Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22134788
Odbor lekárskej mikrobiológie Tlačiť E-mail

Odbor LM zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           vykonáva  nadstavbovú mikrobiologickú diagnostiku vybraných nákaz, zavádza a aplikuje nové progresívne molekulárno-biologické metódy do laboratórnej praxe, v zmysle nových diagnostických štandardov odporúčaných SZO a ECDC, čím  prispieva ku zvyšovaniu kvality preventívnych programov,

-           zabezpečuje v spolupráci s odborom epidemiológie realizáciu Imunizačného  programu v Slovenskej republike a vykonáva celoslovenskú laboratórnu  surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení, poliomyelitídy a poliomyelitídu napodobňujúcich ochorení (ACHO),  meningokokových invazívnych infekcií, salmonelóz, osýpok, rubeoly, parotitídy, arbovírusov a hemoragických horúčok, vedie celoslovenskú databázu rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká,

-           podieľa sa na riešení programov a projektov verejného zdravotníctva a prioritných úloh MZ SR,

-           zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk špecifických sietí EÚ a SZO,

-           metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje ostatné regionálne úrady verejného   zdravotníctva v SR pri plnení celoštátnych aj medzinárodných programov  v ochrane a podpore zdravia,

-           realizuje úlohy a odporúčania SZO a EK pri eliminácii, eradikácii a kontrole závažných infekčných ochorení,

-           zabezpečuje prípravu bunkových kultúr pre spolupracujúce pracoviska na RÚVZ so sídlom v  Banskej Bystrici a Košiciach,

-           poskytuje odborné informácie, konzultácie a  školiace akcie v diagnostických metódach,

-           zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce jednotlivých NRC formou prednášok, publikácií a účasťou na odborných podujatiach, organizovaním Konzultačných dní.Činnosť jednotlivých pracovísk odboru:


NRC pre poliomyelitídu zabezpečuje najmä tieto činnosti 

-           surveillance poliomyelitídy a poliomyelitídu napodobňujúcich ochorení    (ACHO),

-           sledovanie   cirkulácie   poliovírusov  (PV)  a non-polio enterovírusov (NPEV) vo vonkajšom prostredí,

-           vykonáva izoláciu a identifikáciu vírusových izolátov v rámci surveillance poliomyelitídy, polomyelitídu napodobňujúcich ochorení,

-           vykonáva izoláciu a identifikáciu vírusových izolátov v rámci environmentálnej surveillance,

-           zabezpečuje vyšetrovanie biologického materiálu od pacientov so širokým spektrom klinických  diagnóz izoláciou na bunkových kultúrach,

-           zabezpečuje enterovírusovú (EV) surveillance v západoslovenskom regióne,

-           zabezpečuje laboratórnu nadstavbovú diferenciálnu diagnostiku vírusových hepatitíd  A, B, C,

-           zabezpečuje laboratórnu nadstavbovú diagnostiku vírusových infekcií gastrointestinálneho traktu- Rotavírusy,  Adenovírusy, Norovirusy (Norwalk-like), Astrovírusy imunochromatografickými metódami, enzýmovou imunoanalýzou a PCR,

-           vykonáva dôkaz sekrečných a včasných protilátok proti EV infekciám metódou EIA a dôkaz vírusneutralizačných protilátok voči EV,

-           sleduje imunitný stav populácie v danej problematike (imunologické prehľady),

-           zavádza nové metodiky do laboratórnej praxe podľa odporúčaní Regionálneho referenčného laboratória  v Helsinkách a Regionálnej úradovne SZO v Kodani,

-           vykonáva kontrolu citlivosti bunkových substrátov na referenčné poliovírusové kmene používaných v pokuse o izoláciu vírusov a kontrolu bunkových substrátov na prítomnosť kontaminácie mykoplazmami,

-           plní všetky úlohy vyplývajúce z odporučení Európskej certifikačnej komisie ECC- Intenzifikácia globálnych polioeradikačných aktivít  SZO,

