Radiačná ochrana - Informácie pre občanov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 12 Máj 2011 01:00
  1. Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

  2. Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia

  3. Odborná spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  4. Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

  5. Vydávanie dokladov o osobných dávkach pracovníkov

  6. Organizácie oprávnené vykonávať skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia a monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracoviskách

  7. Organizácie oprávnené poskytovať odbornú prípravu v oblasti radiačnej ochrany

  8. Povinnosť držiteľa povolenia na nakladanie s vysokoaktívnym žiaričom zložiť finančnú zábezpeku podľa zákona č. 87/2018 Z.z.Rádiologické ukazovatele vo vodách

Organizácie na stanovenie rádiologických ukazovateľov vo vodách

Zoznam organizácií s povolením od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zoznam organizácií s rozhodnutím o registrácii od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zoznam laboratórií na úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na stanovenie a hodnotenie rádiologických ukazovateľov vo vodáchRádionuklidy v stavebných materiáloch

Laboratória úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe

Rozsah údajov na oznamovanie výsledkov stanovenia obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe


Radón

Organizácie s povolením od ÚVZ SR na určovanie objemovej aktivity radónu


Posledná úprava Štvrtok, 22 November 2018 10:40