OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 Odpovede na často kladené otázky - FAQ PDF Tlačiť E-mail

Aktualizované 04.01.2019

 

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Zoznam otázok je priebežne doplňovaný. V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, môžete nám ju zaslať na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Všeobecné a technické otázky:

1. Formulár nie je možné stiahnuť a uložiť. Ako mám postupovať?
Informácie o postupe vyplnenia a zaslania formuláru sú uvedené v usmernení k vypĺňaniu a k odosielaniu elektronického formuláru OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2, ktoré nájdete na internetovej stránke
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf

2. Kto je zodpovedný (povinný) za vypĺňanie elektronického formulára pre 2. kategóriu - zamestnávateľ alebo PZS?
Podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je to povinnosť zamestnávateľa, nie PZS.

3. Kto môže zaslať elektronický formulár (poverený zamestnanec, asistentka,..)?
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 30 ods. 1 písm. k) ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Neupravuje, kto môže zasielať elektronický formulár.

4. V elektronickom formulári, v časti "Subjekt" je potrebné vyplniť mailový kontakt. Kto je kontaktnou osobou?
Zákon č. 355/2007 Z. z. uvedenú otázku neupravuje, a teda rozhodnutie je vecou zamestnávateľa.

5. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na zamestnávateľa, ktorý ku dňu 31.12. 2018 zaniká?
Vzhľadom ku skutočnosti, že k dátumu splnenia povinnosti, t. j. 15.01.2019 už zamestnávateľ nebude existovať, a teda ani ku dňu nasledujúcemu kedy by sa mal správneho deliktu dopustiť, nie je možné vyžadovať plnenie oznamovacej povinnosti. Zamestnávateľ si povinnosť môže dobrovoľne splniť do dňa zániku.

6. Je možné zmeniť názov súboru, ktorý vznikne uložením vyplneného formuláru Oznamovanie kategórie práce 2?
Áno, zmena názvu súboru je možná.

7. Je možné odoslať viacero elektronických formulárov (pre viacero spoločností) z jednej e-mailovej adresy?
Áno, je možné zasielanie z jednej adresy pre viac spoločností, názvy súborov je potrebné odlíšiť.

8. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť na celkový počet zamestnancov v danej profesii za celý rok?
Vzhľadom k tomu, že počet zamestnancov sa počas roka mení, sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na aktuálny počet zamestnancov zaradených do 2. kategórie práce k 31.12. 2018.

9. Požadovaný postup zasielania elektronického formuláru cez prílohu v e-maili je komplikovaný. Je možné zjednodušiť postup zasielania priamo cez funkciu odoslať?
Zjednodušenie zasielania elektronického formuláru momentálne možné nie je. Informácie o postupe vyplnenia a zaslania formuláru sú uvedené v usmernení k vypĺňaniu a k odosielaniu elektronického formuláru OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2, ktoré nájdete na internetovej stránke
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf

10. Elektronický formulár OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 je pre moju spoločnosť príliš komplikovaný z dôvodu veľkého počtu zamestnancov, pracovísk i profesií. Je možné hromadné vkladanie a zjednodušenie oznamovania?
Veľká väčšina zamestnávateľov v SR sú malí a strední zamestnávatelia, preto je elektronický formulár prispôsobený jednoduchej a početnejšej forme organizačnej štruktúry zamestnávateľov. Veľkých zamestnávateľov je menej a vzhľadom na svoje existujúce evidencie, resp. informačné systémy sa ľahšie prispôsobia štruktúre formuláru, ako by to bolo naopak. Našou snahou bolo zohľadniť možnosti čo najväčšieho počtu zamestnávateľov a s pripomienkami, možnými úpravami a zmenami na uľahčenie opakovaného vypĺňania sa budeme snažiť v budúcnosti pracovať.

