Deň prevencie kardiovaskulárnych ochorení Tlačiť E-mail
Streda, 29. september 2010 10:21

V dňoch 23. – 25. 09. 2010 sa v priestoroch Incheby konala výstava Slovmedica, Non – Handicap na ktorej mal vyčlenený priestor aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V rámci výstavy a zároveň aj v kontexte „Dňa srdca“, ktorý bol 24. 09. 2010 sa realizovali merania a poskytovali krátke poradenstvo, týkajúce sa rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení ako aj poskytovanie krátkych informácií o činnosti úradu.

V priebehu troch dní spolu s pracovníkmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. v Bratislave bol návštevníkom výstavy meraný celkový cholesterol, tlak krvi, pulz, BMI, tuk v organizme, CO vo výdychu. Bolo im poskytnuté aj krátke poradenstvo, týkajúce sa zdravého životného štýlu, rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a boli im poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály. V prípade poškodenia alebo straty zdravotného preukazu mali možnosť tento preukaz si vymeniť.

Bolo vyšetrených 99 klientov, (pri jednotlivých vyšetreniach nebol rovnaký počet) vo vekovom rozpätí 19 – 72 rokov. Pri vyšetrení tlaku krvi u 67% boli hodnoty namerané v pásme normy a vysokého normálneho tlaku, len 32% malo hodnoty v pásme hypertenzie I. a II. (graf č. 1).

Pri vyšetrení cholesterolu malo 63% vyšetrených normálne hodnoty, 37% vyšetrených malo hodnoty celkového cholesterolu zvýšené (graf č. 2).

Pri vyšetrení BMI bolo u oboch pohlaví väčšie % v norme – 50%, potom nasledovala nadváha (34%) a obezita (15,6%) (graf č. 3).

Pracovníkmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo vyšetrených 13 klientov, pri stanovovaní percenta tuku v organizme a pri vyšetrení stanovenia CO vo výdychu bolo vyšetrených 49 klientov, u ktorých vo väčšine prípadov boli namerané hodnoty v norme (graf č. 4 a graf č. 5).

 

Graf 1 - Výsledky hodnotenia tlaku u klientov v dňoch 23.-25.09.2010

graf1

Zdroj údajov: ÚVZ SR, Graf vytvoril: ÚVZ SR, 2010

 

Graf 2 - Výsledky hodnotenia cholesterolu u klientov v dňoch 23.-25.09.2010

graf2

Zdroj údajov: ÚVZ SR, Graf vytvoril: ÚVZ SR, 2010

  

Graf 3 - Výsledky hodnotenia BMI u klientov v dňoch 23.-25.09.2010

graf3

Zdroj údajov: ÚVZ SR, Graf vytvoril: ÚVZ SR, 2010

  

Graf 4 - Výsledky hodnotenia percenta tuku u klientov v dňoch 23.-25.09.2010

graf4

Zdroj údajov: ÚVZ SR, Graf vytvoril: ÚVZ SR, 2010

  

Graf 5 - Výsledky hodnotenia CO vo vydychovanom vzduchu u klientov v dňoch 23.-25.09.2010

graf5

Zdroj údajov: ÚVZ SR, Graf vytvoril: ÚVZ SR, 2010

-

 

fotka1
   
fotka2