Radiačná ochrana - Informácie pre občanov Tlačiť E-mail
  1. Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

  2. Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia

  3. Odborná spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  4. Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

  5. Vydávanie dokladov o osobných dávkach pracovníkov

  6. Organizácie oprávnené vykonávať skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia a monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracoviskách

  7. Organizácie oprávnené poskytovať odbornú prípravu v oblasti radiačnej ochrany

  8. Povinnosť držiteľa povolenia na nakladanie s vysokoaktívnym žiaričom zložiť finančnú zábezpeku podľa zákona č. 87/2018 Z.z.Rádiologické ukazovatele vo vodách

Organizácie na stanovenie rádiologických ukazovateľov vo vodách

Zoznam organizácií s povolením od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zoznam organizácií s rozhodnutím o registrácii od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zoznam laboratórií na úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na stanovenie a hodnotenie rádiologických ukazovateľov vo vodáchRádionuklidy v stavebných materiáloch

Laboratória na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe

Rozsah údajov na oznamovanie výsledkov stanovenia obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe


Radón

Držitelia registrácie na stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe


Posledná úprava Pondelok, 18. január 2021 16:28