Staršie oznamy Tlačiť E-mail
Utorok, 05. apríl 2011 11:00

Hygienické požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia potravinárskych podnikov, ktorých úradná kontrola je v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva a požiadavky na bezpečnosť potravín v týchto zariadeniach

Usmernenie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a používateľov slamiek (iných ako plastových) (pdf)
Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín
Organizovanie FARMÁRSKYCH TRHOV, vrátane výroby a predaja zabíjačkových špecialít požiadavky z hľadiska ochrany zdravia

Informácia pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania - zber  a manipulácia s kuchynským biologickým  odpadom – upozornenie

Požiadavky na ambulantny predaj potravin
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
Zber a manipulácia  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike, ktorá sa uskutočnila v termíne od 28. 11. do 15. 12. 2011

Usmernenie ÚVZ SR k problematike "sushi" pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorých úradná kontrola je v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva

Úradná kontrola

Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2015
Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2013

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ Slovenskej republike

Správa z mimoriadnej kontroly označovania výživových doplnkov
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2013 v Slovenskej republike
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike

Správa z kontroly v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť mäsa
Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v cukrárskych výrobniach a v cukrárňach v Slovenskej republike (pdf)

Hovädzí Burger - prítomnosť konského mäsa - neuvedené v zložení výrobku -Správa z vykonaných kontrol
Lasagne Bolognese NOWACO - prítomnosť konského mäsa - neuvedené v zložení výrobku - Správa z vykonaných kontrol

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na kontrolu epidemiologicky rizikových činností pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín na trh v Slovenskej republike
Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike

Správa z mimoriadnej kontroly čerpacích staníc, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa pripravujú na konzum na mieste ich predaja priamo spotrebiteľovi (pdf)

Správa z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2011 (pdf)

Informácia o mimoriadnej kontrole zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí - vianočných trhov v Slovenskej republike (pdf)

Správa z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2010 (pdf)

Správa z vykonaných kontrol v zariadenia spoločného stravovania a v zariadeniach s epidemiologicky rizikovou činnosťou výroby v Slovenskej republike v

súvislosti s výskytom hnačkových ochorení vyvolaných enterohemoragickým kmeňom Escherichia coli (EHEC) v severnej časti Nemecka (pdf)
 

Prídavné látky, arómy a enzýmy
Informácia k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1246 z 18. septembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie pyrolignínového destilátu do zoznamu Únie obsahujúceho arómy
Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2017

Nariadenie Komisie 2018/1649, ktorým sa mení príloha I - zoznam aromatických látok Únie
Údaje o výskyte chemických látok v potravinách: nominácie otvorené pre skupinu zainteresovaných strán
Usmernenie - kritériá pre kategorizáciu potravinárskych enzýmov (EN)
Stav hodnotenia žiadostí k prehodnoteniu potravinárskych enzýmov
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/378, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o určité aromatické látky
Popis kategórií potravín časti E prílohy II k nariadeniu 1333/2008 o prídavných látkach do potravín – usmernenie (pdf)
Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok z potravín za rok 2014
Informácia o aktualizovanom usmernení pre žiadateľov k predkladaniu žiadostí  k prídavným látkam, potravinárskym enzýmom a arómam
Publikované stanovisko k potravinárskym enzýmom začína novú kapitolu v práci EFSA
Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok a aróm z potravín za rok 2013
Ďalšie informácie o používaní a označovaní potravín s obsahom glykozidov steviolu
Nariadenie Komisie, ktorým sa zakazuje používanie aromatickej látky 3-acetyl-2,5-dimetyltiofén

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2012
Databáza prídavných látok

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2011

Označovanie stolových sladidiel s obsahom glykozidov steviolu

Používanie glykozidov steviolu v potravinách

Otázky a odpovede ohľadom prídavných látok v potravinách

EFSA usmernenie (guideline) stanovujúce druh informácií, ktoré by mal potravinársky priemysel poskytnúť k tomu, aby EFSA mohol posúdiť bezpečnosť

potravinárskych enzýmov

Správy z monitoringu vybraných aditív do potravín

Povinnosť doplnkového označovania niektorých farbív v potravinách

Kontaminanty
Pripravujte si pochúťky zdravšie
Príručka na redukciu kontaminácie mäsových výrobkov polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi

Opatrenia k zníženiu tvorby akrylamidu
Súbor nástrojov na zníženie obsahu akrylamidu v niektorých potravinách


Fortifikácia potravín

Fortifikácia potravín a derogácie podľa článku 17 ods. 1 nariadenia


Potraviny pre osobitné skupiny ustanovené v nariadení (ES) 609/2013

Označovanie potravín pre celiatikov


Obaly a predmety určené na styk s potravinami

Označovanie obalových materiálov na potraviny a kuchynských pomôcok nemôže zavádzať
Záverečná správa z projektu – Bezpečnosť výrobkov z bambusu

Stanovisko k bisfenolu A
Obaly a predmety určené na styk s potravinami

Obaly pre potraviny a kozmetiku
Materiály v kontakte s potravinami- leták EK
Stanovisko k bezpečnosti PET fliaš - PET fľaše a bisfenol A

Správa z výkonu mimoriadnej kontroly zameranej na výskyt polykarbonátových fliaš určených na dojčenskú výživu t.j. pre deti do 12 mesiacov veku v sídlach dovozcov, skladoch a veľkoskladoch a v distribučnej sieti

Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

Bezpečnosť PET fliaš

Posledná úprava Štvrtok, 30. jún 2022 09:21