Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 03. jún 2009 13:50

Laboratóriá a pracoviská odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) zabezpečujú kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať tie faktory, ktoré môžu mať škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka prospieva. Laboratórne analýzy sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva pri kontrole pitných vôd, vôd na kúpanie, vnútorného prostredia budov, pracovného ovzdušia, pri kontrole potravín a hygieny prevádzky zariadení verejného stravovania, kozmetiky a predmetov bežného používania (PBP), pri kontrole hygieny prevádzky škôl, školských zariadení a športovísk, pri kontrole prevádzok, v ktorých dochádza ku kontaktu s telom, pri sledovaní škodlivín alebo ich metabolitov v biologickom materiáli zamestnancov a bežnej populácie exponovaných chemickým a karcinogénnym látkam. Pracoviská objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácie, osvetlenie vo viditeľnej oblasti, infračervené a ultrafialové žiarenie, elektromagnetické žiarenie v životnom a pracovnom prostredí a tepelno-vlhkostné podmienky vnútorného a pracovného prostredia. Odborné zameranie činnosti laboratórií vyplýva zo schválených koncepcií vedných odborov vo verejnom zdravotníctve v oblasti chemických analýz, biológie životného prostredia, mikrobiológie životného prostredia a fyzikálnych faktorov. Pracoviská dlhodobo plnia úlohy Programov a projektov verejného zdravotníctva.

Odbor je akreditovaný od roku 2002 Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa EN ISO/IEC 17025 a laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú národných a medzinárodných skúšok spôsobilosti.


OOFŽP
 vykonáva:

Osvedčenie o akreditácii
Akreditované skúšky

Neakreditované skúšky

Cenník

V odbore sú zriadené národné referenčné centrá (NRC), ktoré zabezpečujú laboratórne analýzy na najvyššej odbornej úrovni pre potreby ostatných úradov verejného zdravotníctva. Pracovníci NRC pripravujú, overujú a zavádzajú do praxe nové metódy, metodicky usmerňujú ostatné laboratóriá vo verejnom zdravotníctve, organizujú ich externú kontrolu kvality formou medzilaboratórnych porovnávacích testov, vykonávajú expertíznu činnosť pri riešení problémov v oblasti životného a pracovného prostredia. Spolupracujú pri tvorbe legislatívy, najmä z hľadiska jej vecného obsahu a zabezpečujú implementáciu legislatívy Európskej únie (EÚ), pripravujú pripomienky k schvaľovaným slovenským technickým normám a pripravujú podklady pre rozhodovaciu činnosť hlavného hygienika Slovenskej republiky. Podieľajú sa na výchove a vzdelávaní odborných pracovníkov, zabezpečujú poradenskú, konzultačnú, prednáškovú a publikačnú činnosť, kontakty a spoluprácu s domácimi a zahraničnými pracoviskami v svojej problematike. Niektoré NRC sú súčasťou európskych sietí národných referenčných laboratórií.


NRC pre hydrobiológiu

vykonáva biologické analýzy rôznych typov vôd určených na ľudskú spotrebu. Na základe biologických ukazovateľov kontroluje najmä kvalitu pitných, minerálnych a pramenitých vôd, teplých úžitkových vôd a podzemných vôd. Ďalej vykonáva biologické analýzy rôznych typov povrchových vôd, umelých kúpalísk a bazénov a s nimi súvisiacich matríc. Zameriava sa na analýzy fytoplanktónu vo vodách určených na kúpanie a prírodných kúpaliskách s dôrazom na monitoring vodných kvetov a cyanobaktérií, ktorých premnoženie ohrozuje kvalitu vody a ľudské zdravie. Sleduje biologické oživenie v umelo vytvorených kúpaliskách, napr. vo vodách bazénov, víriviek a wellness vodách. Pomocou kultivačných a PCR metód pracovisko tiež vykonáva stanovenie prítomnosti améb v rôznych typoch matríc so zameraním na ľudské patogény rodov AcanthamoebaNaegleria. Zároveň udržiava a dopĺňa zbierku améb získaných zo životného prostredia pre ďalšie výskumné účely.

