Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3744
Počet zobrazení obsahu : 21682652
Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Tlačiť E-mail

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva so zameraním na podporu a rozvoj zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.


Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu zabezpečuje najmä tieto úlohy

a)   sledovanie medzinárodných a národných dokumentov, trendov a prístupov v oblasti podpory a rozvoja zdravia obyvateľstva vo všetkých vekových skupinách,

b)   sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov Slovenskej republiky, rizikových faktorov zdravotného stavu, vzťahov medzi determinantmi zdravia a zdravím populácie, sledovanie epidemiológie a štatistiky, politologických a sociologických analýz, najnovších výsledkov vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí, ktoré by mohli mať vplyv na podporu zdravia populácie, sledovanie najlepšej odbornej praxe v oblasti podpory a rozvoja zdravia a porovnávanie so zahraničím,

c)   analýza a identifikácia aktuálnych potrieb slovenskej populácie vo vzťahu k udržiavaniu, upevňovaniu a predlžovaniu jej zdravia na základe zistených ukazovateľov, informácií a vedeckých podkladov,

d)   navrhovanie priorít a potrebných intervencií (vrátane identifikácie cieľových skupín, výberu najvhodnejších metód, prostriedkov, zdrojov, prípadne bariér a prekážok, ktoré môžu ovplyvniť proces zvyšovania zodpovednosti obyvateľstva za vlastné zdravie na úrovni jednotlivca, komunity ako aj spoločnosti na základe medicíny založenej na dôkazoch) v podobe národných a medzinárodných koncepčných, strategických, legislatívnych, implementačných a hodnotiacich dokumentov alebo tvorba podkladov pre takéto dokumenty pre národné aktivity podporujúce zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky,

e)   príprava, koordinácia, realizácia a vyhodnocovanie programov podpory zdravia zameraných na vybrané cieľové skupiny obyvateľstva, vyplývajúcich zo schválených národných a medzinárodných dokumentov na medzinárodnej, národnej, regionálnej, obecnej a lokálnej úrovni,

f)    metodické a odborné usmerňovanie, koordinovanie činnosti RÚVZ v SR pri plnení celoštátnych úloh v podpore zdravia, monitoring a vyhodnocovanie aktivít podpory zdravia obyvateľstva vykonávaných v rámci pôsobnosti RÚVZ v SR,

g)   spracovávanie a vyhodnocovanie činností poradenských centier zdravia RÚVZ v SR,

h)   rozvoj metód zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života [budovanie sietí odborníkov, metodická príprava a usmerňovanie metód individuálneho pôsobenia, skupinového pôsobenia (prednášky, besedy, panelové diskusie, kvízy atď.) a hromadného pôsobenia (články, brožúry, DVD, videofilmy, výstavy, súťaže, konferencie, dištančné vzdelávanie prostredníctvom internetu), edičných materiálov zameraných na podporu zdravia], a zabezpečovanie šírenia informácií, formovania vedomostí, postojov a návykov, zameraných na podporu zdravia obyvateľov SR,

i)    hodnotenie kvality a účinnosti jednotlivých foriem a metód programov a intervencií podporujúcich zdravie, hodnotenie procesov plánovania, implementácie a efektivity aktivít v podpore zdravia, využitie metód kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnocovania efektivity,

j)    hodnotenie dopadov stratégií, programov, projektov, legislatívnych predpisov z oblasti podpory zdravia obyvateľstva na zdravie a podpora budovania systému hodnotenia dopadov vplyvov legislatívnych, strategických a iných dokumentov, programov, projektov a predpisov iných sektorov na zdravie obyvateľstva.


V uvedenom rámci Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu plní ďalej nasledovné úlohy

a)   plnenie úloh a projektov Národného programu podpory zdravia a ďalších programov s celonárodnou pôsobnosťou schválených vládou SR ako sú Národný akčný plán v prevencii obezity, Národný program aktívneho starnutia, Národný program kontroly tabaku, Národný program duševného zdravia, Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom a podprogramov, ktoré majú charakter vlastných programov RÚVZ v SR (Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“, CINDI program SR, aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané SZO).V rámci odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu sú vytvorené  pracovné skupiny:

a)   pre aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v SR,

b)   pre pohybovú aktivitu, prevenciu nadváhy a obezity,

c)   pre podporu zdravia seniorov,

d)   pre duševné zdravie a prevenciu drogových závislostí,

e)   pre Poradne zdravia,

f)    pre prevenciu fajčenia,

g)   pre prípravu správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR.