  číslo výpisu,

b)  názov, sídlo a identifikačné číslo zamestnávateľa pracovníka,

c)  dátum vydania výpisu,

d)  meno a priezvisko pracovníka, akademický titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, pohlavie, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

e)  výsledky ročných hodnôt monitorovania osobných dávok pracovníka za posledných päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a to:

1.  hodnotu efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia,

2.  hodnotu úväzku efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia,

3.  hodnotu ekvivalentnej dávky v očnej šošovke,

4.  hodnotu ekvivalentnej dávky v koži,

5.  hodnotu ekvivalentnej dávky na končatiny,

f)  meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý výpis vystavil,

g) pečiatku zamestnávateľa, ktorý výpis vystavil.


Vzor Výpisu osobných dávok externého pracovníka si môžete stiahnuť tu:

1. Výpis osobných dávok externého pracovníka - VZOR (RTF dokument)

2. Výpis osobných dávok externého pracovníka - VZOR (PDF dokument)


Vyššie uvedený „Výpis osobných dávok externého pracovníka“ slúži ako vzor pre zamestnávateľov pre vydanie dokladu o osobných dávkach, ktorý budú vydávať svojim zamestnancom. Zamestnávatelia si môžu výpis upraviť podľa vlastných potrieb, ale je nevyhnutné, aby obsahoval všetky vyššie uvedené údaje. Vzor výpisu bol doplnený o údaje o absolvovanej preventívnej prehliadke pracovníka (údaje môže zaznamenať do výpisu odborný zástupca zamestnávateľa, alebo lekár, ktorý vykonal preventívnu lekársku prehliadku) a o prehľad školení, ktoré pracovník absolvoval. Pri použití uvedeného vzoru výpisu dávok, odporúčame vytlačiť výpis obojstranne na jeden list papiera.


Osobné radiačné preukazy externých pracovníkov, ktoré boli vydané pred 1. aprílom 2018 zostávajú v platnosti a môžu sa používať naďalej až do ich úplného zaplnenia.  2. Doklad o osobných dávkach pracovníka


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)
vydáva „Doklad o osobných dávkach pracovníka“. Vydávanie dokladov o osobných dávkach pracovníka zabezpečuje Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na Odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením. ÚVZ SR sprístupní na požiadanie údaje o osobných dávkach pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorý je evidovaný v centrálnom registri dávok a vydá doklad o osobných dávkach pracovníkovi, zamestnávateľovi pracovníka a lekárovi pracovnej zdravotnej služby.

Doklad o osobných dávkach vydaný Centrálnym registrom dávok musí mať pracovník, ktorý odchádza pracovať do iného členského štátu, kde bude pri pracovnej činnosti vystavený ožiareniu.


Kontaktná adresa:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor ochrany zdravia pred žiarením

Trnavská cesta 52, P.O.Box 45

826 45 Bratislava


Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Čo musí obsahovať žiadosť na vydanie dokladu o osobných dávkach pracovníka?


Žiadosť o vydanie dokladov o osobných dávkach pracovníka podáva zamestnávateľ pracovníkov (fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba), alebo o vydanie dokladu o osobných dávkach môže požiadať pracovník. Žiadosť je potrebné poslať písomnou formou poštou na vyššie uvedenú adresu, alebo je možné doručiť písomnú žiadosť osobne do podateľne ÚVZ SR na vyššie uvedenej adrese, alebo je možné podať žiadosť elektronicky.


V žiadosti musia byť uvedené:
 1.
   Identifikačné údaje zamestnávateľa pracovníka (externého dodávateľa služieb):

A)  Právnická osoba

-  obchodné meno,

-  právna formu,

-  sídlo,

-  identifikačné číslo (IČO)

B)  Fyzická osoba - podnikateľ

-  meno a priezvisko,

-  obchodné meno,

-  miesto podnikania,

-  identifikačné číslo (IČO)
 

2.   Identifikačné údaje pracovníka

-  meno a priezvisko, akademický titul

-  dátum narodenia a miesto narodenia,

-  rodné číslo,

-  miesto trvalého pobytu (Ulica, číslo domu, názov obce a PSČ),

-  pohlavie,

-  číslo občianskej preukazu alebo cestovného pasu.Správny poplatok za vydanie dokladu o osobných dávkach pracovníka


Za vydanie dokladu o osobných dávkach pre jedného pracovníka je správny poplatok 10,00 EUR.


Správny poplatok je možné uhradiť nasledovne:

1.  V sume, ktorá neprekračuje 300 EUR

a.   Potvrdením pre evidenciu poplatku zakúpeným na Slovenskej pošte (identifikačné číslo platby za vydanie dokladu o osobných dávkach pracovníka z Centrálneho registra dávok je 6418)

b.   Vystavením platobného predpisu Úradom verejného zdravotníctva  SR s možnosťou platby poštovou poukážkou na Slovenskej pošte, alebo prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu, alebo zaplatením správneho poplatku cez KIOS, alebo zaplatením v pokladni ÚVZ SR.

2.  V sume, ktorá prevyšuje 300 EUR

a.   Vystavením platobného predpisu Úradom verejného zdravotníctva  SR s možnosťou platby poštovou poukážkou na Slovenskej pošte, alebo prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu, alebo zaplatením správneho poplatku cez KIOS.


V prípade sumy prekračujúcej 300 EUR nevykonávajte žiadne bankové prevody ani platby, pokiaľ Vám nebude doručený platobný predpis z Úradu verejného zdravotníctva SR!


Pri platbe správneho poplatku na základe platobného výmeru je nutné dodržať termín splatnosti uvedený v platobnom výmere, inak bude platobný predpis stornovaný, platba vrátená a konanie vo veci bude zastavené !!!

Posledná úprava Pondelok, 23. apríl 2018 13:45