-           spolupracuje s Regionálnym referenčným laboratóriom SZO v Helsinkách a s Regionálnou úradovňou SZO v Kodani  o.i. aj formou pravidelných hlásení v programe Laboratory data managment systém (LDMS), 

-           zasiela izoláty poliovírusov a netypizovateľných  cytopatických agens na intratypovú diferenciáciu (ITD) do RRL v Helsinkách,

-           spolupracuje s národnými referenčnými laboratóriami v Európskej oblasti SZO,

-           zúčastňuje sa na realizácii úloh SZO vyplývajúcich z Akčného plánu laboratórneho uchovávania divých   poliovírusov v Euroregióne SZO,

-           zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality práce organizovanej SZO,

-           metodicky vedie a koordinuje prácu spolupracujúcich virologických laboratórií na báze RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach,

-           vykonáva externú kontrolu kvality laboratórnej práce pre spolupracujúce pracoviská na báze RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach,

-           zabezpečuje konzultačnú a publikačnú činnosť a prezentáciu na ústavných, celoštátnych a zahraničných podujatiach.NRC pre chrípku zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           metódou izolácie vírusov na bunkových kultúrach monitoruje výskyt  cirkulujúcich  kmeňov vírusu chrípky v populácii a identifikuje ich na úroveň typov, subtypov a variantov

-           molekulárno-biologickými metódami zabezpečuje dôkaz nukleovej kyseliny vírusu chrípky a vybraných respiračných vírusov

-           zabezpečuje diagnostiku špecifických protilátok proti vírusu chrípky typu A, vírusu chrípky typu B, respiračnému syncyciálnemu vírusu, vírusu parachrípky sérotypov 1, 2 a 3, adenovírusu a vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy,

-           vykonáva sérologickú diagnostiku nevírusových agensov: Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii a Mycoplasma pneumoniae,

-           zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality laboratórnej práce,

-           testuje nové súpravy pre diagnostiku, overuje a navrhuje nové metodiky a pracovné postupy,

-           spolupracuje s Referenčným laboratóriom SZO v Londýne,

-           je stálym členom európskej pracovnej skupiny pre chrípku EISN pri ECDC, s ktorou aktívne spolupracuje,

-           metodicky vedie pracoviská zaoberajúce sa diagnostikou chrípky v RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Košice,

-           organizuje externú kontrolu kvality laboratórnej práce pre pracoviská v RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Košice

-           participuje na odborných projektoch (domácich či zahraničných),

-           spolupracuje so SZO na celosvetovom programe surveillance chrípky,

-           poskytuje laboratórne údaje formou pravidelných hlásení do sietí SZO a EÚ (ECDC, EISN), 

-           poskytuje odborné informácie zainteresovaným inštitúciám v rámci SR.


 

NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           vykonáva sérologickú diferenciálnu diagnostiku exantémových ochorení,

-           zabezpečuje vyšetrovanie biologických vzoriek na dôkaz nukleovej kyseliny vírusu osýpok, rubeoly a parotitídy testom PCR pri  podozrení na uvedené ochorenia,

-           vykonáva izoláciu uvedených vírusov na bunkových kultúrach a v spolupráci s Regionálnym referenčným laboratóriom SZO pre osýpky a rubeolu (RKI-Berlín) sa podieľa na bližšej identifikácií izolovaných kmeňov z hľadiska genotypovej príslušnosti,

-           vykonáva surveillance osýpok, rubeoly a parotitídy v SR,

-           zabezpečuje imunologické prehľady  u vybraných skupín obyvateľstva v danej problematike,

-           aktívne sa zúčastňuje na procese eliminácie osýpok vo svete a monitoruje kongenitálny rubeolový syndróm,

-           vykonáva konfirmovanie pozitívnych výsledkov laboratórnych vyšetrení vykonaných v  spolupracujúcich laboratóriách na regionálnej úrovni,

-           odborne a metodicky vedie laboratóriá na regionálnej úrovni,

-           zabezpečuje pravidelnú externú kontrolu kvality vyšetrení vykonaných v týchto laboratóriách,