11. Nakoľko sme firma, ktorá má väčšie množstvo zamestnancov, pripadá mi neefektívne vkladať tieto údaje ručne do Vášho formuláru. Môžeme Vám poslať údaje v excelovskom súbore s tým, že by ste si ich prekonvertovali?
Nie je to možné. Sme si vedomí toho, že každý zamestnávateľ má inú štruktúru evidencie v exceli.

12. Je možné v prípade viacerých pracovísk skopírovať názvy a kódy profesií z vyplnenej karty "Pracovisko" do ďalšej karty?
V elektronickom formulári bude počet kariet "Pracovisko" zhodný so skutočným počtom pracovísk, pričom budú mať odlišné adresy a PSČ. Spôsob vypĺňania údajov je možný aj kopírovaním údajov z formátu xml.

13. Vzhľadom k tomu, že sme veľká organizácia a zamestnávateľ má zaslať iba jeden elektronický formulár v prílohe, nie je možné fyzicky zvládnuť zadať také množstvo údajov v jednom počítači. Chcem sa informovať, či nie je možné zaslať viac elektronických formulárov aby sme údaje zadávali na viacerých počítačoch naraz a potom to zaslali spolu v jednom maili?
Formulár sa ukladá vo formáte xml. Ak viacerí ľudia vypĺňajú viaceré formuláre pre jedného zamestnávateľa, treba výsledný xml „spojiť". Pri tak veľkom počte zamestnancov máte určite kolegov z IT, ktorí si s tým budú vedieť poradiť.
Jednou z možností je použiť bezplatnú aplikáciu Notepad++ a plugin XML Tools. Na uložené formuláre použite príkaz Plugins - XML Tools - Pretty print (XML only - with line breaks), následne použite View - Collapse Level - 2. Kopírovaním pospájajte sekcie viacerých xml do jedného xml.

14. Po zadaní cca 70 pracovných pozícií sa nedajú dohodiť ďalšie, vyskakuje okno Upozornenie: skript nereaguje. Čo mám robiť? Naši IT nás upozorňovali, že tento program nie je nastavený prijať taký veľký objem dát. Potrebujem dohodiť ešte cca 180 pracovných pozícií.
Formulár bol testovaný na viac záznamov ako požadujete. Na načítanie priebežne uložených dát treba počkať, ale samotný formulár je možné vypĺňať aj s takýmto množstvom dát. Podľa fotky obrazovky (Print Screen), ktorú ste priložili, používate zastaraný operačný systém a tým pádom aj internetový prehliadač v ktorom vypĺňate formulár, je už neaktualizovaný (pozrite si prosím bod 14 z usmernenia na vypĺňanie). Poprosíme, pre účely vypĺňania takého množstva dát, použite aktualizovaný počítač s dostatočným výkonom.
V prípade, že to z Vašej strany nie je technologicky možné, použite postup spájania formulárov jedného zamestnávateľa:
Formulár sa ukladá vo formáte xml. Ak viacerí ľudia vypĺňajú viaceré formuláre pre jedného zamestnávateľa, treba výsledný xml „spojiť". S tým bude musieť pomôcť Váš IT odborník, čo pri tak veľkom počte zamestnancov pravdepodobne nebude problém.
Jednou z možností je použiť bezplatnú aplikáciu Notepad++ a plugin XML Tools. Na uložené formuláre použite príkaz Plugins - XML Tools - Pretty print (XML only - with line breaks), následne použite View - Collapse Level - 2. Kopírovaním pospájajte sekcie viacerých xml do jedného xml.

15. Pod akým faktorom na formulári mám zaškrtnúť senzorickú záťaž v kategórii 2?
Pri oznamovaní kategórie 2 postupujte v súlade s posudkom o riziku a kategorizáciou prác, ktoré má mať zamestnávateľ vypracované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30 zákona č. 355/20207 Z. z.
Senzorická záťaž nie je samostatný faktor práce, teda sa nekategorizuje. Kategorizácia prác sa nevykonáva náhodným odhadom, ale v súlade s vyhláškou MZ SR č. 448/2007 Z. z. a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi, preto je potrebné, aby zamestnávateľ pri posudzovaní rizika pri práci a pri kategorizácii prác postupoval v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

16. Prosím dajte mi spätne vedieť či zaslaný formulár vo formáte xml prišiel v poriadku, zatiaľ sme nedostali potvrdenie o doručení.
Ak sa Vám nevrátil mail s oznamom o nedoručenej správe, považujte ju za doručenú. Potvrdenia budú zaslané v súlade s bodom 12 usmernenia.