NRC je tiež súčasťou siete monitorovacích staníc peľovej informačnej služby v rámci úradov verejného zdravotníctva, ktorá kvalitatívne a kvantitatívne monitoruje prítomnosť biologických alergénov v ovzduší.


NRC pre ekotoxikológiu

monitoruje akútnu toxicitu povrchových vôd a vodných kvetov na vodárenských nádržiach a prírodných rekreačných lokalitách s organizovanou a neorganizovanou rekreáciou. Pracovisko dlhodobo sleduje výskyt cyanobaktériových vodných kvetov vo vodách v SR, ďalej zisťuje toxicitu látok produkovaných cyanobaktériami a riasami, ktoré ohrozujú kvalitu vody a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre obyvateľstvo a živočíchy, rieši problematiku kvality pitnej vody v súvislosti s vedľajšími produktmi dezinfekcie a ochranou zdravia obyvateľov v prípade ohrozenia zdravotnej bezpečnosti vody. NRC používa skúšky toxicity na zistenie prítomnosti kontaminácie ťažkými kovmi a toxínmi vo výživových doplnkoch na báze cyanobaktérií a rias. Pracovisko sa spolupodieľa na molekulárno-biologickej identifikácii améb rodu Acanthamoeba a udržiavaní zbierky améb získaných zo životného prostredia a biologického materiálu pre ďalšie výskumné účely.


NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

vykonáva mikrobiologické analýzy vzoriek vôd, potravín, ovzdušia, kozmetiky, sterov z prostredia a špeciálnu diagnostiku za účelom eliminácie mikrobiologického rizika. Podieľa sa na surveillance alimentárnych ochorení, zabezpečuje spracovanie údajov o pôvodcoch zoonóz hlásených do Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

NRC je zapojené do činnosti sietí Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ v úradnej kontrole potravín v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín pre oblasť:

1.      Listeria monocytogenes (sídlo EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)

2.      Koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny (sídlo EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)

3.      Escherichia coli vrátane VTEC (sídlo EURL Instituto Superiore di Sanita, Roma, IT)


NRC pre legionely v životnom prostredí

zabezpečuje najvyššiu odbornú úroveň v oblasti detekcie a nadstavbovej diagnostiky legionel vrátane druhovej identifikácie a serotypizácie legionel v rôznych zložkách životného a pracovného prostredia. NRC monitoruje osídlenie životného prostredia legionelami v zdravotníckych zariadeniach, v budovách občianskeho vybavenia a v oddychových zónach. Zároveň potvrdzuje priame súvislosti ochorení spôsobených legionelami pre potreby epidemiologických šetrení. Zastupuje Slovenskú republiku ako národné referenčné laboratórium v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) a podieľa sa na tvorbe národnej legislatívy.


NRC pre neionizujúce žiarenie

vykonáva merania a hodnotenia statického magnetického poľa, nízkofrekvenčného elektrického a magnetického poľa, vysokofrekvenčného elektrického, magnetického a elektromagnetického poľa osvetlenia, infračerveného a ultrafialového žiarenia a laserov (neionizujúce žiarenie), Pripravuje odborné stanoviská a podklady pre legislatívu v tejto oblasti.


NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu

zabezpečuje meranie ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ako je teplota vzduchu, výsledná teplota guľového teplomeru, relatívna vlhkosť vzduchu,  rýchlosť prúdenia vzduchu a ich hodnotenie podľa platnej legislatívy v pracovnom a v životnom prostredí. Vykonáva meranie účinnosti digestorov. Hodnotí krátkodobý a dlhodobý únosný čas práce z nameraných ukazovateľov tepelno–vlhkostnej mikroklímy, energetického výdaja zamestnanca a tepelného odporu jeho odevu. Vykonáva meranie a kontrolu digestorov.


