Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 2974
Počet zobrazení obsahu : 15982384
Odbor ochrany zdravia pred žiarením Tlačiť E-mail

Náplň činnosti odboru

 • Výkon Štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, vrátane posudzovania návrhov a kontroly vyraďovania Jadrovej elektrárne A1 a prípravy vyraďovania JE V1 z prevádzky.

 • Vedenie centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike.

 • Vedenie centrálneho registra zdrojov žiarenia v Slovenskej republike a vedenie centrálnej evidencie zdrojov žiarenia dovážaných do Slovenskej republiky.

 • Spracovanie prehľadov o výške radiačnej záťaže pracovníkov so zdrojmi žiarenia v Slovenskej republike a trendov vo veľkosti ožiarenia jednotlivých pracovných profesií a informovanie výboru pre radiačnú ochranu pri Európskej komisii o veľkosti radiačnej záťaže pracovníkov v SR.

 • Vydávanie osobných radiačných preukazov pre pracovníkov so zdrojmi žiarenia, ktorí budú pracovať v zahraničí alebo v kontrolovaných pásmach externých zamestnávateľov.

 • Kontrola radiačnej situácie v životnom prostredí na Slovensku a hodnotenie obsahu rádioaktívnych látok vo všetkých zložkách životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, potraviny a pod) a informovanie inštitúcií Európskej únie o radiačnej situácii v Slovenskej republike.

 • Kontrola radiačnej situácie v okolí prevádzkovaných jadrových zariadení a sledovanie ich vplyvu na životné prostredie a obyvateľov.

 • Vykonávanie špecializovaných dozimetrických, spektrometrických a rádiometrických analýz a meraní vzoriek zo životného a pracovného prostredia.

 • Overovanie odbornej spôsobilosti pre výkon činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany. Podieľanie sa na odbornej príprave odborných zástupcom pre radiačnú ochranu a pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

 • Vedenie centrálnej evidencie odborne spôsobilých osôb pre činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany.

 • Vedenie centrálnej evidencie oznamovaných činností vedúcich k ožiareniu.

 • Vedenie centrálnej evidencie povolení pre činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany v Slovenskej republike.

 • Zabezpečenie a riadenie činnosti ústredia Slovenskej radiačnej monitorovacej siete pre prípad radiačných havárií a monitorovania úrovne rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia.

 • Riešenie mimoriadnych situácií pri strate kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri náleze zdrojov žiarenia neznámeho pôvodu. Hodnotenie nadexpozícií pracovníkov so zdrojmi žiarenia.

 • Spolupráca s inštitúciami Európskej komisie a Európskej únie v oblasti zabezpečenia radiačnej ochrany, monitorovania životného prostredia, hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov so zdrojmi žiarenia a obyvateľov, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a prepravy rádioaktívnych žiaričov.

 • Informovanie inštitúcií Európskej únie a Európskej komisie o výsledkoch monitorovania ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí SR, o haváriách a mimoriadnych udalostiach, o nakladaní a likvidácii jadrových a rádioaktívnych odpadov, o veľkosti ožiarenia pracovníkov so zdrojmi žiarenia pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu, preprave rádioaktívnych materiálov v rámci členských krajín EÚ a mimo krajín EÚ a o veľkosti ožiarenia obyvateľstva prírodnými zdrojmi žiarenia.

 • Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami v oblasti radiačnej ochrany - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA), Vedecký výbor OSN pre sledovanie účinkov atómového žiarenia na ľudí (UNSCEAR), Medzinárodná asociácia pre radiačnú ochranu (IRPA).

 • Spolupráca s Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie a inými pracoviskami pracovného lekárstva pri posudzovaní poškodenia zdravia ionizujúcim žiarením.

 • Zdravotné hodnotenie závažnosti ožiarenia tehotných žien pri lekárskom ožiarení - posúdenie pravdepodobnosti poškodenia plodu ionizujúcim žiarením.

 

Postupy, tlačivá