Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3269
Počet zobrazení obsahu : 18715627
Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Pondelok, 11. október 2010 13:34

  Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. revízia)
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje aktualizované Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. revízia) v pripojených tabuľkách (tab.č.1, 1a, 1b, 2, 2a, 3, 3a).

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (ďalej „OVD“) vytvárajú základný predpoklad na zabezpečenie zdravej výživy (§2 ods. 1 písm. s) zákona č. 355/2007 Z. z.) pre jednotlivé fyziologické skupiny populácie a zohľadňujú ich energetické a výživové požiadavky podľa veku, pohlavia, fyzického zaťaženia organizmu a fyziologického stavu organizmu tehotných a dojčiacich žien.

V priamej nadväznosti, na základe demografickej vekovej a profesijnej štruktúry obyvateľstva, ide o stanovenie potreby energie a nutrientov pre priemerného spotrebiteľa na deň a transformovanie OVD do praktickej oblasti odporúčaných dávok spotreby potravín, vyjadrených spotrebou potravín na priemerného spotrebiteľa  na rok.

Pri vypracovaní OVD boli ako základné kritériá zohľadňované vek, pohlavie, výškovo-hmotnostný index, ďalej u detí a mladej populácie základné ukazovatele funkcie telesného rastu a vývinu, ale tiež pohybové aktivity. U dospelých sú zohľadnené, napr. údaj výškovo-hmotnostného indexu, celková fyzická činnosť, fyziologické osobitosti (gravidita, dojčenie), aktuálny stav výživy, povaha zdrojov výživy a geografické podmienky. Prihliada sa pritom tiež na dané civilizačné podmienky, socio-ekonomické a spoločensko-kultúrne, tradované spotrebné zvyklosti, príslušný sortiment a kvalitu potravín, hlavne však na nové vedecké poznatky o výžive ľudí, zakotvené najmä v materiáloch  EFSA (European Food Safety Authority – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)  a Svetovej zdravotníckej organizácie.

9. revízia OVD podľa súčasných vedeckých poznatkov zo štúdií u ľudí, experimentálnych prác na zvieratách, klinických a epidemiologických výskumov stavu výživy populačných skupín, zodpovedá  všestranným  fyziologickým potrebám výživy zdravých jedincov populácie Slovenska (98 %-tám  osôb jednotlivých fyziologických skupín). OVD sú určené pre fyziologické skupiny, ich uplatnenie v individuálnych prípadoch si vyžaduje prípadné korekcie a prispôsobenie aktuálnemu stavu výživy jedinca.

OVD  sú vypracované pre 29 fyziologických populačných skupín, z toho 11 skupín tvoria deti,  v tom samostatne tvoria 2 skupiny  dojčatá a dospievajúca mládež oboch pohlaví a 18 skupín dospelí, diferencovane podľa pohlavia (ženy tvoria 10 a muži 8 skupín). OVD  sú koncipované ako základné tabuľky (4 tabuľky, obsahujú 15 nutričných faktorov) a doplnkové tabuľky (3 tabuľky, ktoré obsahujú 16 nutričných faktorov).

OVD sú určené  vo forme vedecky zdôvodnených základov pre

-     stanovenie požiadaviek na zabezpečenie dostatku zdrojov výživy obyvateľstva, ich kvantitatívnych i kvalitatívnych aspektov, t.j. pre účely výroby a spotreby potravín, 

-     vytýčenie zásad potravinovej a výživovej politiky,

-     vypracovanie hlavných cieľov  a smerov vo výžive obyvateľstva,

-     hodnotenie úrovne spotreby potravín a jej nutričného obrazu,

-     vypracovanie  ODSP pre obyvateľstvo, resp.  pre jeho jednotlivé fyziologické skupiny.

