Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19170471
Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok Tlačiť E-mail

Laboratóriá a pracoviská odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) zabezpečujú kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať tie faktory, ktoré môžu mať škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka prospieva. Laboratórne analýzy sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva pri kontrole pitných vôd, vôd na kúpanie, vnútorného prostredia budov, pracovného ovzdušia, pri kontrole potravín a hygieny prevádzky zariadení verejného stravovania, kozmetiky a predmetov bežného používania (PBP), pri kontrole hygieny prevádzky škôl, školských zariadení a športovísk, pri kontrole prevádzok, v ktorých dochádza ku kontaktu s telom, pri kontrole kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania, pri sledovaní škodlivín alebo ich metabolitov v biologickom materiáli pracovníkov exponovaných biologickým, chemickým a karcinogénnym látkam a tiež pri sledovaní genetického poškodenia týchto pracovníkov. Pracoviská objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácie, osvetlenie vo viditeľnej oblasti, infračervené a ultrafialové žiarenie, elektromagnetické žiarenie v životnom a pracovnom prostredí a tepelno-vlhkostné  podmienky vnútorného a pracovného prostredia. Odborné zameranie činnosti laboratórií vyplýva zo schválených koncepcií vedných odborov vo verejnom zdravotníctve v oblasti chemických analýz, biológie životného prostredia, mikrobiológie životného prostredia a fyzikálnych faktorov. Odbor je akreditovaný od roku 2002 Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa EN ISO 17 025:2005 a laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú národných a medzinárodných skúšok spôsobilosti. 

Osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória


OOFŽP
 vykonáva:

Akreditované skúšky

Neakreditované skúšky
 

V odbore sú zriadené národné referenčné centrá (NRC), ktoré zabezpečujú laboratórne analýzy na najvyššej odbornej úrovni pre potreby ostatných úradov verejného zdravotníctva. Pracovníci NRC pripravujú, overujú a zavádzajú do praxe nové metódy, metodicky usmerňujú ostatné laboratóriá vo verejnom zdravotníctve, organizujú ich externú kontrolu kvality formou medzilaboratórnych testov, vykonávajú expertíznu činnosť pri riešení problémov v oblasti životného a pracovného prostredia. Spolupracujú pri tvorbe legislatívy, najmä z hľadiska jej vecného obsahu a zabezpečujú implementáciu legislatívy Európskej únie (EÚ), pripravujú pripomienky k schvaľovaným slovenským technickým normám a pripravujú podklady pre rozhodovaciu činnosť hlavného hygienika Slovenskej republiky. Podieľajú sa na výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, zabezpečujú poradenskú, konzultačnú, prednáškovú a publikačnú činnosť, kontakty a spoluprácu s domácimi a zahraničnými pracoviskami v svojej problematike. Niektoré NRC sú súčasťou európskych sietí národných referenčných laboratórií.
 

NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

sleduje poškodenie genetického materiálu u pracovníkov profesionálne exponovaných chemickým látkam. Pracovisko zabezpečuje cytogenetické vyšetrenie pracovníkov stanovením chromozómových aberácií v ľudských periférnych lymfocytoch. NRC je tiež súčasťou siete monitorovacích staníc peľovej informačnej služby v rámci úradov verejného zdravotníctva, ktorá kvalitatívne a kvantitatívne monitoruje prítomnosť biologických alergénov v ovzduší.
 

NRC pre hydrobiológiu

vykonáva biologické analýzy pitných vôd z hromadného a individuálneho zásobovania, analýzy povrchových vôd určených na kúpanie a prírodných kúpalísk so zameraním na monitoring cyanobaktériových (sinicových) vodných kvetov nebezpečných pre ľudské zdravie. Ďalej sleduje biologické oživenie umelých kúpalísk (bazénové vody, vírivky a pod.) a výskyt améb v zdravotníckych zariadeniach, v nebytových budovách a v oddychových zónach v súvislosti s výskytom legionel.
 

NRC pre ekotoxikológiu

monitoruje akútnu toxicitu povrchových vôd, vodných kvetov, vôd na kúpanie, pitných, odpadových vôd, chemických látok a odpadov, rieši problematiku kvality pitnej vody v súvislosti s vedľajšími produktmi dezinfekcie a ochranou zdravia obyvateľov v prípade ohrozenia zdravotnej bezpečnosti vody, koordinuje monitorovanie výskytu enterovírusov vo vodách na kúpanie, bazénových vodách a vypracováva posudky o riziku pri práci s chemickými, karcinogénnymi a biologickými faktormi.
 

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

vykonáva mikrobiologické analýzy vzoriek vôd, potravín, ovzdušia, kozmetiky, sterov z prostredia a špeciálnu molekulárnu diagnostiku za účelom eliminácie mikrobiologického rizika. Podieľa sa na surveillance alimentárnych ochorení, zabezpečuje spracovanie údajov o pôvodcoch zoonóz hlásených do Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). NRC je zapojené do činnosti sietí národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ pre oblasť Listeria monocytogenes, Escherichia coli vrátane VTEC a pre koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny.
 

NRC pre legionely v životnom prostredí

zabezpečuje najvyššiu odbornú úroveň v oblasti detekcie a nadstavbovej diagnostiky legionel v rôznych zložkách životného a pracovného prostredia. Potvrdzuje priame súvislosti ochorenia spôsobeného legionelami v  životnom a pracovnom prostredí. Zastupuje Slovenskú republiku v ECDC v problematike šetrenia legionelóz.
 

