Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3549
Počet zobrazení obsahu : 20476796
Programy a projekty odboru objektivizácie faktorov životných podmienok Tlačiť E-mail

Číslo úlohy

Názov úlohy

Pracovisko OOFŽP, ktoré sa podieľa na plnení úlohy

7.1

MONITORING KVALITY VÔD VYBRANÝCH LOKALÍT

 

Gestor ÚVZ SR

NRC pre ekotoxikológiu

NRC pre hydrobiológiu

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre legionely v životnom prostredí

Špecializované laboratórium HPLC

Špecializované laboratórium chémie vôd

7.2

KVALITA VODY A PROSTREDIA ZDRAVOTNÍCKyCH ZARIADENÍ A UMELÝCH KÚPALÍSK

 

Gestor ÚVZ SR

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre legionely v životnom prostredí

NRC pre ekotoxikológiu

NRC pre hydrobiológiu

Špecializované laboratórium chémie ovzdušia

Špecializované laboratórium HPLC

Špecializované laboratórium chémie vôd

7.3

Materské  mlieko

 

Gestor ÚVZ SR

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

Špecializované laboratóriá chémie potravín, AAS, GC

7.4

REZIDUÁ PESTICÍDOV V pitných vodách POTRAVINÁCH NA VÝŽIVU A VÝŽIVOVÉ PRÍPRAVKY PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Gestor ÚVZ SR

NRC pre rezíduá pesticídov

Špecializované laboratóriá GC a HPLC

7.5

Nadstavbová diagnostika významných mikroorganizmov v Životnom prostredí

Gestor ÚVZ SR

Špecializované laboratórium molekulárnej biológie

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre legionely v životnom prostredí

7.6

BIOMONITORING ťažkých kovov V pracovnom a  Životnom prostredÍ

Gestor ÚVZ SR

NRC pre expozičné testy xenobiotík,

Špecializované laboratórium AAS

7.7

KVALITA vnútorného ovzdušia v  zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach pre deti pre deti od 0 do 6 rokov veku

Gestor ÚVZ SR

Špecializované laboratórium chémie ovzdušia

Špecializované pracovisko chémie potravín

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

7.8

VEDĽAJŠIE PRODUKTY DEZINFEKCIE                       A  KVALITA  PITNEJ  VODY

Gestor ÚVZ SR

NRC pre ekotoxikológiu

 

7.9

MONITORING VÝSKYTU VIBRIÍ S CIEĽOM OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

7.10

MONITORING BIOLOGICKÝCH ALERGÉNOV V OVZDUŠÍ (PEĽOVÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA - PIS) A ALERGÉNOV ROZTOČOV VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ

NRC pre hydrobiológiu

7.13

Monitoring  celkového  organického uhlíka  v  prírodných  a  umelých kúpaliskách

Špecializované laboratórium chémie vôd


Medzinárodné projekty


Medzinárodný projekt COST ES 1105 (CYANOCOST) Sinicové vodné kvety a ich toxíny vo vodách - výskyt, vplyv na zdravie a opatrenia.

Medzinárodný projekt CYANOCOST bol v septembri 2016 ukončený záverečnou konferenciou v Amsterdame. Na konferencii boli prezentované celkové výsledky projektu, zhrnuté najnovšie poznatky a identifikované medzery v znalostiach o cyanobaktériách. Aj po ukončení projektu bude naďalej pokračovať spolupráca odborníkov zaoberajúcich sa cyanobaktériami a ich toxínmi s cieľom šíriť informácie a výsledky o nich čo najväčšiemu okruhu ľudí. Hlavnými nástrojmi komunikácie budú internetové stránky a bulletiny s informáciami o výsledkoch výskumu cyanobaktérií odborníkov z celého sveta. V súčasnosti sa hľadajú ďalšie možnosti financovania aktivít vychádzajúcich z projektu CYANOCOST.

Medzinárodný projekt Európskej Komisie PROMISE – Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (č. FP7-KBBE-2010-4)

Koordinátor: Veterinaermedizinische Universitaet Wien (VUW, Rakúsko).

Trvanie: 1.1.2012 – 31.12.2014, projekt ukončený, následné správy a aktivity 2015 a 2016

Zameranie projektu:  posilnenie spolupráce medzi starými, novými členskými štátmi a prístupovými krajinami Európskej únie vo výskume týkajúcom sa potravinovej bezpečnosti, spolupráca pri výmene odborných vedomostí prostredníctvom výmenných stáží a spoločných akcií zameraných na šírenie výsledkov projektu medzi odbornú  a laickú verejnosť.

Tlačová správa - Zhodnotenie situácie výskytu zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vody v SR za rok 2018