Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3284
Počet zobrazení obsahu : 18727652
Kontrola v zariadeniach spoločného stravovania a  v stánkoch rýchleho občerstvenia orgánmi verejného zdravotníctva v 1. polroku 2011 - Vyhlásenie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 14. Júl 2011 14:00

Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonávajú úradnú kontrolu podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a štátny zdravotný dozoru podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v v súlade s cieľmi a kritériami Národného plánu pre úradnú kontrolu v Slovenskej republike podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady o úradnej kontrole.

Z pohľadu ochrany zdravia obyvateľov ako orgán verejného zdravotníctva sa okrem iného zameriavajú na kontrolu dodržiavania správnej výrobnej práce (HACCP), vrátane kontroly zdravotnej bezpečnosti všetkých rastlinných a živočíšnych surovín používaných na prípravu hotových pokrmov  a vysledovateľnosť ich pôvodu.

Kontroly sa vykonávajú priebežne počas roka 1 – 2 krát podľa kategórie rizika danej prevádzky. Stánky s rýchlym občerstvením v rekreačných a turistických zariadeniach ako sezónne zariadenia podliehajú kontrole vždy pred začatím prevádzky ( musia mať súhlas príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke) a priebežne počas turistickej sezóny. Orgány verejného zdravotníctva venujú sezónnym zariadeniam zvýšenú pozornosť najmä počas leta, z dôvodu vyšších vonkajších teplôt a väčšej turistickej aktivite. Zároveň boli orgánmi verejného zdravotníctva v 1. polroku 2011 vykonávané mimoriadne kontroly zariadení spoločného stravovania v súvislosti s epidémiou E. coli (EHEC).

V 1. polroku 2011 bolo doteraz vykonaných  14 797 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania vrátane stánkov s rýchlym občerstvením, z čoho 2 122 subjektov bolo s nevyhovujúcimi výsledkami v oblasti zásad hygieny a manipulácie pri príprave pokrmov. Na overenie zdravotnej bezpečnosti bolo odobratých a laboratórne vyšetrených v laboratóriách orgánov verejného zdravotníctva 1058 vzoriek hotových pokrmov (z toho bolo 7 % nevyhovujúcich) a 406 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia (z toho bolo 18% nevyhovujúcich – predovšetkým pre mikrobiologickú kontamináciu nepatogénnymi mikroorganizmami (koliformné baktérie). Za zisťované nedostatky boli uplatňované represívne opatrenia.


MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky