Zmluvy podpísané v období od 01.01.2011 - 31.12.2011 Tlačiť E-mail
Zmluvy

číslo zmluvy

Dodávateľ

IČO dodávateľa

Názov zmluvy - Dodatku

Dátum uzavretia

Dátum účinnosti

Dátum  platnosti

Suma v EUR

1/2011

Ministerstvo zdravotníctva SR

165565

Prevod správy hnuteľného majetku štátu

13.1.2011

3.2.2011

13.12.2011

0,00

2/2011

ROSTeR, s.r.o.

35727781

Zmluva o dielo

14.2.2011

1.3.2011

31.12.2011

6 910,00

3/2011

Softec, s.r.o.

683540

Zmluva o údržbe a podpore

22.2.2011

1.3.2011

31.12.2011

72 596,00

7/2011

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

35709332

Poistná zmluva o havarijnom poistení AUTO SEKÁČ

14.2.2011

2.3.2011

doba neurčitá

385,14

8/2011

Green Wave Recycling s.r.o.

45539197

Zmluva o dielo

8.3.2011

10.3.2011

10.3.2013

podľa cenníka

9/2011

Ministerstvo zdravotníctva SR

165565

Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu rozpoč.r. 2011

15.2.2011

11.3.2011

31.12.2011

520,00

10/2011

Slovenská agentúra životného prostredia

626031

Zmluva o zabezpečení prevádzky a prevádzkového servisu č. CEI/2011/04

25.2.2011

15.3.2011

31.12.2011

9 558,00

11/2011

Slovenská agentúra životného prostredia

626031

Zmluva o zabezpečení prevádzky a prevádzkového servisu č. CEI/2011/05

25.2.2011

15.3.2011

31.12.2011

7 965,60

12/2011

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Zmluva o pripojení

7.3.2011

23.3.2011

7.3.2013

0,00

14/2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

610968

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku v znení neskorších predpisov

21.3.2011

5.4.2011

doba neurčitá

0,00

15/2011

MEDICHEM s.r.o.

36684635

Zmluva č. OOFŽP/2/2011 o vzájomnej spolupráci pri realizácii spoločného projektu

15.3.2011

19.4.2011

31.3.2012

2 500,00

16/2011

Star EU, a.s.

36703575

Mandátna zmluva

11.4.2011

20.4.2011

doba určitá

1 416,67

17/2011

DAFFER spol. s.r.o.

36320439

Kúpna zmluva

2.5.2011

11.5.2011

31.12.2011

6 297,97

18/2011

MIOMED s.r.o.

44729081

Zmluva o spolupráci

15.4.2011

12.5.2011

14.4.2013

14,80

19/2011

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Zmluva o poskytovaní služby Magio Sat

11.4.2011

23.5.2011

11.4.2013

50,00

21/2011

FURIA FILM s.r.o.

36681971

Zmluva o spolupráci

13.5.2011

23.5.2011

30.10.2011

bezodplatne

22/2011

KÁVOMATY, s.r.o.

31735657

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NA/02/11/3 uzatvorená podľa § 720 a

§ 3 zák. č. 116/1990 Zb.

31.5.2011

2.6.2011

31.5.2016

978,00 ročne

24/2011

Ministerstvo obrany SR
Úrad hlavného lekára Ružomberok

30845572

Zmluva č. ÚHL RK-35/2-37/2011o zabezpečení a realizácii odbornej praxe profesionálnych vojakov, prislušníkov Úradu hlavného lekára Ružomberok, odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností (Vojenská nemocnica)

16.6.2011

23.6.2011

doba neurčitá

0,00

25/2011

SLOVNAFT, a.s.

31322832 Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

23.6.2011 28.6.2011 23.6.2013 čl.II.,ods.2 Zmluvy

26/2011

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

00178624 Zmluva o spolupráci 29.6.2011 1.7.2011 31.12.2011 349,00 s DPH

29/2011

PRO - TENDER s.r.o. 36591084 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 11.8.2011 12.08.2011 31.12.2012 4 250 s DPH

31/2011

Linde Gas k.s. 31373861 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360703616 3.10.2011 13.10.2011 29.02.2012 podľa čl.4
32/2011 Linde Gas k.s. 31373861 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360720426 14.10.2011 21.10.2011 31.03.2012 podľa čl.4
33/2011 Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. 36847488 Mandátna zmluva 14.10.2011 21.10.2011 doba neurčitá 1, 00 eur
35/2011 Úrad verejného zdravotníctva SR 00607223 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 17.10.2011 26.10.2011 31.1.2014

1 249 825,42

36/2011 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 Zmluva o dielo

31.10.2011

4.11.2011

31.12.2013

podľa cenníka

37/2011 Ľubomír Roman - FIRMA OBNOVA 11909722

Zmluva o dielo

08.11.2011 12.11.2011 čl. IV / 4.1 77 959,20 s DPH

39/2011 VF, s.r.o. 31442552 Zmluva o zabezpečení služieb osobnej dozimetrie 30.11.2011 14.12.2011 doba neurčitá podľa čl. 5.1
40/2011 ARGUSS, s.r.o. 31365213

Zmluva o dielo č. 2070/BA/2011

01.12.2011

14.12.2011

31.12.2013

podľa prílohy č.1 

41/2011 RE-PUBLIC, s.r.o. 35810327

Zmluva o vzájomnej spolupráci

20.12.2011

24.12.2011

31.3.2012 2500 EUR (bez DPH)
42/2011 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 Zmluva o dielo 27.12.2011

29.12.2011

31.12.2013

podľa čl. III.- Cena