Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3340
Počet zobrazení obsahu : 19252917
Odbor epidemiológie Tlačiť E-mail

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie.

Epidemiologická problematika je systémovo samostatne riešená v rezortoch ministerstiev vnútra, obrany, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Na riešenie špeciálnej problematiky sa môžu zriaďovať epidemiologické pracoviská alebo úseky aj v zdravotníckych a iných zariadeniach (napr. SAV). Epidemiológ koordinuje prácu vo vytvorených pracovných skupinách.

 

Cieľ epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

 

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je proces šírenia nákazy.

 

Odbor epidemiológie plní úlohy zamerané na prevenciu, kontrolu a surveillance infekčných ochorení v SR. Prioritnými úlohami sú zabezpečovanie epidemiologickej surveillance infekčných ochorení, koordinácia Imunizačného programu, prednášková a publikačná činnosť.

 

Metódy práce:

 • základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení,

 • epidemiologické štúdie, ktoré sa využívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin vrátane etiologických agensov a dopadov výskytu ochorení na zdravie populácie,

 • monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb,

 • epidemiologická surveillance kompatibilná so surveillance krajín EÚ, prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť,

 • štátny zdravotný dozor v problematike prenosných chorôb vrátane nemocničných nákaz,

 • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,

 • vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení,

 • vybrané metódy sociológie a psychológie pre hodnotenie projektov a programov týkajúcich sa výskytu chorôb, ich príčin a efektívnosti opatrení,

 • intervenčné metódy založené na medicínskych faktoch (Evidence based intervention).

 

Odbor epidemiológie zabezpečuje tieto činnosti:

 • plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a s ním súvisiacimi legislatívno-právnymi predpismi,

 • koncepčnú a normotvornú činnosť, vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredné orgány štátnej správy v SR s republikovou pôsobnosťou na úseku epidemiológie infekčných ochorení,

 • prípravu návrhov odborno-metodických usmernení a kontroly činnosti odborov epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a výkonu štátnej správy v oblasti zdravotníctva na úseku epidemiológie infekčných ochorení,

 • koordináciu Imunizačného programu populácie SR, kontrolu plnenia úloh v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO),

 • koordináciu komplexnej celoslovenskej surveillance infekčných ochorení - plánovanie, organizačné zabezpečenie a kontrolu plnenia úloh v súlade s odporúčaniami SZO a v súlade s realizovanou surveillance v krajinách Európskej únie,

 • koordinuje surveillance osobitne chrípky a chrípke podobných ochorení, poliomyelitídy, meningokokových invazívnych infekcií, salmonelóz, osýpok a HIV/AIDS v SR a analyzuje a vyhodnocuje jej výsledky,

 • analyzuje faktory ovplyvňujúce vznik, priebeh, šírenie a následky týchto nákaz, vypracováva návrhy preventívnych a represívnych opatrení a sleduje efekt ich zavedenia,

 • usmerňuje komplexnosť a včasnosť hlásenia a laboratórneho vyšetrovania ochorení a podozrení z ochorenia,

 • odborno-metodicky usmerňuje a koordinuje výkon preventívnych a represívnych epidemiologických opatrení pri mimoriadnych epidemiologických situáciách,

 • zabezpečuje pravidelné sledovanie a týždenné vyhodnocovanie výskytu mimoriadnych epidemiologických situácií v SR a napojenie SR na európsky systém rýchleho varovania a odpovede (EWRS),

 • vedie potrebnú dokumentáciu a vytvára databázu informácií. Vypracováva a zasiela pravidelné hlásenia a prehľady pre zainteresované inštitúcie,

 • vypracováva koncepcie a návrhy materiálov, podkladov a stanovísk, pripravuje a posudzuje návrhy odborno-metodických usmernení na úseku epidemiológie infekčných ochorení,

 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a SZO pre surveillance infekčných ochorení,

 • pripravuje a koordinuje plnenie Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR, zabezpečuje surveillance HIV/AIDS na území SR, ako aj spoluprácu odborníkov v rezorte zdravotníctva a v ostatných rezortoch pri riešení problematiky prevencie HIV/AIDS cestou Národnej komisie prevencie HIV/AIDS v SR,

 • pripravuje návrhy stratégie očkovania, očkovacích schém a  postupov v súlade s odporúčaniami SZO a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ,

 • pripravuje návrhy odborno-metodických usmernení v oblasti epidemiológie infekčných ochorení preventabilných očkovaním,

 • vyhodnocuje úroveň zaočkovanosti v SR, dodržiavanie indikácií a kontraindikácií, efektívnosť využitia vakcín,

 • sleduje a analyzuje výskyt postvakcinačných reakcií a komplikácií,

 • overuje efekt očkovania cielenými imunologickými prehľadmi,

 • sleduje dodržiavanie stratégie a taktiky očkovania, správnej manipulácie s vakcínami, najmä dodržiavanie teplotného režimu,

 • zabezpečuje spoluprácu epidemiológov, pediatrov, imunológov, mikrobiológov, ftizeológov a ďalších odborníkov pri plnení úloh Imunizačného programu,  

 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prenosných ochorení,

 • a zodpovedá za plnenie vybraných hlavných úloh a projektov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vykonávanie epidemiologických štúdií.

 

Odbor epidemiológie pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje najmä s:

 • odbormi a oddeleniami hygieny, preventívneho pracovného lekárstva, podpory zdravia a informatiky úradov verejného zdravotníctva,

 • odbormi a oddeleniami epidemiológie verejného zdravotníctva iných rezortov,

 • medicínskymi preventívnymi, klinickými a laboratórnymi odbormi,

 • Štatistickým úradom SR,

 • Národným centrom zdravotníckych informácií,

 • registrami, najmä onkologickým registrom,

 • demografickou štatistikou,

 • špecialistami veterinárneho lekárstva,

 • inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi,

 • vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva i iných rezortov,

 • odbormi zdravotníctva vyšších územných celkov,

 • zdravotnými poisťovňami,

 • sociálnou poisťovňou,

 • miestnymi samosprávami,

 • asociáciami zdravotníckych pracovníkov,

 • ministerstvami v SR,

 • medzinárodnými organizáciami – SZO, ECDC, EK a i.


 

 

Programy a projekty