NRC pre expozičné testy xenobiotík

sa zaoberá biologickým monitorovaním exponovaných zamestnancov a bežnej populácie stanovovaním koncentrácií vybraných chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiáli sledovaných osôb. Spolupracuje pri príprave legislatívy v sledovanej oblasti a  pri navrhovaní biologických medzných hodnôt vybraných chemických faktorov v súlade s legislatívou EÚ. Spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami pri analýzach vzoriek na diagnostické účely a s pracovnými zdravotnými službami pri hodnotení pracovnej expozície. Odborné konzultácie a analýzy chemických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli poskytuje aj verejnosti.


NRC pre rezíduá pesticídov

vykonáva kontrolu prítomnosti rezíduí pesticídov v potravinách na počiatočnú výživu a následnú výživu dojčiat, potravinách spracovaných na báze obilnín určených pre dojčatá a iných potravinách určených  pre  dojčatá a  malé  deti,  než  sú  potraviny  na  počiatočnú  výživu dojčiat, potraviny  na následnú výživu dojčiat a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá. Každoročne vyvíja a zavádza nové analytické metódy podľa požiadaviek smerníc Komisie EÚ metódami plynovej a kvapalinovej chromatografie s využitím detektorov rôzneho typu. Spolupracuje s orgánmi a organizáciami EÚ, ako  Referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov a EFSA.

NRC stanovuje obsah chlórovaných fenolov a pesticídov v pitných vodách pre potreby verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre celú SR.


Špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia

Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a pracovného prostredia, sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia. Tieto pracoviská zabezpečujú skúšky a merania zložiek životného a pracovného prostredia, laboratórne analýzy pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre ukazovatele, ktorých stanovenie RÚVZ nevykonávajú, zavádzajú do praxe nové metódy podľa najnovších legislatívnych požiadaviek a požiadaviek iných odborov ÚVZ SR, spolupracujú pri tvorbe legislatívy, podieľajú sa na vzdelávaní odborných pracovníkov, realizujú prednáškovú a publikačnú činnosť.

 • špecializované laboratórium chémie vôd

 • špecializované laboratórium chémie potravín a PBP

 • špecializované laboratórium chémie ovzdušia

 • špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)

 • špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie (HPLC)

 • špecializované laboratórium plynovej chromatografie (GC)

 • špecializované laboratórium hluku a vibrácií

 • špecializované laboratórium molekulárnej biológie

 • pracovná skupina pre odbery vzoriek


Špecializované laboratórium chémie vôd

 • zabezpečuje spektrofotometrické, titračné, elektrochemické, odmerné a gravimetrické analýzy pitných vôd, s osobitným zreteľom na vody určené pre kojeneckú stravu, sleduje chemické zloženie stolových, minerálnych, povrchových, rekreačných, závlahových vôd a stanovuje obsah celkového organického uhlíka vo vodách


Špecializované laboratórium chémie potravín a predmetov bežného používania (PBP)

 • zabezpečuje chemické analýzy potravín, PBP a kozmetiky, kontroluje chemické a nutričné zloženie materského mlieka z laktárií, vyšetruje obsah gluténu  v potravinách určených pre bezlepkovú diétu a stanovuje obsah celkovej potravinovej vlákniny v potravinách. Zabezpečuje analýzu ortuti v potravinách, vodách, PBP a biologickom materiáli (krv, moč, vlasy). Vykonáva kontrolu potravín bez obsahu tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, stanovuje obsah vápnika a fosforu vo výživových doplnkoch. Kvalitatívne stanovuje reziduá  antibiotík v surovom mäse, rybách, vajciach a vnútornostiach.


Špecializované laboratórium chémie ovzdušia

 • vykonáva odbery a analýzy chemických škodlivín vo vnútornom prostredí budov a v pracovnom ovzduší, zabezpečuje spracovanie analytických výsledkov a stanovuje expozíciu chemickým škodlivinám v pracovnom prostredí.


Špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)

 • zabezpečuje analýzy obsahu ťažkých kovov v potravinách, vodách, ovzduší, biologickom materiáli (krv, moč), kozmetike a v  PBP a stanovuje obsah minerálnych látok vo výživových doplnkoch metódami AAS a ICP/MS.


Špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie 

 • vykonáva chromatografické analýzy obsahu konzervačných látok, umelých sladidiel, syntetických farbív, kumarínu, v potravinách, vitamínov rozpustných vo vode a v tuku vo výživových doplnkoch. Analyzuje polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) v potravinách a vodách, pesticídy v pitných vodách, cyanotoxíny vo vodárenských zdrojoch a prírodných kúpaliskách, formaldehyd v ovzduší. Metódou iónovej kvapalinovej chromatografie analyzuje obsah katiónov (lítium, sodík, amoniak, draslík, horčík, vápnik, stroncium, bárium) a aniónov (fluoridy, chloritany, chlorečnany, chloridy, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany) vo vodách, dusitany a dusičnany v potravinách.


Špecializované laboratórium plynovej chromatografie

 • zabezpečuje analýzy organických látok – polychlórovaných bifenylov (indikátorových kongenérov PCB) vo vodách a  v potravinách,  metanolu a alkoholu (etanolu) v liehovinách, esterov kyseliny ftalovej v liehovinách, vo vodách a v predmetoch denného používania, stanovuje prchavé organické látky v ovzduší a vo vodách, vykonáva kontrolu potravín s obsahom tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, sleduje obsah trans-izomérov mastných kyselín vo výrobkoch tukového priemyslu a vo výživových doplnkoch na báze olejov, kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a v potravinách na počiatočnú a následnú výživu dojčiat s obsahom repkového oleja.


Špecializované laboratórium hluku a vibrácií

 • vykonáva merania hluku a vibrácií  v pracovnom prostredí, hluku a vibrácií v životnom prostredí a stanovuje expozíciu hluku a vibráciám vrátane prípravy odborných stanovísk v oblasti svojho pôsobenia.


Špecializované laboratórium molekulárnej biológie

 • zabezpečuje detekciu, identifikáciu a typizáciu patogénnych mikroorganizmov a vírusov vo všetkých typoch vzoriek životného prostredia a v biologickom materiáli metódami molekulárnej biológie a  vykonáva nadstavbovú diagnostiku pre potreby štátneho zdravotného dozoru, pri identifikácii zdroja ochorenia pre potreby epidemiologických šetrení, pri prevencii vzniku ochorení alebo pri monitorovaní zoonóz.

 • laboratórium ako jediné laboratórium v zdravotníctve vykonáva diagnostiku patogénnych druhov Escherichia coli vrátane verocytotoxín/šigatoxín-produkujúcich Escherichia coli (VTEC/STEC).

 • je zapojené  do činnosti siete Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ v sieti EFSA pre oblasť Listeria monocytogenes, Escherichia coli a pre koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny, a tiež v oblasti prevencie vzniku a kontroly infekčných ochorení v európskej sieti pre legionely ELDSNet so sídlom v ECDC, v ktorých jednou z hlavných činností je povinná účasť v medzinárodných štúdiách za účelom štandardizácie a validácie  referenčných a alternatívnych metód pre jednotné postupy v rámci molekulárnej diagnostiky v členských štátoch EÚ.


Pracovná skupina pre odbery vzoriek

 • zabezpečuje akreditované odbery vzoriek vôd na kúpanie, pitných, minerálnych, pramenitých, stolových, povrchových a technologických vôd a s nimi súvisiacich matríc, vzoriek ovzdušia a sterov z vnútorného a pracovného prostredia a z technologických zariadení, a vzoriek sterov na kontrolu dezinfekčných a sanitačných procesov.


Programy a projekty

Posledná úprava Piatok, 24. jún 2022 09:28