Predstavujú teoretické východisko výživy pre

-     vytváranie fyziologických spotrebných dávok pre jednotlivé typy spoločného stravovania v nadväznosti na  spotrebný kôš potravín a receptúry jedálnych lístkov

-     monitorovanie a hodnotenie stavu výživy sledovaných skupín populácie

-     vypracovanie preventívnych nutričných programov zameraných na znižovanie  KVO, DM 2. typu, obezity, dyslipoproteinémií, aterosklerózy, osteoporózy a iných nekontagióznych chorôb

-     inovovanie  diétneho systému a stanovenie  energetickej a  nutričnej hodnoty jednotlivých diét v stravovaní

-     stanovenie potravinových rezerv pre zabezpečenie výživy obyvateľstva za mimoriadnych situácií

-     vytvorenie systému zabezpečenia výživy osôb ozbrojených síl a zložiek ministerstva vnútra.

Pre teoretický základ 9. revízie OVD sa uplatnili súčasne platné OVD obyvateľstva SR z r.1997. Vo vekovej demografickej štruktúre populácie sú stanovené ako prvé  výživové požiadavky dojčiat vo veku  0 – 6 mes. a 7 – 12 mes. a to s ohľadom na výživu materským mliekom a prikrmovaním a s postupným prechodom na prirodzenú stravu. U ďalších skupín detí a dospievajúcej populácie nedošlo k podstatnejším zmenám vo vekovom ani pohlavnom členení, iba u dospievajúcich dievčat a chlapcov so zvýšenou fyzickou aktivitou bola uplatnená zvýšená potreba energie. U dospelých je zachovaná hranica tzv. kritického veku 35 rokov a to  u žien z hľadiska prevencie prevalencie obezity a u mužov rizikových faktorov ischemickej choroby srdca a následne je použité členenie na 2 vekové skupiny podľa profesijných kategórií žien a mužov v pracovnom období s ohľadom na fyzickú aktivitu. Zároveň je zachovaný prístup aj z hľadiska klesajúcej potreby energie s pribúdajúcim vekom, ako aj so znižovaním fyzickej pracovnej výkonnosti, vrátane osôb seniorského veku.

OVD tvoria základné dávky určené pre praktickú potrebu s obsahom 16 tabelovaných nutričných faktorov, ktoré sú základom pre bežnú prax a plánovanie zabezpečenia výroby a spotreby potravín obyvateľstva (tabuľky 1, 1a, 2, 3). Tvoria doplnkové dávky pre širšie vedecko-výskumné a monitorovacie účely (16 výživových faktorov), ale tiež pre národný  diétny systém a klinickú prax (doplnkové tab.1a –3a). Všeobecné odporúčania vo výžive sa týkajú niektorých nutrientov, ktorých potreba a saturácia u obyvateľstva z epidemiologických štúdií nie je u nás ešte natoľko známa pre ich tabelovanie. Okrem uvedených nutričných faktorov v tabuľkovej časti je dôležitým usmernením oblasť denného príjmu kuchynskej soli, ktorý u detí od 15 r. a dospelej populácie by nemal byť väčší ako 5 g na deň (u mladších detí sa toto odporúčanie nachádza v pásme od 0,5 g až 2 g na deň). Pohľad na optimálne rozdelenie energie je spojený aj s dennou frekvenciou jedál, ktorá by mala byť v rozsahu 4 až 5 (prípadne 6) porcií  denne.

OVD predstavujú praktickú aproximáciu stredných hodnôt nutričných faktorov, okolo ktorých je potrebné počítať s určitou variabilitou a toleranciou (v priemere je rozptyl daný v rozmedzí 7-15 %)  a v praxi napr. u  bielkovín + 20 % (pri zachovaní bezpečných hraníc príjmu a vzájomného pomeru makronutrientov).

Platnosť odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo Slovenskej republiky, ktoré boli uverejnené v čiastke 7 - 8 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom: SOZO-1568/1997-08 z 3. marca 1997 končí dňom vyhlásenia upravených OVD vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo Slovenskej republiky (tabuľky) (pdf)
- Recommended Nutrition Doses for Population of the Slovak Republic (pdf)

Posledná úprava Piatok, 05. máj 2017 08:33