Vláda Slovenskej republiky dňa 23. marca 2011 uznesením č. 214 schválila informáciu o efektívnosti výsledkov získaných plnením 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31. marec 2011 13:07

Informatívna správa o efektívnosti výsledkov získaných plnením 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015 (ďalej len „program“) bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 23. marca 2011 uznesením č. 214.

Uvedená správa hodnotí efektívnosť plnenia 2  etapy programu za roky 2009 – 2010. Pozitívne hodnotenie programu vyplýva predovšetkým z dôvodu sústavného pôsobenia 30 komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy na zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. Program je prínosom pri odhaľovaní a riešení niektorých zdravotných problémov cieľovej skupiny. V priebehu realizácie programu sa zvýšila tiež informovanosť o základnej zdravotnej starostlivosti, službách a zlepšila sa disciplína zo strany obyvateľov rómskych osád v zdravotníckych zariadeniach.

Aj napriek niektorým problémom súvisiacimi s realizáciou programu sa dá skonštatovať, že jeho realizácia je prínosom v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. Zároveň komunitná práca realizovaná prostredníctvom komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy sa ukázala, ako jedna z mála možností ako preklenúť jestvujúcu a ďalej sa prehlbujúcu segregáciu a separáciu znevýhodnených rómskych komunít. Predpokladom udržania efektívnosti výsledkov získaných plnením programu je sústavné a systematické zdravotno-výchovné pôsobenie na cieľovú skupinu, a preto je potrebné v jeho realizácii pokračovať. Nevyhnutnou podmienku pre  realizáciu programu v ďalších rokoch, je potreba jeho finančnej stabilizácie do budúcnosti.