Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 14. decembra 2011 Tlačiť E-mail
Piatok, 16. december 2011 12:32

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike bola vypracovaná na základe  Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska.

Aktualizovaný program je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti.

Člení sa na tieto oblasti:

1)   Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných   ochorení,

A)  Výživa a stravovacie zvyklosti,

B)  Fyzická inaktivita,

C)  Tabak, alkohol, drogy,

D)  Zdravé pracovné a životné podmienky

-  pracovné prostredie

životné prostredie,

2)   Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie výskytu infekčných ochorení.

 

Vlastný materiál: Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (pdf)