Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19170547
Odbor preventívneho pracovného lekárstva Tlačiť E-mail

Prehľad činnosti odboru PPL


Odbor preventívneho pracovného lekárstva plní úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane výkonu štátneho zdravotného dozoru a vykonáva špecializované činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci.


Úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci

a)    pripravuje podklady na

1.    celoslovenské odborné usmerňovanie a koordináciu RÚVZ v SR pri výkone štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany zdravia pri práci,

2.    rozhodovaciu činnosť ÚVZ SR na vydanie, zmenu a odobranie oprávnení na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby  

3.    rozhodovaciu činnosť ÚVZ SR na vydanie, zmenu a odobranie oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb,

4.    harmonizáciu legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci s legislatívou Európskych spoločenstiev,

5.    k národnej legislatíve v oblasti ochrany zdravia pri práci,

b)    vedie

1.    centrálny register rizikových prác,

2.    evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby,

3.    evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby pre kategórie prác 1 a 2,

4.    evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

c)    vypracováva

1.    postupy na výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách,

2.    kritériá zdravých pracovných podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú,

3.    zásady na predchádzanie ochoreniam z vplyvu práce a pracovných podmienok,

d)    zúčastňuje sa práce v komisiách na preskúšanie odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

e)    pripravuje stanoviská a podklady pre MZ SR k materiálom s problematikou ochrany zdravia pri práci,

f)     koordinuje spoločné dozorné aktivity RÚVZ v SR, orgánov inšpekcie práce a iných orgánov dozoru,

g)    spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s ich výkonnými zložkami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany pracovného prostredia, so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.


Ďalšie odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci

a)   realizuje a koordinuje úlohy, projekty a programy zamerané na hodnotenie vplyvu fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,

b)   metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje RÚVZ v SR pri plnení úloh a projektov ochrany a podpory zdravia verejnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci a projektov Národného programu podpory zdravia,

c)   sleduje a vyhodnocuje celoslovenské údaje o rizikových prácach, vytvára celoslovenskú databázu rizikových prác, vedie centrálny register rizikových prác,

d)   zabezpečuje odborné poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, zúčastňuje sa na výchove populácie  k zdravej a bezpečnej práci.Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Aktualizované: 20.01.2017


Programy a projekty

Odbor preventívno pracovného lekárstva - články