Protokol o vode a zdraví Tlačiť E-mail

protokol_voda_zdravieProtokol o vode a zdraví vznikol na základe Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (1992) a bol schválený 36 členskými štátmi Svetovej zdravotníckej organizácie na 3. ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Londýne, 1999. Po jeho ratifikácii v 17 krajinách európskeho regiónu vstúpil do platnosti 4.augusta 2005 a týmto aktom sa stal právne záväzným pre tieto krajiny, medzi nimi aj pre Slovenskú republiku. Po ratifikácii Protokolu majú krajiny dva roky na určenie a zverejnenie ich národných cieľov a určenie termínov na ich dosiahnutie.
 

Hlavným cieľom Protokolu je podpora ochrany zdravia na všetkých úrovniach rozhodovania v národnom i medzinárodnom kontexte na individuálnej i kolektívnej úrovni, uskutočňovaná prostredníctvom zlepšenia hospodárenia s vodou, ochrany vodných ekosystémov, kvality a množstva vody, ako aj prostredníctvom kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou.

Ďalšie informácie: