Informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia Tlačiť E-mail
enhis indikatory


Vybudovať informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia (ENHIS, www.enhis.org), ktoré čo najlepšie vystihnú environmentálne zdravie v Európe bolo úlohou, ktorá vyplynula zo 4. Ministerskej konferencie  o životnom prostredí a zdraví v Budapešti v roku 2004.

Na 5. Ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Parme v roku 2010 sa potvrdila potreba  podporovať tento informačný systém a jeho budovanie v jednotlivých krajinách na národnej resp. regionálnej úrovni. Uplatňovať ho ako efektívny nástroj v rozhodovacom procese pri tvorbe a smerovaní politiky v tejto oblasti.


Hlavným zámerom celého snaženia je znížiť záťaž vyplývajúcu z chorôb spôsobených environmentálnymi determinantmi a predchádzať im. Na identifikáciu možných a reálnych rizík je potrebný koordinovaný prístup, dobrá informačná základňa a spôsob prezentácie. WHO s podporou členských krajín v tomto smere vyvinuli veľké úsilie na vytvorenie integrovaného informačného systému životného prostredia a zdravia ako komunikačného nástroja (ENHIS). Jeho základným cieľom je poskytovať informácie, ktoré budú východiskom pre tvorbu a formuláciu politík a programov v oblasti environmentálneho zdravia, a teda vedúcich ku globálnej ochrane verejného zdravia.


Za Slovenskú republiku participoval na vybudovaní tohto systému Úrad verejného zdravotníctva SR - Odbor hygieny životného prostredia. V spolupráci s relevantnými rezortmi je v súčasnosti vytváraný súbor dostupných indikátorov spracovaných metodikou ENHIS, t.j. v štruktúrovanej forme, ktorá zrozumiteľne vysvetľuje súvislosti, popisuje trendy a komplexne hodnotí situáciu. 

Na tejto stránke nájdete spracované údaje o indikátoroch tematicky rozdelené podľa jednotlivých prioritných cieľov Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí v Európe (NEHAP / CEHAPE).


Indikátory životného prostredia a zdravia – EURÓPSKY REGIÓN

- Indikátory životného prostredia a zdravia v Európe (pdf) Indikátory životného prostredia a zdravia – SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Regionálny prioritný cieľ č. 1 –  RPG I  (VODA) 

- Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou vo vzťahu k výskytu infekčných ochorení prenosných pitnou vodou v Slovenskej republike (pdf)


Regionálny prioritný cieľ č. 2 –  RPG II  (NEHODY  A  ÚRAZY)

- Úrazovosť v koncepciách SR a v kontexte EU (pdf)

- Úmrtnosť detí a mladistvých v dôsledku neúmyselných úrazov v SR a EU (pdf)

- Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená dopravnými úrazmi v Slovenskej republike a v kontexte Európskej únie (pdf)


Regionálny prioritný cieľ č. 3 –  RPG III  (OVZDUŠIE)

- Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu (PM10 a PM2,5) (pdf) 

- Koncepcia na redukciu vystavenia detí pasívnemu fajčeniu (pdf)

- Dojčenská úmrtnosť na ochorenia dýchacích ciest (pdf)


Regionálny prioritný cieľ č. 4 –  RPG IV  (CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE  FAKTORY)

- Výskyt melanómu v Slovenskej republike a v kontexte EÚ (pdf)
- Incidencia detskej leukénie (pdf) 
Ďalšie informácie:

Mgr. Henrieta Savinová  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.