-           vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť,

-           plní úlohy vyplývajúce z členstva v sieti  národných referenčných laboratórií  pre surveillance osýpok a rubeoly SZO pre Európu,

-           úzko spolupracuje s Regionálnym referenčným laboratóriom SZO.NRC pre meningokoky zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           vykonáva komplexnú laboratórnu diagnostiku kmeňov meningokokov (N. meningitidis) izolovaných na území SR, s dôrazom na monitoring kmeňov spôsobujúcich invazívne ochorenia,

-           zavádza nové progresívne genotypizačné metódy zamerané na rýchlu a presnú laboratórnu diagnostiku,

-           priebežne zasiela komplexné identifikačné charakteristiky invazívnych kmeňov prostredníctvom internetu do systému EMERT (European Meningococcal Epidemiology in Real Time),

-           spolupracuje v Európskej laboratórnej sieti pre invazívne bakteriálne ochorenia IBD-labnet a v EMGM,

-           pripravuje laboratórne podklady pre epidemiologickú a mikrobiologickú surveillance meningokokových infekcií v SR a pre európsky surveillance systém (TESSY),

-           konzultačne a metodicky usmerňuje pracovníkov zainteresovaných v problematike meningokokových ochorení,

-           vedie databázu všetkých relevantných údajov o meningokokových ochoreniach a udržiava zbierku kmeňov izolovaných na území SR.NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           vykonáva expertíznu činnosť spočívajúcu v hodnotení výskytu bakteriálnej rezistencie na antibiotiká s ohľadom na používanie antibakteriálnych liečiv,

-           organizuje, odborne zabezpečuje a vyhodnocuje  pravidelnej štvrťročnej externej kontroly v laboratóriách klinickej mikrobiológie, zaradených do siete zdravotníckych zariadení v SR,

-           vytvára celoštátnu databázu údajov o rezistencii, ich spracovanie a prezentácia na internetovej stránke http//www.snars.sk -  Národný informačný systém pre sledovanie rezistencie na antibiotiká,

-           zabezpečuje a vykonáva špecializované vyšetrenia ,

-           zavádza nové metódy a postupy do laboratórnej praxe.NRC pre salmonelózy zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           zabezpečuje laboratórne podklady a koordinuje surveillance salmonelóz v SR,

-           vykonáva nadstavbovú a špecializovanú diagnostiku kmeňov salmonel izolovaných z klinického materiálu z hľadiska sérotypizácie  a testovania rezistencie na antibiotiká,

-           verifikuje identifikáciu a sérotypizáciu salmonel izolovaných z potravín a z vonkajšieho prostredia,

-           spolupracuje s odborom hygieny výživy a pracoviskami mikrobiológie životného prostredia RÚVZ v SR v oblasti sledovania zdravotnej bezpečnosti potravín,

-           udržiava zbierku špecifických typových kmeňov salmonel na ďalšie fenotypizačné a génotypizačné vyšetrenia, na detekciu a identifikáciu premeňov nákazy, faktorov prenosu a ciest šírenia salmonelóz,

-           zavádza nové progresívne molekulárno-biologické metódy zamerané na rýchlu laboratórnu diagnostiku,

-           vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť,

-           vykonáva externú kontrolu kvality laboratórnej práce - typizácie Salmonella spp. v diagnostických laboratóriách v SR,

-           spolupracuje v  medzinárodných sieťach pre surveillance salmonelóz (ECDC, GSS) v programoch detekcie, identifikácie a riešení chorôb z potravín,

-           participuje v medzinárodných sieťach pre surveillance salmonelóz (ECDC a Global Salmonella Surveillance).NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           vykonáva sérologickú diagnostiku kliešťovej encefalitídy, ako aj konfirmáciu  sporných výsledkov pre iné pracoviská,

-           vykonáva sérologickú diagnostiku hemoragických horúčok s renálnym syndrómom spôsobených Hantavírusmi (Puumala a Hantaan/Dobrava),

-           vykonáva imunologické prehľady u vybraných skupín obyvateľstva,

-           sumarizuje laboratórne výsledky a epidemiologické údaje pre európsku pracovnú skupinu EVD-LabNet,

-           zúčastňuje sa externej kontroly kvality laboratórnej práce organizovanej EVD-LabNet.