SK ISCO-08:

17. Kde je možné nájsť štatistickú klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08?
V elektronickom formulári sa v časti "PROFESIA v kategórii 2 na uvedenom pracovisku" nachádza veta Link na SK ISCO 08. Po kliknutí na vetu prehliadač otvorí štatistickú klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08 (vyhláška ŠÚ SR), z ktorej z tabuľky vyberiete 7-miestny kód príslušnej profesie, alebo významovo najbližšej profesie, pretože nie všetky existujúce sú tam uvedené.

18. Na karte "Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO 08" je potrebné zadať 7-miestny kód príslušnej profesie, no niektoré profesie obsahujú len 4-miestne kódy a formulár následne hlási chybu. Ako mám ďalej postupovať?
Profesie obsahujúce 4-miestne kódy označujú hlavné skupiny profesií a zabezpečujú prehľadnosť. Na štatistické účely sa využívajú 7-miestne kódy, ktoré podrobnejšie upresňujú danú profesiu.

19. Aký kód mám použiť pri týchto povolaniach: hlavný kuchár v školskej jedálni, školník, ekonómka v škole, upratovačka, konštruktér na stavbe atď.
Máme za to, že výber kódu SK ISCO-08 je vecou konsenzu u zamestnávateľa. V prípade, že v databáze SK ISCO-08 nie je k dispozícii presné znenie profesie, je potrebné vybrať najbližšie vhodné k danej profesii.

20. Prosím o upresnenie políčka „Názov profesie, ktorý používa zamestnávateľ". Naša pracovná zdravotná služba vo vypracovanej kategorizácii prác definovala u nás názov profesie – pracovné zaradenie do troch kategórií (pracovník ústredia, pracovník pobočky a investičný špecialista). Nakoľko do formuláru musíme uvádzať kódy profesií podľa SK ISCO 08, neviem či mám uviesť len Pracovník ústredia alebo názov funkcie podľa SK ISCO 08 alebo názov pozície podľa pracovnej zmluvy (pretože aj dve rôzne pozície v našej spoločnosti môžu mať rovnaké zaradenie podľa SK ISCO 08).
Požiadavka vo formulári je jasná:
Názov profesie, ktorý používa zamestnávateľ - uvediete oficiálny názov profesie u zamestnávateľa, ktorý je v zmluvách, v personálnej a mzdovej evidencii. Názvoslovie profesií by malo byť rovnaké vo všetkých dokumentoch zamestnávateľa a jeho subdodávatelia (napr. PZS) by ho nemali meniť. Oznamované profesie v kategórii 2 by mali byť logicky tiež v súlade s posudkom o riziku a s kategorizáciou prác. Odlišnosť názvov profesií v jednotlivých dokumentoch zamestnávateľa nie je v kompetencii úradov verejného zdravotníctva, je to vecou zamestnávateľa.
Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO 08 - uvediete 7-miestny číselný kód zhodnej alebo významovo najbližšej profesie podľa vyhlášky na priloženom linku, neuvádzate názov.
Rovnaké SK ISCO-08 nie je problém, budú na odlišných kartách Pridať profesiu.

21. Je možné pri vypĺňaní elektronického formuláru zlúčiť práce administratívnych zamestnancov, napriek rôznym názvom profesií s rôznymi SK ISCO kódmi, do menšieho počtu skupín?
Názvoslovie profesií, ich zlučovanie, resp. zmeny oproti organizačnej štruktúre nie sú predmetom zákona č. 355/2007 Z. z., teda sa k nim nevyjadrujeme, je to vecou zamestnávateľa. Profesie zaradené do kategórie práce 2 sa uvádzajú do formuláru podľa toho, čo je uvedené v posudku o riziku.

Rôzne miesta výkonu práce:

22. Zamestnanci nemajú trvalé pracovisko v priestoroch firmy a pracujú počas roka na rôznych miestach (kvalifikovaní pracovníci a remeselníci). Ako mám vyplniť kartu "Pracovisko"?
Na kartu "Pracovisko" uvediete názov a adresu sídla zamestnávateľa, vrátane PSČ.

23. Zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť formou home office. Ako mám vyplniť kartu "Pracovisko"?
Na kartu "Pracovisko" sa v prípade vykonávania pracovnej činnosti formou home office vyplní adresa príslušnej „kamennej" prevádzky schválenej príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, alebo sídla spoločnosti (ak nie je iná bližšia prevádzka), vrátane PSČ.

24. Ako mám postupovať v prípade, keď má spoločnosť so zameraním na distribúciu a predaj tlače v regióne viacero predajných bodov (stánky/trafiky)? Je potrebné do karty "Pracovisko" uvádzať každý predajný bod osobitne?
V prípade stánkov a trafík je možné na jednej karte "Pracovisko" uviesť stánky v jednom meste, ktoré spadajú pod rovnaké poštové smerovacie číslo (PSČ), pričom uvediete adresu pracoviska, prípadne adresu jedného z predajných bodov. Pri počte zamestnancov zohľadňujete zamestnancov zo všetkých uvedených trafík (predajných bodov) na danej karte "Pracovisko".

Kto je zamestnanec:

25. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)?
Oznamovacia povinnosť sa na SZČO nevzťahuje.

26. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť na spoločnosť, v ktorej práce vykonávajú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)?
Oznamovacia povinnosť je povinnosťou zamestnávateľa. Táto povinnosť sa na SZČO nevzťahuje.

27. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na zamestnancov na materskej či rodičovskej dovolenke, zamestnancov na dohodu či agentúrnych (dočasne pridelených) zamestnancov?
Zákon č. 355/2007 Z. z. uvedenú otázku neupravuje, avšak zamestnanci na materskej či rodičovskej dovolenke sú zamestnancami a sú v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, na ktorého sa povinnosť vzťahuje. Podľa Zákonníka práce ako aj podľa § 2 ods. 1 písm. zb) zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnancom aj pracovník, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
V prípade dočasne pridelených zamestnancov sa uplatňuje § 30 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z.: Povinnosti zamestnávateľa uvedené v odsekoch 1 až 3 a 6 sa počas dočasného pridelenia vzťahujú na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom. Teda dočasne pridelených zamestnancov v kategórii práce 2 oznamuje užívateľský zamestnávateľ.
Zamestnávateľ oznamuje profesie a počty zamestnancov exponovaných kategórii 2 v súlade s posudkom o riziku, ktorý má mať vypracovaný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (§ 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.).

28. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na študentov vysokej školy a žiakov strednej školy pri praktickej výučbe? Ak áno, komu prislúcha oznamovacia povinnosť?
Áno, oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na vyššie uvedené osoby, nakoľko zamestnancom pre účely zákona 355/2007 Z. z. je fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a tiež žiak strednej odbornej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe. To, komu prislúcha oznamovacia povinnosť (škola / zamestnávateľ), zákon č. 355/2007 Z. z. neupravuje.

29. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na pracovníkov, s ktorými spoločnosť spolupracuje formou rámcovej zmluvy (majú vlastnú spoločnosť)?
Zamestnávateľ je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k zamestnancom, nie iným podnikateľom. Pre účely zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnancom fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ oznamuje v elektronickom formulári tie profesie, ktoré má v posudku o riziku uvedené s expozíciou faktorom práce v kategórii 2.

Posledná úprava Pondelok, 07 Január 2019 09:31