NRC pre neionizujúce žiarenie

vykonáva merania a hodnotenia elektrostatického poľa, elektromagnetického poľa v pásme rádiových frekvencií, denného, umelého a združeného osvetlenia, infračerveného a ultrafialového žiarenia a laserov (neionizujúce žiarenie).
 

NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu

zabezpečuje meranie ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ako je teplota vzduchu, výsledná teplota guľového teplomeru, relatívna vlhkosť vzduchu,  rýchlosť prúdenia vzduchu a ich hodnotenie podľa platnej legislatívy v pracovnom a v životnom prostredí. Hodnotí krátkodobý a dlhodobý únosný čas práce z nameraných ukazovateľov tepelno–vlhkostnej mikroklímy, energetického výdaja zamestnanca a tepelného odporu jeho odevu. Vykonáva meranie a kontrolu digestorov.
 

NRC pre expozičné testy xenobiotík

sa zaoberá biologickým monitorovaním exponovaných zamestnancov a populácie stanovovaním koncentrácií vybraných chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiáli sledovaných osôb. Spolupracuje pri príprave legislatívy v sledovanej oblasti a  pri navrhovaní biologických medzných hodnôt vybraných chemických faktorov v súlade s legislatívou EÚ. Vykonáva hodnotenie predpokladanej expozície operátorov, zamestnancov a iných osôb prípravkom na ochranu rastlín pomocou počítačových modelov.
 

NRC pre rezíduá pesticídov

vykonáva kontrolu prítomnosti rezíduí pesticídov v potravinách na výživu dojčiat a malých detí a vo výživových prípravkoch pre dojčatá a malé deti a každoročne vyvíja a zavádza nové analytické metódy podľa požiadaviek smerníc Komisie EÚ metódami plynovej chromatografie s využitím detektorov rôzneho typu. Spolupracuje s orgánmi a organizáciami EÚ, ako  Referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov a EFSA.

NRC stanovuje obsah chlórovaných fenolov v pitných a povrchových vodách.


Špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia

Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a pracovného prostredia, sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:

-     špecializované laboratórium chémie vôd

-     špecializované laboratórium chémie potravín a PBP

-     špecializované laboratórium chémie ovzdušia

-     špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)

-     špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie (HPLC)

-     špecializované laboratórium plynovej chromatografie (GC)

-     špecializované laboratórium hluku a vibrácií

-     pracovná skupina pre odbery vzoriek

 

Špecializované laboratórium chémie vôd

-    zabezpečuje spektrofotometrické, titračné, elektrochemické, odmerné a gravimetrické analýzy pitných vôd, s osobitným zreteľom na vody určené pre kojeneckú stravu, sleduje chemické zloženie stolových, minerálnych, povrchových, rekreačných, závlahových a odpadových vôd a stanovuje obsah celkového organického uhlíka vo vodách

Špecializované laboratórium chémie potravín a PBP

-    zabezpečuje chemické analýzy potravín, PBP a kozmetiky, kontroluje chemické zloženie materského mlieka z laktárií, vyšetruje obsah gluténu  v potravinách pre bezlepkovú diétu a stanovuje obsah celkovej potravinovej vlákniny v potravinách. Vykonáva kontrolu potravín bez obsahu tuku ošetrených ionizujúcim žiarením.

Špecializované laboratórium chémie ovzdušia

-    vykonáva odbery a analýzy chemických škodlivín vo vnútornom prostredí budov a v pracovnom ovzduší, zabezpečuje spracovanie analytických výsledkov a stanovuje expozíciu chemickým škodlivinám.

Špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie

-     zabezpečuje analýzy obsahu ťažkých kovov v potravinách, vodách, ovzduší, biologickom materiáli (krv, moč) a v  PBP a stanovuje obsah minerálnych látok vo výživových doplnkoch metódami AAS a ICP/MS.

Špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie

-    vykonáva chromatografické analýzy obsahu prídavných látok, vitamínov, mentofuránu, melamínu, kumarínu, a-solanínu, histamínu, atď. v potravinách. Analyzuje polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) v potravinách a vodách, pesticídy v pitných vodách, cyanotoxíny vo vodárenských zdrojoch a prírodných kúpaliskách, formaldehyd v ovzduší. Metódou iónovej kvapalinovej chromatografie analyzuje obsah katiónov a aniónov vo vodách, vrátane vedľajších anorganických produktov dezinfekcie, analyzuje obsah dusitanov a dusičnanov v potravinách

Špecializované laboratórium plynovej chromatografie

-    zabezpečuje analýzy organických látok – polychlórovaných bifenylov (kongenéry PCB) a organochlórovaných pesticídov (OCP)  vo vodách a  v potravinách,  metanolu, alkoholu (etanolu) a esterov kyseliny ftalovej v liehovinách, stanovuje prchavé organické látky v ovzduší a vo vodách, vykonáva kontrolu potravín s obsahom tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, sleduje obsah trans-izomérov mastných kyselín vo výrobkoch tukového priemyslu a kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a v potravinách na počiatočnú a následnú výživu dojčiat s obsahom repkového oleja.

Špecializované laboratórium hluku a vibrácií

-    vykonáva merania hluku a vibrácií  v pracovnom prostredí, hluku v životnom prostredí a stanovuje expozíciu hluku a vibráciám. 

Pracovná skupina pre odbery vzoriek

-   zabezpečuje odbery vzoriek vôd na kúpanie, pitných, minerálnych, pramenitých, stolových, povrchových a technologických vôd a s nimi súvisiacich matríc, vzoriek ovzdušia a sterov z vnútorného a pracovného prostredia a z technologických zariadení, a vzoriek sterov na kontrolu dezinfekčných a sanitačných procesov.

 

Programy a projekty