Laboratórium molekulárnej diagnostiky zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           spolupracuje s národnými referenčnými centrami a molekulárno-biologickými metódami prispieva k skvalitneniu laboratórnej diagnostiky,

-           realizuje metódy molekulárnej biológie na detekciu pôvodcov infekčných ochorení (meningokoky, salmonely, Norovírusy, Astrovírusy, Rotavírusy, vírusy chrípky A, B, respiračných vírusov),

-           zabezpečuje PCR a sekvenčné metódy na bližšiu charakterizáciu izolovaných kmeňov,

-           metódou PCR vykonáva kontrolu bunkových kultúr na prítomnosť kontaminácie mykoplazmami,

-           realizuje metódy na zistenie klonálnej príbuznosti izolovaných mikroorganizmov (PFGE, MLST),

-           zúčastňuje sa externej kontroly kvality laboratórnej práce.Laboratórium bunkových kultúr zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           zabezpečuje prípravu kvalitných a štandardných bunkových substrátov  pre nadstavbovú mikrobiologickú diagnostiku vybraných nákaz vírusovej etiológie pre NRC laboratória ÚVZ SR a laboratóriá zriadené na báze RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a so sídlom v Košiciach, čo významnou mierou prispieva k štandardnosti, porovnateľnosti a reprodukovateľnosti výsledkov virologických vyšetrení v rámci uvedených pracovísk,

-           udržiava a priebežne rozširuje zbierku bunkových kultúr získaných zo spolupracujúcich laboratórií v rámci celosvetového programu SZO zameraného na eradikáciu, elimináciu a kontrolu celospoločensky závažných infekčných ochorení,

-           optimalizuje podmienky kultivácie in- vitro pri dodržiavaní štandardných podmienok z hľadiska špecifických, rastových a kultivačných požiadaviek jednotlivých bunkových línií,

-           poskytuje odborné informácie, konzultácie a zaškolenia v oblasti udržiavania a pasážovania bunkových kultúr v podmienkach in-vitro a ich uplatnenia vo virológii.Laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti pre biofaktory 3 zabezpečuje najmä tieto činnosti

-           zabezpečuje preberanie a spracovávanie vzoriek z podozrivých rizikových zásielok a materiálov z vonkajšieho prostredia na diagnostiku vybratých nákaz so stupňom ochrany pre biofaktor 3 (BOZP je zabezpečená používaním prostriedkov OPP),

-           zabezpečuje screeningové laboratórne vyšetrenie možnej prítomnosti spór Bacillus anthracis, prípadne iných vybraných biologických agens bakteriálnej a vírusovej etiológie a detekciu prítomnosti génov pre tvorbu toxínov Bacillus anthracis,

-           v laboratórnom diagnostickom procese spolupracuje, komunikuje a konzultuje s Informačným centrom pre biozbrane v RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.Úsek zabezpečenia laboratórnych a sanitárnych činností zabezpečuje

-           centrálny príjem materiálu na OLM,

-           internú kontrolu laboratórií a pracovísk OLM,

-           prípravu živných pôd, médií a roztokov pre OLM a OOFŽP,

-           prípravu sterilného laboratórneho skla a zdravotníckeho materiálu pre OLM a OOFŽP,

-           deštrukciu bakteriologického a virologického infekčného materiálu z OLM a OOFŽP,

-           sanitárne práce v laboratóriách a priestoroch OLM.Programy a projekty Odboru lekárskej mikrobiológie

Organizačné členenieOsvedčenie o akreditácii OLM (pdf)

Rozsah akreditácie OLM (RA) (pdf)

Neakreditované skúšky (pdf)

Prehľad zastúpenia NRC v EU a WHO sieťach pre surveillance prenosných ochorení