Vláda SR vzala na vedomie Správu o plnení Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike za roky 2006 – 2010 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27. január 2011 08:40

Správa o plnení Národného programu podpory zdravia (ďalej len „NPPZ“) bola predložená ako iniciatívny materiál a vzatá na vedomie vládou Slovenskej republiky 12. januára 2011.

Hlavným cieľom programu NPPZ bolo iniciovanie partnerstiev jednotlivých zložiek spoločnosti k zabezpečovaniu podpory a rozvoja verejného zdravia tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej republike.

Nástrojmi realizácie jednotlivých cieľov programu boli programy, projekty a aktivity uskutočňované na národnej a regionálnej úrovni. Správa pozostáva z hodnotenia jedenástich hlavných cieľov programu: zdravý životný štýl, starostlivosť o zdravie, zdravá výživa, alkohol, tabak, drogy, prevencia úrazovosti, zdravá rodina, zdravé pracovné podmienky, zdravé životné podmienky, zníženie výskytu infekčných ochorení, zníženie výskytu neinfekčných ochorení, pohybová aktivita. Každý z cieľov obsahuje stručnú definíciu cieľa, súčasný stav resp. epidemiologickú situáciu, demografický vývoj a vyhodnotenie aktivít zameraných na plnenie cieľa. Plnenie jednotlivých aktivít a cieľov bolo realizované mnohými zložkami spoločnosti: vládou SR, ministerstvami a  ostatnými orgánmi štátnej správy, Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, niektorými samosprávami a  mimovládnymi organizáciami.

 

 

Prílohy:

Správa o plnení Národného programu podpory zdravia za roky 2006 - 2010 (pdf)